Vertrouwensbreuk in Schiedam Samen

15-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Joost Krop, een van de vier ondertekenaars

SCHIEDAM – Vier organisaties met een uitstekende naam in Schiedam spreken in een brief aan het gemeentebestuur van een ‘grote vertrouwensbreuk’. Ze dreigen hun deelname aan de thematafels van Samen Schiedam te beëindigen, als het college van burgemeester en wethouders niet vóór 1 september met een verbeterplan komt en het vertrouwen herstelt. 
Sinds twee jaar verloopt de subsidieverstrekking in Schiedam via die thematafels. Dat gebeurt zo om het voor alle organisaties transparant en inzichtelijk te maken. De praktijk blijkt anders te zijn. 

Daarom spreken de vier organisaties van een vertrouwensbreuk met de gemeente. Het gaat om De Kleine Ambassade, De BuurTvrouw, YETS Foundation en buurtwerkplaats De Buren. Ze zijn laaiend. Via-via moesten ze erachter komen dat andere organisaties financieel gecompenseerd zijn voor het verwerken van cao-afspraken en tariefsaanpassingen naar een reëel niveau, maar zij niet.  

Ondertekenaars van de brief zijn Soesja Boode van De Kleine Ambassade, Miranda Pol van De BuurTvrouw, Peter Ottens van YETS Foundation en Joost Krop van buurtwerkplaats De Buren. Twee van hen wonnen de Anne-Marie van der Lindenprijs voor vernieuwing in zorg en welzijn.  

De gemeenteraad nam op 21 april een voorstel aan om in het sociaal domein extra middelen te verlenen. Het ging om 640.000 euro aan extra budget om organisaties te compenseren voor kostenstijging als gevolg van veranderde cao-afspraken en tarieven. “Een aantal van de gecompenseerde organisaties nemen deel aan Samen Schiedam. De andere partners binnen Samen Schiedam zijn hierover echter op geen enkele wijze geïnformeerd; ons is deze informatie per toeval ter ore gekomen. Dit leidt wat ons betreft tot een grote vertrouwensbreuk in de relatie tussen ondergetekende organisaties en de gemeente.”  

De vier organisaties zetten zich al jaren met veel passie, energie en aandacht in voor de stad. Daarbij is altijd nauw en prettig samengewerkt met de gemeente. Sinds twee jaar verloopt de subsidieverstrekking via de thematafels van Samen Schiedam. Om tot een goede samenwerking tussen de tafelgenoten te komen – en uiteindelijk tot betere dienstverlening voor de inwoners van de stad – is het van essentieel belang dat de gemeente de transparantie, veiligheid en gelijkwaardigheid aan tafel waarborgt en het proces, van aanvraag tot verantwoording, goed en helder begeleidt.  

“In de praktijk blijken deze waarden en werkwijze echter niet altijd te worden gehanteerd. De afgelopen maanden heeft een aantal van ons zich dan ook tot het uiterste ingespannen om op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan een beter, transparanter en gelijkwaardiger Samen Schiedam”, schrijven de vier. 
Voorts: “Het vergroot de ongelijkwaardigheid in de behandeling van partners, en het ontbreekt aan volledige openheid en transparantie over de besluitvorming. Om het vertrouwen in Samen Schiedam te herstellen, dienen wat ons betreft de volgende twee dingen te gebeuren: de stijging van de loonkosten en de aanpassing van tarieven dienen alsnog aan de thematafels te worden besproken. Aan de deelnemende organisaties moet worden gevraagd in hoeverre deze situatie ook op hen van toepassing is, zodat ook zij gecompenseerd kunnen worden en hun dienstverlening kunnen voortzetten. En er dient een verbeterplan voor Samen Schiedam komen, waarbij expliciet wordt vastgelegd hoe de gemeente zorgdraagt voor een goede procesbegeleiding en de veiligheid, transparantie en gelijkwaardigheid aan de tafels waarborgt, zodat deze situatie in de toekomst niet meer voor kan komen.”