Politieke meerderheid voor minder drukke Havendijk

11-03-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – De nieuwe gemeenteraad zal optreden tegen de verkeersdrukte op de Havendijk. Er is een politieke meerderheid voor te vinden, alleen de manier waarop zal discussie opleveren. De VVD, de CU-SGP en de Ouderenpartij zijn voor een verbod voor vrachtverkeer en andere partijen willen de toegangswegen vanaf de rijkswegen naar de bedrijventerreinen optimaal benut zien om de Havendijk te ontlasten.

D66 en het CDA willen wel minder overlast. LOS vreest dat de situatie op de Havendijk alleen maar erger zal worden. Dit zijn enkele opvallende conclusies uit de antwoorden van de lijsttrekker op de tweeëndertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Na de vraag en de toelichting op de vraag volgen de antwoorden van de dertien lijsttrekkers. Aan het eind worden overeenkomsten, verschillen en aanvullende aandachtspunten uitgelicht.

Toelichting op de vraag:

Al veertig jaar keert de bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) zich tegen toenemende verkeersdrukte op de Havendijk. Verkeerswethouder Luub Hafkamp (VVD) deed begin jaren tachtig de toezegging dat de Havendijk geen ‘Zuidelijke Randweg’ zou worden. Zuid mocht verwachten dat het vrachtverkeer naar de Havenstraat en Wilhelminahaven geleid zou worden via de A4 en de Westfrankelandsedijk en dat het vrachtverkeer naar Nieuw-Mathenesse en het Gusto-terrein geleid zou worden vanaf de A20 via de Tjalklaan en Rotterdamsedijk. Latere verkeerswethouders hebben dat niet tot praktijk weten te maken.

De BVSZ en de bewoners van de Havendijk ervaren een steeds grotere druk op de leefbaarheid. Het zware vrachtverkeer is als gevolg van de voltooiing van de A4 tussen Schiedam en Delft ernstig toegenomen. De luchtvervuiling nam toe en bereikte de wettelijke grens. De geluidsbelasting werd opgerekt van 58 dB in 2009 tot 68 dB in 2017, terwijl de gezondheidsnorm 55 dB bedraagt (WHO).

Een ander gevolg van de toegenomen verkeersdrukte is dat het parkeren langs de Havendijk aan de zijde van de flats niet meer mogelijk zal zijn. Dat heeft repercussies voor de inrichting van de (deels groene) omgeving. De BVSZ en de bewoners van de Havendijk hebben de gemeenteraad gevraagd om oplossingen.

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

De Havendijk is en blijft een belangrijke route voor bestemmingsverkeer en onvermijdelijk ook voor doorgaand verkeer. Voor zwaar verkeer gelden al terecht restricties.

De verantwoordelijkheid van de gemeente is dan ook om de overlast zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid zo groot mogelijk te maken, zowel voor bewoners als verkeer.

De verandering in de parkeersituatie voor bewoners moet en kan in overleg met de omwonenden plaatsvinden. Waar mogelijk kunnen er ook extra plekken worden gecreëerd.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

Een zorgpunt blijft het zwaar vrachtverkeer op de Havendijk. De PvdA wenst zwaar vrachtverkeer te blijven ontmoedigen. De Havendijk blijft ’s nachts voor het zware vrachtverkeer, met uitzondering van bijzonder zwaar vrachtverkeer, gesloten. Een oplossing voor een deel van het vrachtverkeer is het gebruik maken van een stadsdistributiecentrum. Vrachtwagens leveren hun goederen aan de rand van de stad af, waardoor de overlast binnen de stad beperkt wordt.

Bij de herinrichting van de Havendijk moet de leefbaarheid van de bewoners ook uit de directe omgeving gewaarborgd worden. Luchtvervuiling en geluidhinder moeten binnen de (wettelijke) norm te blijven. Om dat te bereiken wil de PvdA Schiedam een convenant tekenen met het bedrijfsleven om het gebruik van andere routes bij bevoorrading aan te moedigen om zodoende de Havendijk te ontzien.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

In het algemeen moet zwaar verkeer via rijkswegen worden omgeleid. Dat geldt ook voor het merendeel van het doorgaand verkeer. Alleen zo kunnen we het leefklimaat in Schiedam, dat al onder druk staat, ontlasten. Wat betreft de Havendijk moet de gemeenteraad zich niet in detail bezig houden met inrichtingsvraagstukken. Het is vooral aan bewoners om met de gemeente keuzes te maken. Wel moeten we als gemeente helder zijn vooraf wat wel en niet kan. Zo kan het niet zijn dat hier wel groen wordt opgeofferd voor meer parkeerplekken, zonder dat het groen in de nabijheid wordt gecompenseerd.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD wil de Havendijk tussen de Havenstraat en de Koninginnebrug afsluiten voor vrachtverkeer. Deze maatregel zal het leef- en verblijfsklimaat in Schiedam-Zuid vergroten. Daarnaast is de VVD voorstander van initiatieven, waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV vindt dat in verband met veiligheid, gezondheid en leefbaarheid rondom de Havendijk, er samenspraak met de omliggende bedrijven en omwonenden plaats moet vinden. Net als rond de Westfrankelandsedijk is het bij de Havendijk belangrijk dat bewoners en bedrijven samen gesprekken voeren en tot oplossingen komen;, deze zijn nog gaande met onder andere de gemeente (projectleider, wethouder) . Dit moet leiden tot adequate oplossingen, voor alle betrokkenen, die ook passen in een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers inclusief parkeren.

Het AOV neemt alle insprekers bij Het Stadserf en de raadscommissie zeer serieus en heeft de wethouder tevens gevraagd de bewoners aan beide kanten van de Havendijk te blijven betrekken c.q. aan tafel te houden.

Participeren betekent communicatie, samenspraak en gezamenlijk oplossen.

Bewoners hebben al duidelijk laten blijken dat het knooppunt Spaanse Polder/Kleinpolderplein en knooppunt Vijfsluizen voldoende mogelijkheden bieden aan het vrachtverkeer om het juiste adres te bereiken.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Helaas is de route over de Havendijk een door de minister vastgestelde route voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties ( LZV ). Daarnaast zien we dat de Havendijk een gebiedsontsluitingsweg in Zuid is en een verbinding tussen twee industriegebieden.

Het CDA vindt dan ook dat er meer overleg moet plaatsvinden met het ministerie over de meer dan redelijke alternatieven zoals de A4 en A20 en mogelijke maatregelen om de Havendijk meer te ontzien. Waaronder dus meer sturen op de andere route via de Tjalklaan (Rotterdam) naar de A20.

Het CDA vindt dat er al een belangrijke stap is gezet met het definitieve nachtelijke verbod van het vrachtverkeer, waardoor het vrachtverkeer in de nacht is afgenomen en daarmee de geluidsoverlast.

Deze maatregel moet een onderdeel zijn van de verdere her- en doorontwikkeling van de omliggende havengebieden, maar ook van de verkeerssituatie aan de Havendijk. We weten dat met name aan dat laatste op dit moment gewerkt wordt in overleg met de klankbordgroep van bewoners. Hier moet een balans gevonden worden tussen veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.


René Karens, Groen Links:

De gemeente heeft niet de waarheid in pacht, ook niet als het gaat om het oplossen van verkeersoverlast. Een verstandige gemeente gaat daarom niet alleen bij de eigen verkeersdeskundigen te rade. Die betrekt ook ervaringsdeskundigen zoals de omwonenden, maar óók de gebruikers. In het geval van de Havendijk moet er daarom samen met de aanwonenden én de transportbedrijven die de overlast veroorzaken, gezocht worden naar een oplossing voor de problemen. Zoals alternatieve routes voor het vrachtverkeer. Die zijn er, zo is de afgelopen maanden bewezen tijdens de nachtelijke afsluiting.

Een ding is zeker: ook op de Havendijk moet gewoon aan de wettelijke normen voldaan worden. Dat de normen op wegen op bedrijventerreinen worden opgerekt, kan eigenlijk al niet, maar het oprekken van de normen in een woongebied is helemaal uit den boze.

Dus: samen op zoek naar oplossingen en de normen zijn de normen.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

De huidige inrichting van de Havendijk is té geschikt voor vrachtverkeer en hard rijden. Richt de Havendijk in als 30-kilometergebied om hard rijden te ontmoedigen. Daarnaast moet er gehandhaafd worden. Tevens is van belang dat Schiedam zich aan de geluids- en vervuilingsnormen gaat houden. Wanneer deze overschreden worden, moet er worden ingegrepen. Bijvoorbeeld door tijdelijke afsluiting of verkeersdosering.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

De CU-SGP heeft bij herhaling gepleit om daar waar mogelijk minder geluidbelasting,
minder (ultra)fijnstof te realiseren in heel Schiedam, met name door eerder meer dan minder bomen te plaatsen.
Er is meer nodig en mogelijk dan het compenseren van gekapte bomen. Ook het onderhoud van het bestaande groen moet niet met de botte bijl plaatsvinden.
Bij nieuwbouw en renovatieprojecten en aanpassingen van de bestemmingsplannen heeft deze fractie enkele keren tegengestemd, omdat we de grenzen van de geluidsbelasting blijven oprekken en daardoor veroorzaakte ernstige  gezondheidsproblemen aanvaarden.
In de stad is het overdag en ‘s nachts niet meer stil en gaandeweg blijft er niets meer van het stiltegebied over. Daar draagt elke (vracht)auto aan bij. Te veel mensen worden in hun slaap gestoord door verkeersgeluiden, wat de gezondheid bewust of onbewust schade toebrengt. De Havendijk is voor een deel te ontzien door het vrachtverkeer met verbodsborden en de navigatiesystemen te leiden.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

De plannen voor de knip op de Koemarkt baren ons grote zorgen. Het zal de problematiek op de Havendijk verergeren. Het zal leiden tot meer sluipverkeer door Zuid. Wij kunnen hier wel populistisch stellen dat er geen vrachtverkeer meer over de Havendijk mag, maar we moeten wel reëel zijn. Er is veel bedrijvigheid aan beide uiteinden van de weg en er zullen met de herontwikkeling op de bedrijventerreinen hopelijk meer bedrijven bij komen. Wel kan door meer vervoer over water te stimuleren de verkeersoverlast weggenomen worden.


Mahmut Erdem, Denk:

Goede doorstroom van verkeer is van groot belang voor onze gemeentelijke economie. Onze gemeente mag niet dichtslibben, maar moet bereikbaar zijn.

Ook verkeersveiligheid verdient grotere aandacht, mede om de gang naar de fiets te ondersteunen. Wegaanpassingen die de verkeersveiligheid ten goede komen, ondersteunen wij en hier trekken wij meer geld voor uit.

We willen verkeersdoorstroom in de stad optimaliseren door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken voor aanhoudende drukke locaties.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Ook industriegebied Nieuw-Mathenesse is in beweging. Daar zal met verandering van de economie ook andere bedrijvigheid ontstaan, met uiteindelijk ook andere (minder) verkeersbewegingen.

Het hebben van een doorgaande ringweg naar het industriegebied Nieuw-Mathenesse en het belang van de omwonenden, verkeersveiligheid en milieuaspecten is een kwestie die alleen gezamenlijk met omwonenden kan worden opgelost. Omwonenden hebben echt wel begrip dat doorgaand vrachtverkeer niet volledig geweerd kan worden en dat wensen niet volledig kunnen worden ingewilligd.

De gemeente moet echter omdenken en de door omwonenden aangedragen oplossingen verwerken in de plannen voor de Havendijk. Kan het definitief verbieden van vrachtverkeer tussen 18:00 uur en 9:00 uur en bijvoorbeeld in de weekends door beweegbare afsluitingen geen oplossing vormen? Zonder te veel in mogelijke oplossingen te duiken moet welke oplossing dan ook in samenspraak met de omwonenden tot stand komen. De wijk en straat is wat het SLV betreft in grote lijnen leidend is deze kwestie.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam weet dat zeker de uitvinding van GPS tot nieuwe verkeersstromen heeft gezorgd. Alleen met bewegwijzering kom je er niet meer. De enige oplossing is (maar dan moet dan in de hele stad in verband met sluiproutes) door middel van verboden om een route via de Rotterdamsedijk/Merwehaven richting Tjalklaan te realiseren. Nu is er juist een sterke verkeersstroom de andere kant op om drukte op de Ruit te omzeilen.

Constatering Kor Kegel:

De VVD is voorstander van afsluiting van de Havendijk voor vrachtverkeer. Het gaat dan om de hele Havendijk tussen de Buitensluis en de Havenstraat. Voor een rijverbod voor vrachtwagens zijn ook de CU-SGP en de Ouderenpartij.

PS is voor tijdelijke afsluiting en verkeersdosering. De SP wil dat zwaar verkeer via de rijkswegen wordt (om)geleid. De PvdA wil dat bereiken met een convenant met het bedrijfsleven, waarin de ondernemers uitspreken de Havendijk te ontzien. Het AOV, het CDA, Groen Links en de Ouderenpartij zijn voor alternatieve routes om de Havendijk te ontzien, zoals de A4 en de Westfrankelandsedijk voor het verkeer dat op Vijfsluizen, de Wilhelminahaven en de Havenstraat moet zijn, en de A20, Tjalklaan en Rotterdamsedijk voor verkeer dat in Nieuw-Mathenesse of het Gusto-terrein moet zijn.

Denk wil nieuwe mogelijkheden onderzocht zien voor aanhoudend drukke locaties, maar Schiedam mag niet dichtslibben.

D66 merkt op dat de Havendijk een belangrijke route blijft, 'helaas ook voor doorgaand verkeer',’ maar het moet wel veiliger worden met minder overlast.

LOS ziet de verkeersdrukte op de Havendijk alleen maar toenemen, enerzijds door het plan voor een knip op de Koemarkt, anderzijds door de hopelijke groei van het bedrijfsleven aan beide uiteinden van de Havendijk. Door vervoer te water kan de verkeersoverlast verminderen, zegt LOS.

Voor geluidsbelasting en fijnstof mogen de wettelijke normen op de Havendijk niet overschreden worden, zeggen de PvdA, Groen Links, PS en CU-SGP. Dat is nu wel het geval.

Pleidooien voor overleg met omwonenden, transportbedrijven en ondernemers komen van D66, de SP, Groen Links, het AOV en het SLV. "De wijk is leidend’’, zegt het SLV. De VVD wil initiatieven van bewoners steunen.

PS wil de Havendijk veranderd zien in een 30-km-zone en ook de PvdA pleit voor herinrichting. De PvdA wil aan de rand van de stad een stadsdistributiecentrum waardoor er minder zwaar verkeer de wijken in hoeft.

Het CDA wijst erop dat het aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is om de Havendijk een andere status te geven. Nu is de Havendijk een gebiedsontsluitingsweg in Zuid en een verbinding tussen twee industriegebieden.

Gerelateerd
Reacties