B&W: sloopvergunning verleend, maar sloop nog niet zeker

27-08-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Het Schiedamse college van burgemeester en wethouders bevestigt de omgevingsvergunning voor de sloop van de Eerste Openbare Armenschool te hebben verleend. Maar de ontvanger kan wellicht toch geen gebruik maken van de verguning - en de school voor het grootste deel slopen.

B&W stelt over het besluit tot verlening van de sloopvergunning: "Hierbij is overwogen dat de plannen voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening en geen afbreuk doen aan het beschermd stadsgezicht".

Volgens B&W is er, zo schrijft het college vandaag in een brief aan de raad, geen 'grondslag' voor het betrekken van de aanvraag voor het verlenen van de monumentenstatus aan het pand. Die aanvraag werd gedaan op 11 juli, terwijl op 23 mei de vergunning werd afgegeven, aldus het college. "Op grond van de wet dient een aanvraag omgevingsvergunning te worden getoetst aan de regels die gelden op het moment van de aanvraag." Dus zonder aanwijzing als monument.

"Wij hebben de gevraagde omgevingsvergunning, mede gelet op de dwingende wettelijke beslistermijnen, verleend", aldus B&W in de brief. We konden niet anders, zo is de teneur van het schrijven.

Maar het verzoek om de monumentenstatus 'geeft wel aanleiding een hernieuwd onderzoek uit te laten voeren, aldus het college. "Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd."

Een eerdere bouwhistorische verkenning, vorig jaar door Hylkema Erfgoed verricht, gaf geen aanleiding tot het verlenen van een speciale status aan het gebouw, zo stelt B&W.
Maar mocht het hernieuwde onderzoek alsnog aanleiding geven de armenschool aan te wijzen als gemeentelijk monument, 'dan ontstaat de noodzaak om een nieuwe aanvullende
vergunning aan te vragen gelet op de toegekende status van monument'. Dan kan 'alsnog geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende omgevingsvergunning'.

Het advies naar aanleiding van het nieuwe onderzoek verwacht het college 'eind augustus'. Opmerkelijk. Augustus dit jaar. "Op basis van dit advies zullen wij een besluit nemen om al dan niet tot aanwijzing over te gaan." Burgemeesters en wethouders vergaderen op dinsdag, mogelijk gaat het er dus op dit moment van schrijven al over. "Over de voortgang informeren wij u op een later moment nader", aldus B&W aan de raad.

Zie ook dit bericht van eerder vandaag.


Gerelateerd