Zienswijze over Let's Go West op de valreep binnengekomen

19-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Let's Go West oogst veel lof, maar een aantal omwonenden zal erdoor gedupeerd worden

SCHIEDAM – Bewoners van de Simon Rijnbendestraat hebben ARAG Rechtsbijstand ingeschakeld om hun mening te geven over het ontwerp-bestemmingsplan Toernooiveld, dat ter inzage heeft gelegen en dat de bouw van Let’s Go West aan de Vlaardingerdijk mogelijk moet maken. Namens het echtpaar heeft mr. Marisse Blom een zienswijze ingediend; zij is jurist bestuursrechtspraak bij ARAG.  

De zienswijze is aangetekend verzonden, vermoedelijk om er verzekerd van te zijn dat het stuk bij de gemeente Schiedam is aangekomen binnen de termijn van de terinzagelegging. Die termijn liep op woensdag 2 januari af en dat is ook de datum dat de zienswijze verzonden is. Overigens is de brief pas gisteren geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad.  

Mr. Blom brengt naar vore dat het gewijzigde bouwplan onvoldoende rekening houdt met de belangen van haar cliënten, omdat het bouwvlak tot voorbij de gevel van hun woning aan de Simon Rijnbendestraat doorloopt. Het aanvankelijke bouwplan hield daar wel rekening mee, maar door de wijziging is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk geworden. De wijziging was op verzoek van een aantal omwonenden, maar treft kennelijk andere omwonenden die zich de afgelopen weken met zienswijzen tot het gemeentebestuur richtten. 
“Met de huidige situatie worden cliënten geconfronteerd met een aanzienlijk bouwwerk, direct zichtbaar vanuit hun woning en met name de ramen aan de zijde van het openbaar toegankelijk gebied”, schrijft Marisse Blom. Haar cliënten hebben dat bij informatiebijeenkomsten meermaals naar voren gebracht. Ze zouden te horen hebben gekregen dat er met hun reactie rekening zou worden gehouden, maar dat bleek bij de terinzagelegging niet het geval. Ze zijn voorstander van terugkeer naar het oorspronkelijke bouwplan.  

Het huidige plan heeft nadelige consequenties voor geluid, bezonning, lichtinval en windhinder. De aanvankelijke bouwhoogte van de bij hun woning gesitueerde woontoren was zesendertig meter, maar door het omwisselen van de twee beoogde woontorens krijgen ze nu een flat van vijftig meter naast hun deur. “Dat is evident van invloed op het woon- en leefklimaat van cliënten. Uit de bijgevoegde bezonningstudie kan worden opgemaakt dat de woning van cliënten gedurende de wintermaanden nagenoeg geen zon meer krijgt vanaf het middaguur.” 
Het windonderzoek geeft ook al aan dat het echtpaar met meer wind te maken krijgt. “De belangen van cliënten staan daarmee in de weg aan de vaststelling van het bestemmingsplan als zodanig”, aldus mr. Blom.  

Onder andere omdat het bouwplan Let’s Go West ook meer ruimtebeslag vraagt en daar geen dialoog met de bewoners over is geweest, kondigt ze een planschadeprocedure aan als er niet voldoende aanpassingen van het bouwplan komen. De parkeerdruk dreigt eveneens hoger te worden en de Distillateursbuurt (Toernooiveld) heeft al veel overlast van parkeerders die bij de Wiltonhaven, Vijfsluizen en de Schildersbuurt moeten zijn. De overlast geldt vooral aan de Pieter Loopuytstraat. “Wederom zullen het hierbij cliënten zijn die met name geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen. Waar aangegeven wordt dat deze nadelige effecten weliswaar de norm niet overschrijden, betekent dat niet dat daarmee het woon- en leefklimaat van cliënten niet onevenredig zwaar wordt aangetast. Het is daarbij opmerkelijk dat er geen actuele telgegevens aan de toename ten grondslag is gelegd, terwijl de gevolgen hier redelijkerwijs wel om vragen.”  

“Waar een nieuw plan wordt gerealiseerd mag er geen groter tekort ontstaan dan voor de realisatie van het plan”, staat in de zienswijze, gevolgd door een waarschuwing voor een toename van luchtvervuiling. 
De betrokken bewoners van de Simon Rijnbendestraat hoefden er redelijkerwijs niet van uit te gaan dat de veranderingen aan het bouwplan zo nadelig voor hun situatie zou uitpakken. Ze verlangen daarom aanpassing van het ontwerp-bestemmingsplan, zodat ze er geen nadeel van ondervinden.  

Eerder kreeg de gemeenteraad oo zienswijzen binnen van bewoners over schaduweffecten en ernstige toename van de verkeerscirculatie in de Distillateursbuurt, omdat in Let’s Go West ook commerciële voorzieningen zijn opgenomen zoals een versmarkt, een brasserie en een fysiotherapiepraktijk.