Schiedam blijft langer thuis wonen stimuleren

03-01-2018 Wonen Kor Kegel

SCHIEDAM – Omdat een groeiend aantal huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) subsidie aanvragen voor woningaanpassingen om het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, hebben burgemeester en wethouders van Schiedam besloten om de daartoe strekkende subsidieregeling voor onbepaalde tijd voort te zetten.

De regeling was ingesteld voor de periode 2015-2017. De bedoeling was om Schiedammers vroegtijdig bewust te maken dat woningaanpassingen nodig kunnen zijn als men zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. Langer zelfstandig wonen als men ouder wordt is een van de centrale uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Behalve het hebben van een inkomen, een goed sociaal netwerk en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning, is een geschikte woning daarvoor belangrijk.

Het college van B&W constateert dat een toenemend aantal Schiedammers wordt bereikt en dat meer mensen zich bewust worden dat er maatregelen nodig zijn om langer en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. “De regeling is succesvol”, zegt het college, “omdat de doelgroep in toenemende mate wordt bereikt en de gewenste bewustwording ten aanzien van de gevolgen van langer thuis wonen wordt gestimuleerd.”

“Nu stoppen met de subsidieregeling zou te vroeg zijn. De olievlekwerking ten aanzien van de bewustwording die van de regeling uitgaat, doordat woningeigenaren er met elkaar over praten en hun opgedane kennis delen, begint nu pas op gang te komen. Ook bereiken de medewerkers van het Servicepunt Woningverbetering (SWV) nog steeds nieuwe woningeigenaren, die voor andere woningverbeteringen bij het servicepunt aankloppen of die ze ontmoeten tijdens informatiemomenten in de stad.”

Op grond van de Woonvisie Schiedam 2030 zet het Servicepunt Woningverbetering (SWV) zich mede in voor een levensloopvriendeljke stad. Het SWV heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne ‘Lang zult u wonen’, waarmee ingezet wordt op het in een vroegtijdig stadium bewust maken van eigenaar-bewoners en VvE’s dat aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn om langer comfortabel in de eigen woning te kunnen blijven.

Het college schrijft: “Dit valt te verklaren doordat er hard gewerkt is aan de bekendheid van de subsidieregeling, maar ook door de doorlooptijd die aanvragen van VvE’s nemen alvorens ze worden ingediend.”

De nieuwe subsidieregeling is nagenoeg gelijk aan de oude regeling. De maatregelen en kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn echter geactualiseerd en ook is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen individuele woningeigenaren en VvE’s. De woningeigenaren zullen hierover geïnformeerd worden door de digitale nieuwsbrief en website van het SWV.

Een andere wijziging is dat er niet op voorhand een einddatum voor de regeling is bepaald.


Gerelateerd