Te weinig groente-, fruit- en tuinafval voor biovergisting

30-01-2018 Wonen Redactie

In Coevorden wordt gebouwd aan een biovergister - wel een hele grote

SCHIEDAM – Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in Schiedam heeft een te geringe massa om een biovergister rendabel te exploiteren. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Ook zijn er structureel onvoldoende terreinen binnen Schiedam om de GFT-opbrengst te vergroten. “Wel blijven wij met regiogemeenten, waaronder Krimpen aan den IJssel, in overleg of we tot een gezamenlijk initiatief kunnen komen.”

Dat was ook de aanbeveling van D66-raadslid Arjen Kuin, toen hij in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 mei 2016 de motie-Biovergister indiende. Hij drong er in zijn motie op aan dat het college ging onderzoeken of er in samenwerking met andere gemeenten voldoende biomassa te verzamelen is om vergisting en compostering wel rendabel te maken.

De motie werd aangenomen met 21 tegen twaalf stemmen. De tegenstanders waren de VVD, de SP, Leefbaar Schiedam en Gemeente Belangen Schiedam. De motie werd ingediend bij de behandeling van het Klimaatsbeleidsplan Schiedam 2016-2020, het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en de Duurzaamheidsagenda.

Op dinsdag 13 september 2016 gaf het college van B&W de stand van zaken weer. Grootschalige toepassing van bio-energie door de gemeenten zelf leek niet rendabel. Integratie van grootschalige verwerking van biomassa in bestaande warmtenetten scoort beter. Er waren in de Rotterdamse regio echter geen concrete activiteiten. “Daarom peilt Schiedam bij de regiogemeenten of er interesse bestaat voor de gezamenlijke verwerking van biomassa. Als dat niet het geval is, zal onderzocht worden of het faciliteren van de winning van bio-energie uit het in Schiedam ingezamelde GFT (al dan niet aangevuld met op braakliggende terreinen verbouwde biomassa) mogelijk is”, schreef het college toen.

Een kleine anderhalf jaar later zijn B&W nog niet veel verder gekomen, blijkt uit de actuele brief aan de gemeenteraad. Het overleg met andere gemeenten heeft nog niet tot resultaat geleid, maar toch stelt het college voor om de motie-Kuin als afgedaan te beschouwen. Arjen Kuin laat zelf in een reactie weten het daar eerst met de verantwoordelijke wethouder over te willen hebben.

Het college schrijft: “De beste opties om biomassa te verwerken is vergisten en vervolgens te composteren, dan wel meteen te composteren. In beide gevallen wordt de biomassa omgezet in compost, dat als bodemverbeteraar kan worden benut. Bij vergisting wordt echter ook een deel van het afval omgezet in methaan en kooldioxide, waarbij het methaan als groene energiebron gebruikt kan worden (eventueel kan ook het kooldioxide nog nuttig gebruikt worden). Het GFT-afval wordt momenteel door Irado afgevoerd naar Indaver, locatie Europoort, waar het gecomposteerd wordt. Er is momenteel onvoldoende vergistingscapaciteit om het GFT-afval daar of elders in Nederland te vergisten. Zodra er wel meer capaciteit is, zullen wij ons met Irado ervoor inzetten om het GF-afval te laten vergisten. Het tuinafval (T) zal gezien het hoge houtgehalte weinig aan de vergisting bijdragen (overigens kunnen kleine takjes wel bijdragen aan een betere textuur van de compost). De Organisch Natte Fractie (ONF, voornamelijk voedselresten) uit het Schiedamse restafval wordt bij Omrin in Oude Haske middels nascheiding afgescheiden en reeds vergist, waaruit groen gas wordt gewonnen.”


Gerelateerd