Dikke meerderheid is voor schoolzwemmen

10-03-2018 Sport Kor Kegel


SCHIEDAM – Er is een grote politieke meerderheid voor het opnieuw invoeren van schoolzwemmen. Hoewel enkele lijsttrekkers het een primaire verantwoordelijkheid vinden van de ouders, en ook wel de scholen, vinden de meesten dat de gemeente stimulerend moet optreden om de basisscholen zo ver te krijgen dat ze het weer in het lesprogramma opnemen. Dat blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de dertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Een gezonde samenleving maakt plaats voor sport en beweging. In de verschillende verkiezingsprogramma’s staan pleidooien om deelname aan sport te stimuleren en betaalbaar te houden. Wandelen, fietsen, joggen, mountainbiken, zwemmen, het zorgt niet alleen voor een betere conditie, maar beweging is ook goed voor de gezondheid, bijvoorbeeld als wapen tegen obesitas. Het is goed voor jong en oud.

Maar er is ook een veiligheidsaspect. Schoolzwemmen was vroeger een verplicht ‘vak’ om kinderen zelfredzaam te maken, maar ook om ze in staat te stellen in voorkomende situaties reddend op te treden. Te veel kinderen hebben geen zwemdiploma.

De vraag:

Zou u schoolzwemmen in basisschoolverband toejuichen en wilt u dat helpen bevorderen?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Er is een groeiend aantal kinderen dat opgroeit zonder zwemdiploma, een zorgelijke ontwikkeling. Schoolzwemmen moet in welke vorm dan ook weer gestimuleerd worden. De financiering zal niet uitsluitend uit gemeenschapsgeld plaatsvinden, het is immers vooral een verantwoordelijkheid van de ouders, maar kan worden ondersteund waar nodig.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA Schiedam wil het huidige beleid met sportvouchers voortzetten en wil graag verkennen of de inzet van deze vouchers zo kan worden vormgegeven, dat geen enkel kind zonder zwemdiploma de basisschool verlaat.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De SP vindt het belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. Voor het afschaffen van het schoolzwemmen destijds, deden veel ouders hun kinderen al eerder op zwemles. Of algemene herinvoering van schoolzwemmen veel extra bijdraagt, valt dan ook te betwijfelen. Beter is om minima te ondersteunen die vanwege kosten het nalaten. Daarnaast is het belangrijk om gerichte voorlichting te geven aan ouders die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

Ja! Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en het helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD is van mening dat de gemeente Schiedam zich als maatschappelijke partner sterk moet maken voor en ook sturing moet geven. Schoolzwemmen zou hier goed bij kunnen passen. Naast dat zwemmen goed voor je is, is het gewoon voor je eigen veiligheid heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat de gemeente zelf voor schoolzwemmen gaat zorgen. Dat is de taak van de scholen en ouders zelf.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Ja, het AOV juicht het schoolzwemmen in basisschoolverband zeker toe en vindt dat elk kind op de basisschool een zwemdiploma dient te behalen. Er verdrinken nog steeds te veel kinderen die niet naar zwemles zijn gegaan.

Daar wij omringd worden door water en Nederland een echt waterland is, heeft volgens het AOV zwemles in basisschoolverband zeker prioriteit. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders, maar ook de gemeente heeft een soort zorgplicht. Daar (nog) niet alle scholen in Schiedam dit voor hun leerlingen geregeld hebben, is het goed dat de gemeente – in samenspraak met ouders en scholen – dit onderdeel weer als een verplicht vak herinvoert en ondersteunt. Op schoolzwemmen mag niet bezuinigd worden, het is een essentieel onderdeel in de opvoeding voor ieder kind. Een waterstad als Schiedam moet hierin een prioriteit stellen, zonder zwemdiploma loop je te veel risico.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Ja. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen veel buiten kunnen spelen: buitenlucht is gezond en ze leren daardoor spelenderwijs samen leven. De komende periode wil het CDA zich inzetten voor kindvriendelijke buurten. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving. Veilig betekent in een waterrijke omgeving als Schiedam ook dat kinderen snel leren omgaan met deze omgeving en dus snel leren zwemmen.


René Karens, Groen Links:

Zwemmen hoort een vast onderdeel te zijn van elke opvoeding. Het baart Groen Links zorgen dat het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaat, toeneemt. Het aantal ongevallen van verdrinking neemt daarnaast ook toe. In het verleden werd gedacht dat het bieden van sportpassen aan gezinnen met een smalle beurs dit probleem kon verhelpen. Dat blijkt niet het geval. Daarom moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen en schoolzwemmen opnieuw invoeren. Schoolzwemmen is ook goed voor de sociale cohesie onder kinderen.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is een voorstander van het herinvoeren van het schoolzwemmen in Schiedam. Niet voor niets is dit een onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Het mag plaatsvinden op kosten van de gemeente. Enerzijds subsidiëren wij zwembaden, anderzijds kunnen wij ook het schoolzwemmen subsidiëren. Daar is ongetwijfeld een goede balans in te vinden.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Zeker in het waterrijke Nederland is het een gebrek in de opvoeding als je niet kunt zwemmen. Voor vluchtelingen die naar Schiedam komen is leren zwemmen belangrijker dan leren fietsen. De CU-SGP wil het schoolzwemmen in schoolverband bevorderen, eventueel als naschoolse activiteit. En bij de diploma-uitreiking zouden we naast de ouders staan juichen.
Nu wordt er van veel kanten een beroep gedaan op het schoolprogramma. De schoolleiding moet allereerst voldoen aan alle eisen voor de leerdoelen en kan of wil niet altijd aan alle aanvullende wensen gehoor geven.
Het blijft primair een verantwoordelijkheid van de ouders om voor de veiligheid van hun jonge kinderen zorg te dragen. Als zij onverhoopt in het water belanden, moeten ze op jonge leeftijd al zelfredzaam kunnen zijn. Samen zwemmen stimuleert uiteraard om het je eigen te maken, dat geldt ook voor nieuwkomers. De gemeente zou daar meer prioriteit en aandacht aan moeten geven.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Wij zouden het zeker toejuichen als schoolzwemmen weer terug zou komen. Wij zouden hier dan ook geld voor vrij maken.  In het ideale geval gaan de klassen per fiets naar de zwemles.


Mahmut Erdem, Denk:

‘Herinvoeren van betaalbare zwemlessen’ is een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Denk Schiedam. Sport zien wij als middel om mensen gezonder te maken en mensen bij elkaar te brengen. Veel Schiedamse kinderen hebben geen zwemdiploma en kunnen ook niet zwemmen. Wij willen graag de zelfredzaamheid vergroten van onze kinderen door middel van herinvoering van betaalbare zwemlessen voor leerlingen op de Schiedamse basisscholen. In ieder geval tot het behalen van een A-diploma.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

In waterland Nederland verdrinken jaarlijks te veel kinderen. Ook in waterstad Schiedam moeten kinderen zich in het water kunnen redden. Schoolzwemmen is van essentieel belang. Het SLV juicht dit toe en zal samen met ouders middelen zoeken om dit blijvend mogelijk te maken en zo nodig ondersteuning bieden.

Obesitas en overgewicht zijn niet alleen onder jongeren meer regel dan uitzondering. Het motiveren van sport en beweging op school en in de samenleving moet dus een dagelijkse activiteit zijn.

Naast schoolzwemmen moet ook worden ingezet om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Het zijn niet alleen de minima die deelname aan sportclubs niet kunnen betalen en daarin geholpen behoren te worden. Verzwegen armoede wordt ook aangetroffen bij hen die boven die minimagrens leven. Zij krijgen nergens korting of toeslagen voor. Het SLV maakt zich ook sterk voor deze groep.

Mogelijkheden creëer je samen, terwijl problemen samen worden opgelost en niet verzwegen.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam is van mening dat schoolzwemmen een goed idee was, dat in ere moet worden hersteld. Inmiddels is in voldoende mate gebleken dat het beschikbaar stellen van sportvouchers (hoe goed idee ook!) niet in deze leemte voorziet.


Constatering Kor Kegel:

Kinderen leren zwemmen – het is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De SP is voorstander van gerichte voorlichting aan ouders die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen. En zo nodig moeten de minima worden ondersteund. Waarmee niet gezegd is dat de SP voorstander is van schoolzwemmen.

De meeste andere partijen zijn dat wel. D66, het CDA, Groen Links, PS, de CU-SGP, LOS, Denk, het SLV en de Ouderenpartij vinden dat leerlingen van het basisonderwijs weer in staat moeten worden gesteld om hun zwemdiploma te halen, minimaal diploma-A. Met aanvullende financiële bijdragen, vindt D66. Op kosten van de gemeente, vindt PS. Eventueel als naschoolse activiteit, zegt de CU-SGP. En liefst met de fiets naar het zwembad, vindt LOS. In ere herstellen, zegt de Ouderenpartij.

De VVD en de CU-SGP vinden het een taak voor ouders en scholen, niet voor de gemeente, maar het gemeentebestuur moet wel sturing geven. Dat vindt ook het AOV: de gemeente heeft een zorgplicht.

De PvdA vindt dat de sportvouchers beter ingezet moeten worden voor zwemlessen, maar Groen Links en de Ouderenpartij vinden dat de sportpassen niet helpen. Daarom moet de gemeente het voortouw nemen.Gerelateerd