Zorgen statenleden om bouwen op strand

22-03-2017 Wonen Redactie

Huisjes op het strand van Hoek van Holland

HOEK VAN HOLLAND - Groen Links, PvdD en SGP/Christen Unie maken zich zorgen over de bebouwing van de Zuid-Hollandse kust. Zij vragen Gedeputeerde Staten om tekst en uitleg.

De drie fracties in Provinciale Staten zijn gebelgd dat er opnieuw een vergunning afgegeven voor bebouwing langs de kust bij Hoek van Holland. De partijen vinden dit 'zeer zorgelijk'.

Nu blijkt dat ondanks de toezegging van de gedeputeerde om snel in contact te treden met de gemeenten Rotterdam en Den Haag en de Staten van de uitkomsten op de hoogte te stellen, wordt doorgegaan met het verlenen van vergunningen voor bebouwing op en langs het strand." In het geval van de bouw van een ketelhuis met uitkijktoren bij het strand in Hoek van Holland betreft het zelfs een vergunning waar geen ruimtelijke onderbouwing in het bestemmingsplan voor is gegeven", aldus de fracties. "Ook is de kans aanwezig dat het ketelhuis negatieve invloed op het naastgelegen natura 2000 gebied kan hebben", aldus Groen Links Statenlid Anneloes van Hunnik.

"Wij vinden het zeer onwenselijk dat er nog meer bebouwing langs onze kwetsbare kust wordt toegestaan. De Nederlandse kust is uniek en dat willen wij graag zo houden. Extra bebouwing zorgt voor meer verstoring van het duin en kustlandschap en de natuur. Ook kan het negatieve gevolgen hebben op de veiligheid van de kustverdediging." Groen Links, de PvdD en de SGP/CU willen graag spoedig van de gedeputeerde weten of de gesprekken met de gemeenten enig resultaat hebben opgeleverd en of de voorgenomen vergunningverlening door de gemeente Rotterdam nog tegengehouden kan worden.

Gerelateerd