Stadskantoor ombouwen tot woontoren is te duur

15-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Archieffoto van het stadskantoor met links de Singelkerk, later opgewaardeerd tot Liduina Basiliek. Voor het stadskantoor is een woonfunctie onderzocht, maar dat zou financieel ongunstig voor de gemeente uitvallen

SCHIEDAM – Er is een kink in de kabel bij de herbestemming van het Stadserfcomplex. Een transformatie van het stadskantoor tot woontoren is onverantwoord duur. Voorts is gebleken dat de vleugel waar de bibliotheek zat en waar het gemeentearchief nog zit, veel te klein is om alle ambtenaren er een werkplek te geven.  

Dat hebben burgemeester en wethouders vandaag meegedeeld aan de gemeenteraad. De inrichting van de kantoortoren is niet geschikt voor bewoning zonder het doen van grote investeringen. De natte ruimtes en de installaties dienen volledig vernieuwd te worden. De kelder en begane grond moeten worden verbouwd tot fietsenstalling en opslagruimte voor bewoners. Daarmee wordt de investering dusdanig dat de potentiële opbrengst bij verkoop van de kantoortoren lager is dan de boekwaarde.

Transformatie tot gehele of gedeeltelijke woonruimte betekent dat alle functies voor een gemeentehuis moeten worden verplaatst of losgekoppeld. Behalve de verhuizing van de ambtelijke organisatie komt dat ook neer op het ontkoppelen en verplaatsen van installaties, het verplaatsen van het gemeentearchief, de serverruimte, de opslagruimtes en de vergaderruimtes waaronder de Cornelis Hagazaal.  

Een woontoren moet zelfstandig kunnen functioneren, vindt het college van B & W. “Trappenhuizen, liften en nooduitgangen dienen los van het gemeentehuis te worden gemaakt. Dat betekent dat de bestuursvleugel een eigen entree, lift en trappenhuis moet krijgen.” 
Het zou tot gevolg hebben dat de bestuursvleugel nagenoeg wordt gescheiden van de bezoekersentree, het Klant Contact Centrum en het bedrijfsrestaurant.  

Het ombouwen van het stadskantoor tot woontoren zou volgens de eerste ideeën moeten leiden tot huisvesting van de ambtelijke organisatie in de vleugel links van de ingang aan het Stadserf. Maar dat bouwdeel blijkt te klein te zijn. Er is ruimte voor tweehonderd werkplekken, terwijl er vierhonderd werkplekken nodig zijn. En een ander alternatief voor de huisvesting van de overige ambtenaren is er nog niet, laat staan dat er ruimte is gevonden voor plaatsvervangende vergaderruimten en het gemeentearchief.  

Het college van B & W gaat nu eerst de behoeften van de ambtenaren inventariseren, in welk onderzoek rekening wordt gehouden met de logistiek die bij logische werkprocessen noodzakelijk is (zoals korte loopafstanden voor overleg). Dit onderzoek moet leiden tot een ruimtelijk programma. Voorts wordt onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn tot hergebruik van de vleugel met het archief. De voormalige bibliotheek heeft beperkte installaties voor klimaatbeheersing en is akoestisch niet optimaal. Daarnaast moeten er uit het oogpunt van brandveiligheid maatregelen worden genomen. “Voor de benodigde aanpassingen wordt een kostenindicatie gemaakt”, zegt het college. “Dit onderzoek geeft overigens alleen antwoord op de in te vullen bouwkundige randvoorwaarden, maar nog niet op de vraag wie of welke gebruiker er zou kunnen worden gehuisvest.”  

‘Stadserfplein’ 
Aanvankelijk was de veronderstelling dat de transformatie van het Stadserfcomplex consequenties kon hebben voor de inrichting van het Stadserf zelf, dat wil zeggen het plein voor de entree van het stadskantoor. Het college wil een herinrichting nu afhankelijk stellen van het nadere onderzoek naar de bestemming van de kantoortoren en de vleugel bij de ruïne van het Huis te Riviere. Zodra de mogelijkheden met de bebouwing bekend zijn, kan de ideevorming over herinrichting van het ‘Stadserfplein’ op gang komen. 
(Stadserfplein staat in voorgaande alinea tussen aanhalingstekens, omdat het niet de officiële straatnaam is. Dat is Stadserf. Maar omdat Schiedammers met het Stadserf zowel het plein als de ambtenarenbunker bedoelen, is bij het gemeentebestuur de aanduiding Stadserfplein erin geslopen.)  

Bij een ombouw van het Stadserfcomplex is ook verplaatsing van de ingang van Theater aan de Schie een optie geworden. Er is een artist’s impression. Het college schrijft: “Er leven verschillende verwachtingen en ambities over de huidige staat van het theater en de visie op de toekomst. Daarom worden verschillende extra varianten met bijbehorende raming opgesteld, inclusief een variant waarbij de status quo wordt gehandhaafd. Waar nodig wordt een herinrichting van het parkje aan de Broersvest geschetst.”  

Stationsplein 
Samenhangend met de transformatie van het Stadserfcomplex werd gestudeerd op herinrichting van het openbare gebied bij het Stationsplein en de kop van de Singel. Dat is echter onderdeel geworden van het programma A20-zone (Schiedams Midden). Voor het Stationsplein en de kop van de Singel loopt er een uitvraag bij een marktpartij voor de realisatie van een iconisch gebouw. De Singel staat voor het jaar 2022 op de lijst van het meerjarenonderhoudsprogramma. Om die reden ziet het college momenteel geen aanleiding om vanuit het project Stadserfcomplex aanvullend onderzoek te doen.