B&W: meer hinder omwonenden vliegveld niet acceptabel

25-02-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM – De gemeente Schiedam keert zich tegen het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om het luchtruim rond het Rotterdamse vliegveld anders te gaan benutten.

Cora van Nieuwenhuizen stelt in haar Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening voor om de negatieve effecten van vliegverkeer op de leefomgeving te verminderen. Dat wil zij doen onder meer door het principe in te voeren van het ‘zoveel-mogelijk-continu klimmen en dalen’ en zoveel als mogelijk vaste routes gebruiken.

Hier wreekt zich echter dat voordelen voor de grote groep, nadelen voor een kleinere groep kunnen betekenen. Burgemeester en wethouders van Schiedam wijst hierop in een zienswijze op de voorkeursbeslissing. “U beoogt hiermee dat voor een groter gebied er minder geluidshinder is, het brandstofverbruik gunstiger is en daarmee ook de emissies.” Maar dat pakt anders uit voor de mensen die dicht bij het vliegveld wonen, zo stelde het plan-MER al. Daar treedt juist meer ‘geluidsbelasting’ op en slaat meer uitstoot neer.

“Het vergroten van de hinder bij direct omwonenden die hier al meer hinder ondervinden ten bate van bewoners die minder hinder ondervinden, vinden wij niet verdedigbaar en niet acceptabel”, aldus het college. Ook valt dit niet te rijmen met de inzet van Van Nieuwenhuizen om de negatieve effecten van vliegverkeer op de leefomgeving te verminderen, ‘door juist op de plekken waar de negatieve effecten het grootst zijn, deze negatieve effecten nog groter te maken’, aldus B&W.

Verder keert het college zich tegen het voornemen van de minister om in een Planuitwerkingsfase geografische verschillen en lokale nadelen in kaart te brengen. Het vreest dat dit leidt tot veranderingen in de bestaande praktijk die niet voor minder maar voor meer overlast in Schiedam zullen leiden. Daarom: zo min mogelijk geluidshinder, zo min mogelijk vliegtuigen boven de stad. En verder kijken. Het college vraagt de minister om ‘bij de uitwerking van de routes en vertrek- en landingsprocedures rekening te houden met de andere opgaven, zoals de verstedelijkingsopgaven (inclusief hoogbouw) en de opgaven uit de regionale energiestrategie, met hoge windmolens’. “Dit kan betekenen dat in de Planuitwerkingsfase zo nodig algemene ontwerpprincipes uit de Ontwerp Voorkeursbeslissing losgelaten moeten worden als dit een positief effect heeft voor de directe omgeving.”

Ook moet er bij het vaststellen van nieuwe routes voor gewaakt worden dat aanpassingen om verkeer op het Rotterdamse en Amsterdamse vliegveld uit elkaar te houden, leiden tot extra hinder voor Schiedam.

En voor het college staat het als een paal boven water dat er in de plannenmakerij die heel Nederland omvat, druk is om tot meer vliegtuigbewegingen te komen. Daarom: “Wij verzoeken u uit te spreken dat RTHA (het vliegveld-red.) niet tot de luchthavens behoort waar het aantal vliegtuigbewegingen zal toenemen.”

Schiedam blijft graag nauw betrokken bij het ontwikkelen van de plannen, zo benadrukt de zienswijze van B&W wellicht ten overvloede. Alhoewel: fijntjes meldt het college het te betreuren dat ‘door de korte zienswijzetermijn, het indienen van de zienswijze niet in de reguliere besluitvormingscycli van de gemeente past’.Gerelateerd