Schiedam werkt aan aardgasvrij wonen

10-03-2017 Politiek Redactie

DEN HAAG - Schiedam is een van de dertig gemeenten (en twaalf provincies en vijf netbeheerders) die de Green Deal ondertekenden met minister Henk Kamp van Economische Zaken. De afspraken gaan de stad in staat stellen om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Met de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten.
 
Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim dertig procent van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Wethouder Patricia van Aaken van onder meer duurzaamheid wil gelijk actie. “Samen met Woonplus, de provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin onderzoeken we hoe we de komende jaren bestaande wijken aardgasvrij kunnen maken. Het is belangrijk dat we de bewoners daar heel goed bij betrekken. Een dergelijke omschakeling gaat immers gepaard met de nodige investeringen in de woning en het gebruik ervan.”

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen.

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Meer werk is er aan de winkel in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk.Gerelateerd