Seniorenwoningen op Bachplein en bij Driemaasstede

17-12-2020 Wonen Redactie

De Wiltonflats zijn te vinden bij de Parkweg en worden geschikt gemaakt voor seniorenhuisvesting


SCHIEDAM - Er komen nieuwe seniorenwoningen op de (nieuwbouw)locaties Bachplein en Driemaasstede. Dat is afgesproken door Woonplus, de gemeente en de Huurders Organisatie Woonplus (HOW).

In de prestatieafspraken spreken de drie organisaties af werk te maken van de aanpak ‘preventie huisuitzetting gezinnen’. Deze aanpak bestaat al en moet komend jaar zestig tot tachtig gezinnen helpen. Verder wordt de inzet van de ‘voorzieningenwijzer’ onderzocht. Dit is een instrument dat helpt om mensen optimaal gebruik te laten maken van regelingen, fondsen en vergoedingen voor minima. HOW en Woonplus gaan bovendien in gesprek over de mogelijkheid van woningruil, over een ‘maatwerkaanpak sociaal isolement’ en over de ‘problematiek vervuilde woningen’.

Dat zijn enkele belangrijke elementen van de nieuwe prestatieafspraken voor 2021 die vorige week werden ondertekend. De nieuwe Woonvisie van de gemeente Schiedam vormt volgens de drie de basis voor de afspraken. Ook sorteert het document voor op de nieuwe portefeuillestrategie die Woonplus het komend jaar vaststelt.

Verder stellen de partijen in 2021 samen met het rijk een plan op om de wijken Nieuwland en Oost ingrijpend te verbeteren.

Gemeente, Woonplus en HOW zetten met deze prestatieafspraken naar eigen zeggen in op het bieden van voldoende kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen. In de toekomst moeten deze woningen te vinden zijn in alle wijken van Schiedam. Daarvoor zullen gemeente en sociale verhuurder een akkoord sluiten over de realisatie van sociale huur op nieuwe locaties. Bovendien moeten er geschikte woningen zijn voor alle levensfases. In de afspraken is opgenomen wat de ambities zijn voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in de stad. De totale voorraad sociale huurwoningen blijft gelijk en daarbinnen groeit het aandeel woningen van Woonplus iets.
 
De drie partners willen ook dat de bestaande woningvoorraad wordt verbeterd en verduurzaamd. Zij hebben daarom afspraken gemaakt over verbetering of vernieuwbouw op drie locaties. Een voorbeeld is het geschikt maken van de Wiltonflats nabij de Parkweg voor seniorenhuisvesting (zie ook dit artikel). Ook komt de warmtetransitie aan de orde en is een aantal afspraken gemaakt voor ‘technische kwaliteitsverbetering’ van woningen en complexen bij groot onderhoud en renovatie. Gemeente, Woonplus en HOW zeggen te streven naar een veilige en leefbare woonomgeving voor alle huurders. Om veiligheid en leefbaarheid in een aantal wijken in Schiedam te verbeteren wordt komend jaar ingezet op de aanpak van woonfraude en ondermijning. De HOW denkt actief mee over het bevorderen van leefbaarheid in en rond complexen en de inzet van vrijwilligers daarbij. Woonplus en HOW hebben afspraken gemaakt over een verruiming van het werkbudget.