Renovatie museum kost zes ton meer

03-01-2022 Uit Redactie


SCHIEDAM - "De kosten van de renovatie blijven binnen het beschikbare budget", liet een woordvoerder van de gemeente Schiedam in augustus weten, toen bleek dat er meer tijd nodig was voor de renovatie van het Stedelijk Museum Schiedam. Maar dat bleek buiten de waard gerekend. Vandaag laat B&W
de raad weten dat de renovatie zeshonderdduizend euro duurder uitvalt.

De oorzaken van de vertraging waren al bekend: Chroom 6, onvoorziene leidingen in de liftputten en slechte oude wandafwerking. Maar die factoren zorgen niet direct voor de hogere kosten. Die worden door het college - opdrachtgever voor het werk - verklaard door de prijsstijgingen die de bouwers (moeten) rekenen. "De bouwwereld kampt momenteel met een ernstig tekort aan bouwmaterialen. De prijsstijgingen op materiaal zijn de afgelopen periode exorbitant hoog geweest. Dit wordt veroorzaakt door schaarste aan bouwmaterialen in combinatie met een forse stijging van de vraag naar grondstoffen. Ook zijn de stijgende transportkosten van invloed op de prijs. Dit leidt zowel tot vertragingen omdat essentiële materialen niet beschikbaar zijn, als tot een fors hogere prijs van de wel beschikbare materialen. Zowel onze planning als ons budget staan daardoor onder druk", aldus B&W.

Om verder in detail uit te werken: "Deze prijsstijgingen hebben een direct kostenverhogende invloed op de stelposten, verrekenbare posten en het meerwerk. Gezien de contractuele afspraken worden die kosten berekend op basis van de huidige marktprjzen. De invloed van deze prijsstijgingen wordt geschat op circa € 200.000,-." De uitloop van de werkzaamheden veroorzaakt noodgedwongen meer kosten bij de aannemers en adviseurs (architect, installatieadviseur, bouwmanager etc.), zo legt B&W uit. "Deze kosten worden veroorzaakt doordat de bouwplaats langer in stand moet worden gehouden, werkzaamheden minder efficiënt kunnen worden uitgevoerd of vertraagd zijn en de doorlooptijd langer is. De vertragingskosten bedragen circa € 200.000,-. Deze vertraging komt voort uit onvoorziene omstandigheden die een directe relatie hebben met het feit dat het een oud gebouw betreft dat ook nog eens een Rijksmonument is. De aanwezigheid van Chroom 6, bouwkundige situaties zoals de slechte kwaliteit van stucwerk en leidingen die niet bekend zijn, zijn vooraf niet te onderzoeken en niet uit te sluiten, maar wel kosten verhogend."

Een andere onvoorziene omstandigheid is het op een andere plek moeten plaatsen van de koelmachine. "Ten tijde van het contracteren van beide aannemers werd de plaatsing van de noodzakelijke koelmachine in de kelder in plaats van op zijn oorspronkelijke locatie in de timpaan (ruimte boven de entree van het gebouw) door eenieder gezien als een mogelijke besparing. Het uitwerken van die verplaatsing naar de kelder was op het moment van contracteren niet mogelijk omdat de sluitingsdatum van het museum reeds vast stond en het van groot belang was tijdig te beginnen om de aanvankelijk geplande opleverdatum van het project te halen. In de nadere uitwerking die volgde, bleek dat in de kelder meer ruimte noodzakelijk was dan gedacht. Dit werd veroorzaakt door de eisen met betrekking tot geluidsuitstoot naar de omgeving en intern. Wat eerder als besparing werd gezien, bleek bij nader inzien een forse kostenstijging van circa € 325.000,- met zich mee te brengen."

Om deze kostenpost te beperken, is er uiteindelijk toch voor gekozen om de koelmachine in de timpaan te plaatsen, aldus de toelichting aan de raad. "Om de koelmachine geluidstechnisch in de timpaan in te passen moeten aanvullende kosten worden gemaakt. Ook is hierdoor de besparing die was beoogd bij het contracteren niet behaald. Totaal zorgt dit voor circa € 150.000,- aan extra kosten."

Volgens B&W zijn die kostenverhogingen niet zo maar voor lief genomen. "In de gesprekken met de aannemers hebben wij uiteraard gestuurd op het beperken van de meerkosten, zonder dat de beoogde kwaliteit van de renovatie negatief zou worden beïnvloed. Er zijn scherpe gesprekken gevoerd over de kosten met betrekking tot stelposten, verrekenbare posten en meerwerken. Ten aanzien van de verrekenbare post voor achterzetbeglazing en vervanging trappen in de hoofdtrappenhuizen is door scherp onderhandelen gereduceerd op de overschrijdingskosten, waardoor deze met € 50.000,- zijn afgenomen."

Verder is bijvoorbeeld gekozen voor een ander type plafond, de vervanging van de 'kleine' trappenhuizen is technisch aangepast met behoud van het noodzakelijke kwaliteitsniveau en de toepassing van wandisolatiemateriaal is technisch geoptimaliseerd, zo stelt het college. "Die aanpassingen hebben geleid tot een besparing van circa € 165.000,- op meerkosten. De claim van circa € 110.000,- vanuit de aannemers om ook prijsstijgingen te verrekenen over de vaste gecontracteerde aanneemsom is onderbouwd afgewezen."

Om de invloed van de vertraagde oplevering voor het Stedelijk Museum Schiedam zoveel mogelijk te beperken, is afgesproken dat het museum ruimtes waarin de werkzaamheden zijn afgerond, al in gebruik kan nemen. "Concreet houdt dit in dat vanaf week 52, 2021 het museum weer de beschikking krijgt over het souterrain, zodat het kan starten met de voorbereiding van de in het souterrain te realiseren tentoonstelling. In de weken 6 t/m 8 in 2022 worden diverse zalen vrijgegeven aan het museum voor verdere voorbereidende werkzaamheden." De officiële overdracht van het Sint Jacobsgasthuis zal eind maart plaatsvinden. "Alle installaties zijn dan stabiel en ingeregeld. Het museum kan vanaf dat moment haar volledige exploitatie voortzetten en zij kan conform haar planning medio mei de deuren openen voor publiek."

Burgemeester en wethouders zeggen te betreuren dat 'al met al sprake is van een overschrijding van het beschikbare budget', ook al bleek dat in hun ogen grotendeels onvermijdelijk. "Het borgen van de kwaliteit is niettemin van groot belang om ervoor zorg te dragen dat na de renovatie niet opnieuw problemen ontstaan met het gebouw en dit zonder problemen nog jarenlang als museum kan worden gebruikt."

Over de manier waarop de kostenoverschrijving betaald moet gaan worden laat B&W zich nog niet uit.Gerelateerd