Per kilo huisvuil betalen? Niet doen!

16-03-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – Het klinkt eerlijk: wie meer vuilniszakken in de container gooit, zou meer moeten betalen. En dat stimuleert om afval zo veel mogelijk te scheiden, want als je lege flessen in de glasbak gooit, oud papier in de papiercontainer en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) ook apart aanbiedt, houd je minder restafval over en ben je dus goedkoper uit.

Toch vinden de meeste lijsttrekkers dat het huidige systeem van afvalinzameling moet blijven. Komen er gedifferentieerde tarieven, dan werkt dat fraude in de hand. Ook het illegaal dumpen van afval. Mogelijk kan de Afvalstoffenheffing in de toekomst naar beneden. Een en ander komt naar voren uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de zevenendertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

De Schiedammers kunnen hun huisvuil dumpen in de ondergrondse afvalcontainers van Irado. Met een pasje kunnen zij de dichtstbijzijnde container openen. Ingevolge het principe ‘de vervuiler betaalt’ zou er de ontwikkeling kunnen zijn dat geregistreerd wordt welk huishouden het vaakst de afvalcontainer opent en naar rato van het aantal openingen gaat betalen – welk systeem in de plaats zou kunnen treden van de Afvalstoffenheffing.

Er is een variant denkbaar, namelijk dat Schiedammers die hun huisvuil naar het milieustation van Irado aan de Fokkerstraat brengen, hiervoor financieel gecompenseerd worden. Je zou dat het ‘verkopen’ van afval kunnen noemen, maar je kunt het ook aanmerken als beloning van de participerende burger die de vuilnisophaal ontlast.

De vraag:

Wat is volgens u de beste manier?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Het terugdringen van de hoeveelheid afval die wij produceren heeft hoge prioriteit. Zo veel mogelijk de vervuiler het meest laten betalen is een goed uitgangsprincipe. Afval scheiden blijft vooralsnog de beste manier om dit te realiseren. Het systeem zoals we dat nu hebben (met pasjes) werkt redelijk goed. Wel zorgelijk is dat er veel afval naast de container wordt gezet in vooral wijken waar minder sociale controle is. Dit trekt veel extra vuil aan. Nog verdere regels en betaalmethodes aan deze pasjes hangen lijken ongewenst gedrag en vervuiling te stimuleren, dus voorlopig niet doen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA Schiedam wil dat er rekening wordt gehouden met minima en grote gezinnen. Klakkeloos de 'vervuiler betaalt' is dus geen optie. De diensten ontlasten en daarvoor compensatie aanbieden is een optie die volgens de PvdA mogelijk interessant is.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

geen antwoord ontvangen


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD kiest in beginsel voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Bij het bepalen van de afvalstoffenheffing hanteert de gemeente dankzij de VVD verschillende tarieven voor eenpersoonshuishoudens enerzijds en meerpersoonshuishoudens anderzijds. Het idee waarbij wordt betaald per kilo – ook wel Diftar genoemd – is in Nederland in diverse gemeenten uitgeprobeerd en niet succesvol gebleken. Sterker nog, het heeft tot meer bureaucratie geleid en tot meer kosten voor een gemiddeld huishouden. Daarom houdt de VVD het huidige afvalbeleid graag in stand.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Als alle Schiedammers optimaal afval kunnen scheiden en dit ook gescheiden in hun wijk kunnen aanbieden, is deze maatregel niet nodig. Om te stimuleren dat iedereen hier daadwerkelijk iets mee doet, kan het betalen voor de hoeveelheid afval wel een sturende maatregel zijn, hierover zou met de stad gepraat kunnen worden. Het zou niet eerlijk zijn dat een alleenstaande oudere bijdraagt aan de buren die met een groot gezin veel afval produceren.

Maar het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid kilo’s afval, die we willen verminderen.

Voorlichting, en actief beleid, stimuleert de Schiedammer om bewust afval thuis te scheiden. Minder afval leidt tot minder gemeentelijke heffingen voor afval.

Uiteraard moet grof vuil anders geregeld worden, maar dumpen van afval naast de AAP’en is ook niet wenselijk, hierop moet wel gehandhaafd worden.

Grof vuil op afspraak blijft een oplossing voor mensen die dit niet naar Irado kunnen brengen.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Het CDA ziet dat we nog veel te doen hebben als het gaat om afvalscheiding. 

Het belangrijkste is dat we allemaal bewuster worden van het belang van afvalscheiding. Niet alleen als het gaat om de leefomgeving, maar ook als het gaat om hergebruik van afval, eigenlijk van grondstoffen. Het CDA vindt echt dat we verspilling moeten tegengaan.

Wij denken dan ook dat we vooral meer moeten investeren in bewustwording, verleiden en stimuleren. Dat doen we ook al op verschillende manieren, denk aan Afval the Challenge of de onlangs geopende recyclewinkel in de Kansenfabriek in Nieuwland. In de Kansenfabriek kunnen mensen hun afval brengen en daarvoor een beloning krijgen.

Het CDA wil de komende periode hier nog meer op inzetten, zodat mensen overtuigd worden dat we werken aan betere leefomgeving voor onze kinderen.


René Karens, Groen Links:

Het antwoord op de vraag: ,,Wat is volgens u de beste manier?’’ ligt niet bij inzameling, maar bij aanpakken van de bron. Dus minder verpakkingen, statiegeld op PET-flesjes en blikjes en meer bewustzijn bij consumenten.

Groen Links vindt dat we afval meer als grondstof moeten gebruiken. Afvalscheiding is dan belangrijk. Het standpunt van Groen Links is dat we het makkelijker maken de herbruikbare grondstoffen in te leveren: omgekeerd inzamelen. De vervuiler betaalt: hoe minder restafval je aanbiedt, hoe minder je betaalt. Welk systeem daarvoor het best bij Schiedam past, moeten we snel gaan uitzoeken. Er zijn inmiddels genoeg ervaringen in andere steden opgedaan om van te leren en om in samenspraak met Schiedammers een passende manier te ontwerpen. Door inzichten en ervaring van Schiedammers te gebruiken kunnen we een gezamenlijke methode vinden om het doel, minder afval en meer scheiding, te bereiken.

Daarnaast zouden er volgens Groen Links in Schiedam meer inzamelpunten moeten komen. Daar krijg je een kleine vergoeding voor de hoeveelheid aangeboden recyclebaar materiaal. Hierdoor wordt het financieel aantrekkelijk voor Schiedammers hun afval goed te scheiden en zelf bij te dragen aan de inzameling.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

geen antwoord ontvangen


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

De tarieven voor het aanbieden van afval kunnen (deels) variabel gemaakt worden wanneer Schiedammers daar prijs op stellen. In 94 procent van de gemeenten gebeurt dit al naar de grootte van een- of meerpersoonshuishoudens. Echter, 41 procent van de gemeenten gaat verder met gedifferentieerde tarieven, Diftar. De afvalstoffenheffing is dan (deels) naar de hoeveelheid afval dat een huishouden aanbiedt.

Een dergelijk systeem kan een stimulans zijn om meer afval te scheiden en minder restafval aan te bieden. Elk huishouden betaalt daarbij een zelfde basisbedrag en daarbovenop voor de hoeveelheid afval die men aanbiedt. Dat is eenvoudig door te voeren door te wegen of doordat het restafval aangeleverd moet worden in grotere, middelgrotere en kleinere plasticzakken die men voor dat doel moet aanschaffen.

Schiedamse huishoudens scheiden al steeds meer afval. Deze aanpassing is daarom niet echt noodzakelijk. Zelf het wekelijkse huisvuil bij Irado aanleveren is verre van efficiënt en meer milieubelastend.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Op het ogenblik kunnen mensen hun afval prima scheiden middels de diverse containers voor glas, papier, kunststof en restafval en hier en daar ook nog GFT. Op afspraak wordt ook grofvuil thuis opgehaald. Dit werkt op zich goed. Voor sommigen is dat te veel moeite en zij dumpen alles gewoon bij de dichtstbijzijnde container. Tegen huftergedrag helpt alleen betere controle en hard optreden. Wij zien niets in Diftar, oftewel betalen per zak. Dit zal illegaal dumpen nog meer in de hand werken.

De beloning voor zelf wegbrengen van afval in milieustations in de wijken of in de Fokkerstraat zien wij helemaal niet zitten. Dit gaat heel veel tijd, ruimte en geld voor een paar dubbeltjes opbrengst. Om nog maar niet te praten over het extra autoverkeer. LOS zegt niet doen.


Mahmut Erdem, Denk:

Het scheppen van meer bewustzijn over afvalscheiding en zwerfafval staan bij Denk hoog in het vaandel. Projecten zoals Afval the Challenge moeten worden voortgezet en informatievoorziening omtrent (rest)afval wordt verbeterd.

Wij zijn voorstander van het laten gelden van pasjes voor ondergrondse vuilcontainers voor de hele wijk en niet alleen voor de containers die voor woningen staan. Wat betreft legen van de restafvalkliko’s (grote gezinnen) om de twee weken, is ook een onderwerp waar de gemeente meer aandacht zou moeten geven.

Een variant, brengen van huisvuil naar het milieustation van Irado, zou ook een van de opties kunnen zijn. Maar het is ook een feit dat niet alle huishoudens hun huisvuil naar het milieustation kunnen brengen. Daarom is het belangrijk dat de ondergrondse afvalcontainers blijven functioneren.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

De Diftar-maatregel (gedifferentieerde tarieven) is op een aantal plaatsen in het land geprobeerd en roept overal verzet op, en werkt fraude en afvaldumping in de hand. Waarom een gezin met kinderen opzadelen met extra kosten? Wat wel kan, is door een actief scheiden van afval, waardoor er dus minder afval in het milieu komt, de afvalstoffenheffing in zijn geheel te verminderen. Immers, er worden dan minder kosten gemaakt voor de afval nzameling.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt eigenlijk dat er belangrijker zaken zijn dan deze. Vooral het uitbannen van fraudemogelijkheden kost waarschijnlijk meer dan het hele systeem oplevert.

Constatering Kor Kegel:

Gedifferentieerde tarieven, waarbij je per kilo huisvuil betaalt, zijn in andere gemeenten uitgeprobeerd. Maar het heeft tot meer bureaucratie geleid en daarom zal het in Schiedam niet worden ingevoerd. Dat vinden de voorstanders van de huidige inzameling via ondergrondse containers die je met een pasje kunt openen. Dat zijn D66, AOV, VVD, CU-SGP, LOS, Denk en impliciet de Ouderenpartij, al zegt deze het niet met zo veel woorden.

De vuilnisophaal ontlasten en daarvoor compensatie bieden is volgens de PvdA 'mogelijk interessant'.’ Groen Links zou een soort statiegeldsysteem voor grondstoffen uit het afval wel willen laten uitzoeken. Dan schieten de Schiedammers er iets mee op. Er moeten meer inzamelpunten komen.

CDA, Groen Links en Denk noemen vooral het belang van bewustwording dat afvalscheiding de afvalberg verkleint en beter is voor een duurzame toekomst. Groen Links legt daarbij het accent op het voorkomen van afval door ‘aan de bron’ te zorgen voor minder verpakking.

De CU-SGP, LOS en Denk merken nog op dat het niet voor iedereen mogelijk is om zijn huisvuil naar het milieustation van Irado te brengen en dat het bovendien verre van efficiënt is en meer milieubelastend (meer verkeersbewegingen).

Het SLV vindt dat bij afvalscheiding en recycling de afvalberg verkleint en de Afvalstoffenheffing dan omlaag kan.

De vervuiler betaalt – daar is de VVD voor, de PvdA tegen, omdat er dan geen rekening wordt gehouden met de minima en met grote gezinnen.

Opgemerkt moet worden dat vandaag geen reactie van de SP en PS is ontvangen.