Steun in de rug voor kwetsbare wijken Schiedam blijft

22-12-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Minister Kajsa Ollongren heeft de inzet van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in Schiedam verlengd.

De Schiedamse gemeenteraad had hierom gevraagd. De verlenging geeft Schiedam de mogelijkheid om in de meest kwetsbare buurten de leefbaarheid te verbeteren door gerichte maatregelen te nemen. Kwetsbare buurten kunnen worden geholpen door overlast te voorkomen en de instroom van nieuwe inwoners met een sociaaleconomisch sterkere positie te stimuleren. Dit past in een bredere Schiedamse aanpak om in deze buurten te zorgen voor een fijne leefomgeving. “We zijn blij met de verlening van de inzet van de Wbmgp. Deze inzet is belangrijk in onze brede aanpak om overlast te verminderen. Daar hebben we de afgelopen jaren de eerste resultaten van gezien en daar willen we nu op voortbouwen,” zegt burgemeester Cor Lamers.

De Wbmgp wordt sinds 1 januari 2018 in Schiedam ingezet. Deze inzet heeft ervoor gezorgd dat tientallen mensen die in het verleden veel overlast hebben veroorzaakt uit kwetsbare buurten zijn gehouden. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook mensen die door deze maatregel hebben afgezien van het zoeken van een huis in deze buurten. Door de wet heeft de gemeente een breder inzicht gekregen in onder andere de verhurende partijen in het particuliere segment in deze buurten. De gemeente gebruikt deze kennis bij de aanpak van huisjesmelkers en uitbuiting, bijvoorbeeld van arbeidsmigranten die niet in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven.

Daarnaast is bij 85 procent van de vrijgekomen huurwoningen in de aangewezen buurten voorrang gegeven aan mensen die werken in de dienstverlenende sector, de lokale maakindustrie of die studeren aan hbo of universiteit. Dit draagt bij aan divers samengestelde buurten. In Schiedam wordt er niet voor gekozen om mensen met een inkomen uit een uitkering of onder bijstandsniveau te weren uit een buurt of wijk.

“In Schiedam streven we voor alle inwoners naar een aantrekkelijk woonklimaat. In een aantal buurten en straten in de stad moet de leefbaarheid verbeteren om dit aantrekkelijke woonklimaat te realiseren. Schiedam zet in deze wijken al langer in op een breed spectrum aan maatregelen om dit te bereiken. Dit omvat onder meer het vernieuwen van woningen, het verbeteren van de openbare ruimte, inzet op veiligheid en het versterken van de sociale structuur. In sommige levert de Wbmgp een aanvulling op de mogelijkheden om te komen tot verbeteren van de leefbaarheid,” zegt wethouder Antoinette Laan (wonen).

De inzet van de Wbmgp is onderdeel van een bredere aanpak om in alle buurten in Schiedam een aantrekkelijkere en veiligere woonomgeving te krijgen. Schiedam zet hierbij naast de Wbmgp een aantal middelen in: de Wet aanpak woonoverlast en de inzet van een regisseur woonoverlast, waarmee woonoverlast beter aan kan worden aangepakt pakken, de verhuurdersvergunning, waarmee malafide verhuurders kunnen worden aangepakt, het beperken van splitsen van woningen en kamerverhuur in kwetsbare wijken, de brede aanpak verbetering leefbaarheid en het zorgen voor een meer divers woningaanbod in deze wijken. Deze brede aanpak is mede nodig, omdat een deel van de betreffende buurten valt onder de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden volgens het Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma voor Leefbaarheid en Veiligheid.