Zuid-Holland wil meer samenwerking Waterwegsteden

23-01-2022 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen beter gebruikmaken van elkaar door veel vaker samen te werken. Dat vindt de provincie Zuid-Holland. De regio is bestuurlijk gefragmenteerd en de economische sectoren staan onvoldoende met elkaar in contact. Kansen zijn er genoeg, maar ze worden onvoldoende benut.

De drie gemeenten hebben te kennen gegeven hun goed lopende samenwerking te willen continueren. Ook is er de ambitie om gezamenlijk en met de Riverboard te investeren in het thema Leven Lang Ontwikkelen. De Riverboard is een samenwerkingsverband van vier ondernemersverenigingen (IKV Ondernemend Vlaardingen, Move Maassluis, Schiedam Havens en ’s-Gravelandsepolder), de drie gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de Hogeschool Rotterdam en de Maatschappelijke Kring Vlaardingen. “We staan voor vergelijkbare uitdagingen als Rotterdam-Zuid, terwijl we daar financieel minder op toegerust zijn”, zegt de Riverboard.

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bevinden zich in de intermediaire zone tussen mainport en platteland. “We ervaren de voordelen van de nabijheid van Rotterdam en Den Haag, maar vooral ook steeds vaker de nadelen. Als middelgrote gemeenten worden we geconfronteerd met grootstedelijke thema’s op het gebied van armoede, onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt.”

De provincie Zuid-Holland vindt de Riverboard van belang, omdat hij een verbindende rol speelt. “Ondernemers, overheden en onderwijs- en maatschappelijke instellingen kunnen hun samenwerking verbeteren om meer resultaat te boeken. De uitdaging is om de agglomeratienadelen om te zetten in agglomeratievoordelen. Ook de steden kunnen beter gebruik maken van elkaar en het grootstedelijk gebied”, zegt de provincie in de voortgangsrapportage Beter Bestuur.

De provincie wil stimuleren tot effectieve samenwerking. Dan staan de drie steden samen sterker in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zo kunnen ze maximaal profiteren van dit samenwerkingsverband.

Tegelijk constateert de provincie dat er bij de drie gemeentebesturen op dit moment onvoldoende bestuurlijk draagvlak bestaat om een proces te starten, gericht op een Regio Deal met de rijksoverheid. Voor zo’n deal die de regio veel geld kan opleveren, is het wenselijk dat de gemeenten intensief samen optrekken en liefst ook delen van hun ambtelijke organisaties integreren.

Omdat echter zo’n in elkaar schuiven van ambtelijke afdelingen vaak gezien wordt als een voorbode van fusie tussen gemeenten, voelen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis daar nog niet voor. 

De drie gemeenten deden in 2019 wel een aanvraag voor een Regio Deal, maar deze werd door het Rijk afgewezen. Ondanks die afwijzing was het de eerste keer dat de drie gemeenten zich in het politieke landschap profileerden als één regio, zegt de provincie Zuid-Holland. De provincie besloot in een reactie op de afwijzing om de Riverboard een incidentele financiële bijdrage te geven en een deal te sluiten voor Leven Lang Ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf in de drie gemeenten. Toenmalig gedeputeerde Floor Vermeulen – hij werd in juni burgemeester van Wageningen – sprak zijn steun uit aan een proces van nauwere samenwerking. Hij hoopte dat dit proces een positieve impuls geeft aan de ontwikkeling van het gebied. De provincie bestudeert in hoeverre zij kan helpen bij de uitwerking van hun plannen. 

In november 2020 gaf het college van Gedeputeerde Staten een bestuurlijke opdracht tot verkenning van een Regio Deal. Aan de Riverboard werd gevraagd die verkenning uit te voeren. Twee maanden geleden stelde GS de verkenning vast. Daarover gaat de komende tijd de discussie tussen de bestuurders van de gemeenten en de provincie.

Zie ook dit artikel over de Riverboard.Gerelateerd