Driekwart Delftse dossiers De Groot schoot tekort

30-01-2019 Politiek Redactie


SCHIEDAM – In de dossiers die Catelijne de Groot overdroeg aan haar collega's van De Financiële Winkel (de afdeling Schuldhulpverlening in Delft) na haar benoeming tot wethouder in Schiedam, 'is een groot aantal fouten vastgesteld'. Dit blijkt uit een onderzoek dat is opgestart nadat de problemen aan het licht kwamen. In driekwart van de 62 onderzochte dossiers kwamen ernstige tekortkomingen voor.

Op 17 oktober informeerde het Delftse college de raad over de problemen bij De Financiële Winkel. Op 30 oktober stapte Catelijne de Groot op als wethouder in Schiedam.

Overigens bevestigt de gemeente Delft nog altijd niet dat zij de medewerker is waarbij de problemen zich opstapelden. De Groot en burgemeester Cor Lamers hebben altijd gesteld dat de reden voor haar opstappen ligt in de privésituatie. Publicaties in de pers over de link tussen de problemen in Delft en het opstappen van de wethouder in Schiedam zijn echter nooit weerlegd.

Het onderzoek, dat na het duidelijk worden van de problemen halverwege september werd opgestart, stelt dat de aanleiding ertoe was dat 'na een overdracht van taken door een medewerker, in de betreffende dossiers opvallend veel fouten werden geconstateerd.” In april werd duidelijk dat De Groot in Schiedam de wethouderspost zou gaan invullen namens haar partij AOV.

Een team dat is samengesteld uit verschillende afdelingen van de gemeente Delft verrichtte het onderzoek. Daarnaast werden experts van buiten ingezet, specifiek mensen met kennis van fraude(onderzoek) en van validatie van onderzoeksresultaten. Het bureau dat onderzocht of er sprake was van 'fraude of andere strafrechtelijke feiten' concludeerde dat hiervoor geen aanwijzingen zijn.

Uit de bevindingen van het gemeentelijke team blijkt dat in driekwart van de dossiers sprake was van 'ernstige tekortkomingen'. Die typering werd gegeven als er langer dan één jaar geen inhoudelijke voortgang was; er is sprake van financieel nadeel voor de cliënt. “Het gaat om (veel) te lange doorlooptijden, een onjuiste interpretatie van wet- en regelgeving – zoals cliënten onterecht toegang ontzeggen tot een schuldhulpverleningsregeling – en onjuistheden en onvolledigheden in de registratie en dossiervorming.” In de deze dossiers 'was geen sprake meer van effectieve dienstverlening, dat wil zeggen dienstverlening die gericht is op het op het oplossen van de schuldsituatie'. “Inmiddels is vastgesteld dat deze fouten in waarschijnlijk een groot aantal gevallen hebben geleid tot financiële benadeling van individuele cliënten.”

Bij dossiers die werden behandeld door andere medewerkers van De Financiële Winkel gold dit voor drie procent van de zaken. Daarbij wel aangetekend dat andere medewerkers hun werkwijze konden toelichten, waarna de kwalificering van het dossier soms werd bijgesteld. In het pakket van De Groot heeft wederhoor op deze manier niet plaatsgevonden.

Voor de volledigheid: ruim tien procent van de dossiers van De Groot vertonen eveneens mankementen, maar minder ernstig (korter dan een jaar geen voortgang; kans op financieel nadeel voor de betrokkene) en dertien procent van de gevallen geldt als een 'normaal' dossier.

Van de 55 Delftenaren met schulden waarvan het dossier door De Groot nog niet was afgehandeld is ondertussen gesproken met 25 mensen (tot vorige week). In die gesprekken werd gekeken waar en in welke mate 'onvolkomenheden en vertragingen' hebben plaatsgevonden in het schuldhulpverleningstraject.

In 23 van deze 25 is een maatwerkoplossing nodig, zo stellen B&W. Dat betekent dat naar individuele omstandigheden wordt gekeken, ook op ander vlak van sec de schulden; vaak is er bij grote schulden ook sprake van multiproblematiek, dus ook ook problemen met de (geestelijke) gezondheid of gezinsomstandigheden.

“Het gesprek met de cliënt en de beoordeling van de individuele omstandigheden is een complex proces, wat met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Daarom kost het enige tijd voordat er voor alle benadeelden een maatwerkoplossing gevonden is. Eind februari zal voor alle 55 dossiers beoordeeld zijn of er een maatwerkoplossing moet worden ingezet”, zo schrijft het Delftse college aan de raad.

Ook klanten wiens zaak al was afgehandeld meldden zich met 'signalen' dat zij door de handelwijze van De Groot zijn benadeeld. Ook deze dossiers, 'caseload', zullen nog worden doorgenomen. Hiervoor worden extra mensen ingehuurd. B&W schatten in dat dit onderzoek nog 'het gehele jaar 2019 in beslag zal nemen'.

Het onderzoek van de gemeente heeft geleid tot 'een groot aantal verbetermaatregelen', want ook in de dossiers van de overige medewerkers zijn zaken aangetroffen 'als te lange afhandeltermijnen, onvolledigheden, niet systematisch werken en gebrekkige dossiervorming'. Op de afdeling Schuldhulpverlening in Delft was sprake van 'gebrek aan efficiënte sturing en de inrichting van processen en werkwijze, in een bedrijfscultuur waarin te weinig aandacht was voor uniformiteit en eenduidige uitvoering'. Zowel het beleid, de aansturing van medewerkers en de uitvoeringspraktijk zijn door de mangel gehaald; de nieuwe voorstellen zijn gebundeld in een verbeterplan.Gerelateerd