Geen steun voor stoppen woningurgentie statushouders

31-10-2018 Politiek Redactie


SCHIEDAM - Monique Rotteveel kreeg het gisteren hard te verduren tijdens de raadsvergadering: de motie die zij namens LOS indiende om statushouders gelijk te behandelen als Schiedammers zonder urgentie op de woninglijst kreeg steun van geen andere fractie, sterker nog, kon rekenen op veel kritiek.

K-drie uit de raad had geen goed woord over voor het voorstel. René Karens namens Groen Links: "We horen LOS nooit over sociale woningbouw, totdat het gebruikt kan worden om immigranten te bashen." Cemil Kahramanoglu namens Denk: "Op welke manier heeft LOS het voornamen om statushouders onderdeel te laten uitmaken van onze samenleving?" En Hakan Kücük van de SP: "Het probleem ligt erin dat u een bepaalde doelgroep in een slecht daglicht wil brengen." John van Sliedregt van D66: "We willen dat statushouders zo snel mogelijk volwaardig meedoen in Schiedam. Daar hoort goede huisvestiging bij."

Daarmee reageerde hij vooral op het voorstel van LOS om leegstaande kantoorruimte in Schiedam geschikt te maken voor bewoning door statushouders.

LOS kwam met de motie in navolging van plannen in andere gemeenten om statushouders niet langer met voorrang te behandelen bij de toewijzing van woningen. Tot voor kort was de wettelijk verplicht, maar nu hebben gemeenten daarin de mogelijkheid zelf beleid in te voeren. LOS constateert dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen in Schiedam, dusdanig dat Schiedammers met urgentie lang moeten wachten om een geschikte woning te vinden en Schiedammers zonder urgentie bijna helemaal geen woning kunnen vinden. Dat vinden Rotteveel en partijgenoot Andreas Rose niet billijk. Door nieuwkomers in Nederland met een verblijfsstatus, meestal komend uit asielzoekerscentra, niet langer voor te laten gaan zouden de kansen van andere mensen, bijvoorbeeld mensen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen, meer kans krijgen op een huis.
.
Het voorstel behelste ook overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om het aantal toegewezen statushouders voor 2019 voor Schiedam te beperken.Gerelateerd