Verkiezingsprogramma's over van alles en nog wat: OPS

13-03-2022 Politiek Kor Kegel


Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van de Ouderenpartij Schiedam (OPS).

OPS-programma: experimenten met woonvormen voor ouderen

SCHIEDAM – De grens tussen de bebouwing van Schiedam en die van Rotterdam is maar een straat breed, zegt de Ouderenpartij. De kwaliteit van de huizen is vergelijkbaar, maar Schiedam is een middelgrote stad met veel grootstedelijke problemen zonder grootstedelijk geld. Dat maakt Schiedam tot een stad die met beperkte middelen veel problemen te lijf moet. Het gemeentebestuur moet daarom heel bewust keuzes maken om dingen wel te doen, maar zeker ook om dingen niet te doen.

Schiedam heeft altijd geprobeerd om een stedelijk volwaardig voorzieningenapparaat op peil te houden, dat moest standhouden in een concurrentie met Rotterdam. De OPS vindt dat niet vol te houden. De stad moet zich niet laten leiden door te grote, megalomane projecten, maar vooral bestaanszekerheid en de woon- en leefomgeving van de inwoners centraal stellen.

De afgelopen collegeperiode stonden vooral de ambities en geldingsdrang van bestuurders centraal, is de OPS-kritiek. De komende periode moeten de wensen van de Schiedammer centraal staan. Minder groots, minder meeslepend, maar wel van belang voor de gewone Schiedammer, zegt de partij.


Samenhangend ouderenbeleid
Schiedam kent een grote groep ouderen en er is veel aanbod voor ouderen, maar niet iedereen weet de weg of is in staat de weg binnen het aanbod zelf te vinden, zeker omdat veel mensen moeite hebben met lezen en schrijven en andere basisvaardigheden. Er moet samenhangend beleid zijn, waarbij veel aandacht is voor de ondersteuning van mensen die zich professioneel of anderszins bezighouden met de ondersteuning van (demente) ouderen.

Veel mantelzorgers zijn al wat ouder. Soms is het nodig extra mankracht te regelen voor fysiek zware klussen en (technisch) onderhoud van het huis en de buitenzijde. Op die manier kan verwaarlozing van de woonomgeving van de thuiswonende oudere worden tegengegaan, zegt de Ouderenpartij. Er is onderzoek nodig op welke manier mantelzorgers nog beter kunnen worden ondersteund.

OPS pleit voor een coördinerend wethouder voor ouderenbeleid en een ambtelijk coördinator om op die manier de impact van maatregelen op ouderen steeds in het oog te houden en te bewaken.

Ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen moeten laagdrempelig en dichtbij zijn. Veel ouderen vinden het moeilijk om alleen de eerste stap te zetten en naar een ontmoetingsactiviteit te gaan, constateert OPS. “Verlegenheid en bescheidenheid verdwijnen niet zomaar omdat iemand oud is. Zorg dat activiteiten dusdanig worden ingericht dat een familielid, vrijwilligers of professional zo’n eerste keer mee kunnen naar de activiteit zodat de drempel verlaagd wordt.”

Daarnaast vindt OPS het belangrijk dat er activiteiten zijn en blijven in de nabijheid van de oudere. “Wij willen ook investeren in dagactiviteiten die toegankelijk zijn voor alle mensen met dementie. Drempels en barrières moeten zoveel mogelijk weggenomen worden. Activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle ouderen, ongeacht hun financiële positie, geaardheid, taalvaardigheid of fysieke beperkingen.”


Levensloopbestendig wonen
Er komt een nieuwe generatie ouderen aan met andere woonwensen. OPS wil dat daarop ingespeeld wordt met experimenten met alternatieve levensbestendige woonvormen. Nieuwbouwplannen in Schiedam moeten vooraf worden getoetst op levensloopbestendigheid. “Aanpassingen achteraf zijn nodeloos duur.”

Op basis van demografische prognoses moet de voorraad levensloopbestendige (sociale huur)woningen op peil gebracht worden, zodat de komende jaren ouderen op een goede manier zo lang mogelijk zelfstandig in hun stad kunnen blijven wonen. De voorkeur moet uitgaan naar woonvormen, waar de wens van hoe mensen zelf willen wonen leidend is.

Een groep kwetsbare ouderen woont thuis, terwijl dat eigenlijk voor de oudere geen goede situatie meer is. Niet al deze ouderen en hun naasten zijn vaardig of assertief genoeg om zelf aan te geven wat zij nodig hebben. OPS wil actief onderzoek om welke mensen het gaat, zodat ze op maat ondersteund kunnen worden. Ze moeten met urgentie op de wachtlijst voor een nieuwe woonplek. Organisaties die daar al mee bezig zijn verdienen financiële en ambtelijke ondersteuning.

Uit een recent onderzoek van Alzheimer Nederland komt naar voren dat de stap tussen thuis en het verpleeghuis te groot is. Daardoor blijven mensen met dementie te lang thuis wonen met crisis tot gevolg. Het verpleeghuis is vaak de enige optie, maar dit is de plek waar men écht niet heen wil verhuizen. OPS trekt de conclusie: “Bouw dus woonvormen waar mensen met dementie wél heen willen. Hiermee wordt de doorstroom op de woningmarkt bevorderd.”


Helder en tijdig communiceren
De communicatie richting burgers kan veel beter in Schiedam, zegt OPS. Niet alleen met woorden, ook met daden. Burgers moeten binnen vastgestelde termijnen eerlijke antwoorden krijgen op hun vragen. Die verplichting is belangrijker dan nog een nota over dit onderwerp.


Menselijk armoedebeleid
Schiedammers in armoede zijn mensen en geen nummers, zegt OPS. Armoedebeleid moet uitgevoerd worden op de menselijke maat: “Niet richten op het zoeken van een oplossing voor een deel van het probleem en mensen uit laten stromen naar de volgende instantie. Uitvoeringsinstanties moeten ervoor zorgen dat het over de hele linie goed gaat met mensen.”

De gemeente moet nauw betrokken blijven bij werkgelegenheid, armoedebeleid (schuldsanering) en zorg. Fraude moet zeker aangepakt worden, maar niet iedereen moet op voorhand behandeld worden als potentieel kwaadwillend. OPS wil dat Stroomopwaarts op dit punt gemonitord wordt.

De gemeente Schiedam kent disproportioneel veel laagopgeleiden. Schiedam moet daarom zorgen voor een positief vestigingsklimaat voor arbeidsintensieve bedrijven. Het arbeidsreservoir van vijftigplussers wordt pas aangesproken als andere reservoirs leeg zijn. Schiedam moet bedrijven stimuleren om ouderen in dienst te nemen en bedrijven helpen de weg te vinden in de jungle van loonsuppletiemaatregelen.

Bij langdurig werklozen boven de vijftig vindt OPS het nodig dat de gemeente alle mogelijke maatregelen neemt om armoede te voorkomen. De sollicitatieplicht voor 60-plussers moet komen te vervallen.


Gratis openbaar vervoer
Omdat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen, moet serieus en maximaal worden ingezet op voldoende (uren) zorg voor ouderen. Daarnaast moet maximaal worden ingezet op blijvende mobiliteit. Alleen een zorgvuldig afgewogen mix van goede zorg aan huis en optimale, vrij toegankelijke mobiliteitsmogelijkheden zorgt ervoor dat ouderen ook daadwerkelijk menswaardig thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld Argos Mobiel maakt wat OPS betreft blijvend onderdeel uit van de mobiliteitsvoorzieningen. De partij wil gratis ov voor ouderen en minima. Mobiliteit is het middel bij uitstek om eenzaamheid te bestrijden. Een bezoek aan vrienden, kinderen en kleinkinderen, maar ook aan de klaverjasclub of de sportvereniging blijft op die manier mogelijk.

De Rotterdampas is een belangrijk middel om alle Schiedammers, ook die met een laag inkomen, blijvend toegang te bieden tot allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, kunst en cultuur. OPS is dan ook verheugd dat de Rotterdampas voor de komende periode behouden is gebleven voor Schiedam. De Rotterdampas en gratis ov voor ouderen en minima zal een gouden combinatie zijn.


Woonoverlast bestrijden
De goedkope woningvoorraad in Schiedam, de sloopplannen in Rotterdam en de gebrekkige bereidheid van de gemeenten ten zuiden van de Waterweg en de gemeente Westland om goedkope woningen te bouwen, zorgt voor extra druk op de woningvoorraad sociale huurwoningen in Schiedam, zegt OPS. De stad kan zijn eigen woningtekort alleen maar oplossen wanneer er geen constante aanvoer van buiten Schiedam is. Daarom pleit de partij nadrukkelijk voor de handhaving van de Rotterdamwet, die een dergelijke instroom reguleert voor de wijken Oost, West en Nieuwland. Het moet ook gelden voor de Gorzen, zegt OPS.

Een stad blijft alleen leefbaar als bepaalde grenzen niet worden overschreden. De gemeente Schiedam moet hard optreden tegen huisjesmelkers en ook tegen overlastgevende bewoners.


Realistisch milieubeleid
De gemeente Schiedam stelt geen onmogelijke, geldverslindende doelen, zoals het debacle in wording ‘Groenoord van gas los’. Isolatie van de bestaande woningvoorraad heeft voorrang op nieuwe vormen van warmte- en energievoorziening. Alleen bij nieuwe woningen wordt rekening gehouden met de ambities in het Akkoord van Parijs. Irado moet zorgen voor altijd toegankelijke vuil-, papier- en glascontainers.


Niet bouwen voor speculanten
OPS ziet dat in de vorige raadsperiode veel bouwplannen zijn opgestart, waarbij wensdenken leidend was. Schiedammers willen betaalbare woningen, met normale prijzen (per vierkante meter) en realistische parkeervoorzieningen. Die woningen worden gebouwd voor bewoners en niet verkocht of uitgepond aan speculanten en commerciële verhuurders. Alle wettelijke mogelijkheden die maar mogelijk zijn om de Schiedamse woningmarkt tegen speculatie te beschermen, worden tot het uiterste benut, als het aan de Ouderenpartij ligt.

Het volbouwen van schaarse stukken groen tast de leefbaarheid van de stad aan. OPS wil daarom niet bouwen in (de randen van) het Prinses Beatrixpark. Groen in de stad moet bewaard blijven en goed toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden.


Bestrijding kansenongelijkheid
In deze tijd is kansenongelijkheid urgenter dan ooit, vindt OPS. Kinderen uit meer welgestelde gezinnen die altijd wel tot leren kwamen – ondanks het lerarentekort – komen nu vaak ook wel terecht, thuis achter hun computer. Zij worden gestimuleerd door hun ouders of er is geld om bijles te kunnen betalen. Kinderen die al een achterstand hadden, komen thuis veel moeilijker aan leren toe. Ouders hebben het druk, geen tijd of er wordt geruzied in huis. Het systeem van kansenongelijkheid dat bestond vóór de Coronacrisis is er nu nog steeds en wordt versterkt door de situatie, zegt OPS.

De gevolgen van kansenongelijkheid zijn meer criminaliteit, meer tienermoeders en meer radicalisering. OPS vindt hier intensieve samenwerking nodig tussen gemeente, onderwijs en maatschappelijke en culturele partners. Daarbij is ook cultuur(educatie) een belangrijke component, want cultuur helpt mensen omgaan met lastige situaties. Het stimuleert belangrijke vaardigheden als kritisch nadenken, empathie, weerbaarheid, zelfredzaamheid en respect. Op die manier kunnen jongeren en volwassenen hun gevoelens en ideeën een plek geven. “Dat heb je als samenleving nodig om te helen”, staat in het verkiezingsprogramma.Gerelateerd