Sobo knokt voor zijn voortbestaan; brief aan de raad

07-12-2018 Wonen Ingezonden

INGEZONDEN - Sobo, dat in het verdomhoekje van het stadsbestuur is beland, heeft nog altijd geen idee waar de kritiek op de bewonersorganisatie nu eigenlijk uit bestaat. Ook de dreigende bezuiniging van veertigduizend euro was de organisatie tot de commissievergadering afgelopen dinsdag onbekend, zo blijkt uit een reactie op de voorliggende plannen van Sobo aan de gemeenteraad. De organisatie knokt voor zijn voortbestaan.

"Het is voor het Sobo, als vrijwilligersorganisatie die de nadruk wenst te leggen op de inhoud (steun aan Schiedammers met woonproblemen, zonder aanzien des persoons: leden en niet-leden van bewonersorganisaties, kopers en huurders, allochtonen en autochtonen, die overigens niet alleen op het spreekuur op woensdagmorgen maar op elk moment van de dag hun weg naar ons kantoor weten te vinden), de afgelopen tijd een groeiend probleem geweest om gehoor te geven aan de aanhoudende vraag van gemeentewege om steeds weer nieuwe of aangepaste notities. Complicerende factor daarbij was, dat wel werd aangegeven dat iets niet tot tevredenheid stemde, maar tot de dag van vandaag is ons onduidelijk wat de kritiek precies betrof en hoe men zich verbetering voorstelde.

Evenmin was ons tot 4 december onbekend (sic, hier wordt bekend bedoeld-red) dat een bezuiniging van € 40.000 op de subsidie aan het Sobo deel uitmaakte van de Zomernota. Het zou behoorlijk bestuur zijn geweest om ons daarover te informeren opdat wij daarop hadden kunnen anticiperen.

Wij vinden het jammer dat, waar onze vrijwilligers de afgelopen tijd bijvoorbeeld werden geveld door zeer ernstige gezondheidsklachten, er nu een sneer wordt gegeven over wisselingen in het bestuur. Die zijn overigens inherent aan elke vereniging en de tijd dat mensen tientallen jaren hun verenigingsfunctie bleven vervullen, ligt in de meeste gevallen in het hele land achter ons (enkele bewonderenswaardige uitzonderingen op de regel daargelaten). De opdracht die de externe adviseur van de gemeente meekreeg, betrof in eerste instantie het versterken van het bestuur. Hij heeft die belofte helaas niet ingelost. Met het verstrijken van de tijd is het Sobo de inzet van de adviseur meer als een rem dan als een stimulans gaan ervaren en heeft het de samenwerking met hem beëindigd. Hij had onvoldoende feeling met vrijwilligers en acteerde vooral top-down.

Het is ondoenlijk om te reageren op alle punten in de beantwoording van de door de fracties gestelde vragen en alle zaken die in de commissievergadering van 4 december namens het college zijn gezegd, ook al vragen ze om commentaar. Noodgedwongen beperken wij ons tot enkele hoofdzaken.

De banden met de verschillende partners in de stad zijn aangehaald en de samenwerking is verbeterd. Er zijn veel onderlinge contacten.

Het is onjuist dat het Sobo het merendeel van de contacten doorverwijst, zoals in de schriftelijke beantwoording van de fractievragen wordt gesteld. Een kleiner deel van de klachten wordt doorverwezen. Daar staat tegenover dat er ook veel inkomende verwijzingen zijn. Op sommige tijden is het zo druk dat met een terugbelsysteem wordt gewerkt. Dat wordt feilloos uitgevoerd: iedereen wordt teruggebeld. Overigens wordt elders aangegeven dat het WOT vooral gaat doorverwijzen: het gaat dus doen wat het Sobo wordt verweten.

Ook met het Servicepunt Vrijwilligers bestaan goede contacten, maar het is ons onduidelijk hoe dit een deel van de taken van het Sobo zou kunnen overnemen. Dat raakvlak is er gewoon niet.

In dit verband is het van belang om op te merken dat een niet onaanzienlijk deel van de Sobo-cliënten wordt gevormd door mensen die door andere instanties van het kastje naar de muur zijn gestuurd, uiteindelijk tegen een muur zijn opgelopen en zich ten einde raad tot het Sobo wenden. Die worden nooit de deur gewezen.

De genoemde initiatieven zijn veelal uit het Sobo voortgekomen en met steun van het Sobo ontwikkeld (dit geldt voor alle genoemde, behalve de buurtwerkplaats en Buurt van Oost). Het Sobo mocht zich echter op last van de gemeente niet meer bezighouden met bewonersinitiatieven, omdat dit opbouwwerk was, wat niet (meer) op zijn werkterrein lag, en moest deze aan andere partijen overlaten. Klankbordgroepen e.d. werden wel ondersteund; daarnaast resteerden dus de woongerelateerde zaken.

In de antwoorden op de vragen 132 en 143 maakt het college duidelijk dat de gemeente in de respectievelijke fasen de regie gaat voeren. Sobo benadrukt echter zijn volledige onafhankelijkheid, waar het zeer aan hecht.

Een rondgang langs alle aangesloten organisaties leerde het Sobo eerder dit jaar dat alle bewoners- en huurdersbelangenverenigingen in Schiedam van mening zijn dat het wegvallen van het Sobo hun werk zou bemoeilijken. In de schriftelijke beantwoording staat dat de subsidiëring van de bewonersverenigingen niet wordt aangetast. De BVSO is echter meegedeeld dat de subsidie die in 2018 nog € 3000,- bedroeg, voor 2019 wordt teruggebracht tot € 1200,-.

De stelling dat er minder beroep door Schiedammers met woonproblemen op het Sobo wordt gedaan, is onjuist. Het is ons ook niet duidelijk waarop die bewering kan zijn gebaseerd. Wij constateren dat er integendeel sprake is van een toenemende vraag. De onderhoudsachterstand van veel woningen neemt schrijnende vormen aan. Er wordt steeds meer burenoverlast ondervonden. Er is sprake van een groeiende vergrijzing; de verplichting om van alles via het internet te regelen stelt vooral deze groep voor problemen. Daarnaast leven bij veel Schiedammers zorgen over de veranderende woonomgeving. Onzekerheid over 'Van het gas af' en de daaruit voortvloeiende kosten is daarvan het belangrijkste voorbeeld."

Was getekend, Albert Bons, voorzitter van Sobo

 Gerelateerd