Wel sociale woningbouw, maar méér duurdere huizen

21-02-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – De SP pleit als enige partij voor méér sociale woningbouw in Schiedam, omdat er nu al woningnood is en steeds meer mensen alleen in hun onderhoud moeten voorzien. Ook veel middeninkomens zijn op sociale huurwoningen aangewezen, zegt de SP.

Op de VVD, het AOV en LOS na vinden ook de andere partijen dat sociale woningbouw nog wel nodig is, maar dat er vooral ook in andere categorieën moet worden gebouwd. Daar is overigens de SP niet tegen.

Een en ander valt op te maken uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de veertiende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. Deze vraag werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting op de vraag:

De Stemwijzer Schiedam legt de deelnemers dertig stellingen voor. Een pregnante vraag is of Schiedam meer of minder sociale huurwoningen moet bouwen. De Stemwijzer geeft er geen nadere toelichting bij.

Nu kun je je hier van alles bij voorstellen. Bijvoorbeeld minder sociale woningbouw en in plaats daarvan meer duurdere huur- en koopwoningen en meer eengezinswoningen, om de balans op de woningmarkt in Schiedam meer in evenwicht te brengen. Hiermee kunnen bepaalde doelgroepen die nu de stad verlaten ook hun woonwens in Schiedam vervullen. Of moet Schiedam meer sociale huurwoningen doen realiseren om kwalitatief goede sociale huurwoningen toe te voegen voor de minima uit eigen stad?

De vraag:

Wilt u dat Schiedam er meer of minder sociale huurwoningen bij krijgt?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Er zijn te veel slechte sociale huurwoningen in Schiedam en te weinig bereikbare huur- en koopwoningen. Dat moet anders. De komende jaren zijn essentieel om Schiedam structureel leefbaarder te maken.

Naast nieuwbouw kunnen gericht binnen de wijken slechte sociale huurwoningen worden omgezet in een mix van betere en duurzame sociale huurwoningen en middenklassewoningen. Gebruik daarvoor een investeringsfonds voor duurzame investeringen!


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA pleit voor een evenwichtiger samenstelling van de woningvoorraad, maar dat betekent niet dat elke sociale huurwoning moet worden vervangen door een middeldure of dure woning. Vele inwoners met heel normale beroepen (activiteitenbegeleider, politieagent, wijkverpleegkundige, onderwijzer) wonen in sociale huurwoningen.
Een groot deel van de sociale huurvoorraad is verouderd; de PvdA vindt dat deze voorraad vernieuwd en verduurzaamd moet worden. Bij nieuwbouw wil de PvdA dat tenminste twintig procent sociaal is, maar het liefst meer, zeker waar veel verouderde goedkope woningen worden gesloopt. Daarnaast is er ook behoefte aan meer betaalbare woningen in het middensegment, zodat Schiedammers in Schiedam wooncarrière kunnen maken. Per saldo betekent dit op termijn een afname van het percentage sociale woningvoorraad, om meer ruimte te scheppen voor het middensegment, en daarmee voor de Schiedammers die er iets op vooruit gaan.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Het is een mythe dat sociale woningbouw alleen is bedoeld voor de minima. We hebben het over huren tot 710 euro! Het is nu al steeds lastiger voor Schiedammers

om een betaalbare woning te vinden. In de toekomst neemt het tekort alleen maar toe, omdat de samenleving vergrijst en ouderen steeds langer zelfstandig wonen met een te klein pensioen of alleen AOW. Ook krijgen we steeds meer alleenstaanden, wat de woonlasten per persoon doet toenemen. Zelfs een deel van de middeninkomens kan geen huur van boven de 710 euro betalen. Door strengere hypotheekregels kunnen zij ook niet op de koopmarkt terecht. Daarom moet er meer sociale woningbouw komen dan nu is voorzien. Door slimmer ruimtegebruik kan dat hand in hand gaan met de bouw van de benodigde middeldure en duurdere woningen, waar ook veel behoefte aan is.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD vindt dat er te veel sociale huurwoningen zijn. Schiedammers die willen doorstromen naar een woning met een tuin, verlaten momenteel de stad, terwijl mensen die elders in de regio worden geweerd (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen) in Schiedamse huurwoningen terechtkomen. Vaak zijn dat mensen zonder binding met de stad, die bereid zijn te vertrekken zodra dat kan. De VVD wil bestaande Schiedammers juist behouden!


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

AOV wil dat er minder sociale huurwoningen bij komen!

Het AOV vindt dat het rapport ‘De staat van de stad’ duidelijk aangeeft dat beter opgeleide en verdienende Schiedammers de stad verlaten, omdat er voor hen geen alternatief is op woninggebied. De huidige sociale huurwoningen moeten alleen voor Schiedammers beschikbaar zijn. Er moet juist een grotere variatie aan woningen bij komen. Er moet meer geïnvesteerd worden in starterswoningen, levensloopbestendige woningen, studentenwoningen en ouderenwoningen.


Patricia van Aaken, CDA:

Voor mensen is wonen essentieel, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten daarom centraal staan bij het woonbeleid. 

We zien uit woningbehoefteonderzoek (onder Schiedammers) en ‘De staat van de stad’ dat onze woningvoorraad niet voldoet aan de wensen van onze inwoners. 75 procent van alle huurwoningen in Schiedam is sociaal. Met de koopwoningen meegenomen hebben we het nog steeds over 50 procent. Daarnaast ligt de gemiddelde vraagprijs voor een woning in Schiedam rond de 50 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Al deze dingen zijn indicatoren dat Schiedam veel te veel goedkope woningen heeft. Gevolg is dat veel Schiedammers gedwongen worden de stad te verlaten. Daarom moeten we sociale huurwoningen slopen en woningen voor middeninkomens terugbouwen.

Schiedam moet nu al plannen maken voor grote herstructureringen. Alle wijken verdienen evenredig veel aandacht! Elementen van de Rotterdamwet kunnen helpen. Niet méér sociale woningbouw, maar wel betere kwaliteit.


René Karens, Groen Links:

Iedereen in Schiedam moet een eerlijke kans op een passende woning hebben. De komende jaren moet Schiedam meer dan vijfduizend woningen bijbouwen. Wat Groen Links betreft zijn die allemaal duurzaam en zitten er voldoende betaalbare woningen bij. Passende woningen voor mensen met een smalle én brede beurs, huur én koop, jong én oud. Meer koopwoningen is prima. Maar startende leraren, politieagenten en verplegers hebben behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Ook die bouwen we dus bij.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Schiedam heeft een grote opgave op het gebied van woningbouw. Er moeten de komende jaren maar liefst 5300 woningen worden gebouwd. Hiervan zal wat Progressief Schiedam betreft een aanzienlijk deel sociale huurwoningen zijn.

Op de vraag of deze bouwtoename net zo groot moet zijn als in het midden- en hoger segment is het antwoord nee.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Het aantal sociale huurwoningen blijft in de regio achter op de vraag, onder andere door meer alleenstaanden (echtscheidingen?). Schiedam doet in de regio verhoudingsgewijs  meer dan omliggende gemeenten. Al jarenlang is er een toestroom vanuit de regio naar Schiedam en in 2016 zijn zelfs 600 Rotterdammers meer naar Schiedam gekomen dan er Schiedammers naar Rotterdam gingen. Een streven naar evenwicht tussen meer duurdere en goedkopere huur- en koopwoningen is in de woonvisie vastgelegd, zodat Schiedammers hier een wooncarrière kunnen maken en niet onbedoeld weggedrukt worden uit Schiedam.
Door gebrek aan woningvariatie en woningen stagneert de doorstroming en blijft het scheef wonen onopgelost. Wanneer we (ver)bouwen zal dat slim, duurzaam en innovatief moeten gebeuren met het oog op de toekomstige bevolkingssamenstelling. Bouwen we alleen voor minima, dan gaat de stad failliet.
We moeten zorgen dat het midden en hoger segment niet wegloopt naar andere steden, maar blijft bijdragen aan het sociale programma- en draagvermogen.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Uw vraagstelling stelt ons voor de keuze meer of minder sociale woningen ‘erbij’. LOS wil  er geen sociale woningen bij. Als er al sociale woningen gebouwd worden, dan komen die er alleen als vervanging van kwalitatief slechte sociale woningen. Het percentage sociale woningen is in Schiedam al buitensporig hoog en trekt sociaal zwakkeren van buiten de stadsgrenzen naar Schiedam. Het totale aantal sociale huurwoningen in Schiedam moet drastisch omlaag., dus zeker niks ‘erbij’ bouwen.


Mahmut Erdem, Denk:

Iedereen moet de kans krijgen om sociaal te stijgen. De gemeente heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Denk Schiedam waakt daarom voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen, woningen voor starters, woonruimtes voor studenten en woningen voor ouderen. Maar het is ook belangrijk dat Schiedammers de gelegenheid krijgen om wooncarrière in hun stad te maken.
Denk zal waarborgen dat de woningcorporaties zich richten op hun kerntaken, namelijk het bouwen en verbouwen van sociale huurwoningen. Vooral het laatste staat bij ons hoog in het vaandel. De gemeente maakt afrekenbare afspraken met de woningcorporaties over huurwoningen die (spoedig) opgeknapt moeten worden. Veel huurders hebben hier helaas last van.
Door woningen te verduurzamen zetten we in op het minder belasten van ons milieu, maar ook op verlaging van energielasten en verhoging van woongenot. Verduurzaming levert een impuls aan de lokale/regionale economie.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Er dient een goede balans te zijn tussen sociale woningbouw en vrije sector (duurdere woningbouw), waarbij juist meer betaalbare woningen neergezet worden voor starters (young professionals) en studenten die aan het begin van hun (woon)carrière staan. Sociale woningbouw moet ook gevarieerder worden, denk aan Tiny Houses en één- en tweekamerappartementen in voormalige kantoorgebouwen. Kortom, Schiedam mag meer sociale huurwoningen krijgen, maar uitsluitend in een gevarieerder aanbod.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

Voor de Ouderenpartij Schiedam hangt de vraag of er meer sociale huurwoningen in Schiedam moeten worden gebouwd samen met de juiste (en dus volledige) invoering van de Rotterdamwet.  De vraag naar sociale huurwoningen voor Schiedammers willen wij graag verhelpen. Wij willen niet een grotere aanzuigende werking hebben op mensen uit Rotterdam.

Constatering Kor Kegel:

De VVD, het AOV, het CDA en LOS vinden dat er te veel sociale huurwoningen zijn. Het trekt woningzoekenden aan zonder binding met Schiedam aan, zegt de VVD. Met te veel lage huren trekt Schiedam sociaal zwakkeren van elders aan en dat moet niet, zegt LOS.

LOS vindt dat er hooguit sociale woningbouw mag komen ter vervanging van kwalitatief slechte huurwoningen. Dat vinden ook andere partijen. D66 wil slechte sociale huurwoningen in de wijken vervangen door een mix van betere en duurzame sociale huurwoningen en middenklassewoningen. De PvdA vindt dat minstens twintig procent van die nieuwbouw uit sociale huurwoningen moet bestaan, maar op termijn ziet de PvdA een kleiner percentage sociale woningvoorraad in Schiedam.

Voor het AOV en het CDA is het belangrijk dat Schiedam anders bouwt, omdat hoger opgeleiden nu de stad verlaten. Ook de VVD wil dat Schiedammers in hun stad kunnen blijven dankzij een aantrekkelijk (duurder) woningaanbod. Groen Links en PS zien een behoefte aan betaalbare huurwoningen, maar er moet ook in andere categorieën worden gebouwd. CU-SGP wil meer evenwicht tussen dure en goedkope woningen, huur en koop. Niet alleen bouwen voor de minima.

De SP is de enige die pleit voor méér sociale woningbouw. Ook veel middeninkomens kunnen een huur boven de 710 euro niet betalen. Bij slimmer ruimtegebruik heeft Schiedam voldoende ruimte voor woningbouw ook in andere categorieën.

Van SLV mag er sociale woningbouw bij komen, maar wel gevarieerder.

Denk wil zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen voor belangrijke doelgroepen als starters, studenten en ouderen. Tegelijk wil de partij Schiedammers de gelegenheid geven wooncarrière in eigen stad te maken.

De Ouderenpartij wil wel sociale woningbouw voor de Schiedammers, maar niet om mensen van buiten de stad aan te trekken.


Gerelateerd