Snel duidelijk welke wijken all-electric of op restwarmte

29-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Robert Berns vroeg hoe het ermee staat

SCHIEDAM – Het zal de Schiedammers spoedig duidelijk worden of ze in een wijk wonen die wordt aangesloten wordt op het regionale Warmtenet of dat ze te maken krijgen met overschakeling van aardgas op all-electric.  

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Schiedam op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Robert Berns (CU-SGP). Hij had begin juni gevraagd welke concrete doelen de gemeente Schiedam zich gesteld heeft om in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. Berns krijgt als antwoord dat de gemeenteraad op dinsdag 3 november het Warmtetransitieplan zal behandelen. Dat plan maakt duidelijk welke wijk op welke manier losgekoppeld kan worden van het aardgas. “Dat biedt houvast voor de bewoners en eigenaren”, zegt het college van burgemeester en wethouders.  

Gelet op de aanlooptermijn voor behandeling in de gemeenteraad zal het concept-Warmtetransitieplan binnen enkele weken geopenbaard worden. De doelen ervan worden geconcretiseerd in een uitvoeringsplan per wijk of buurt. Uit de beantwoording van het college valt af te leiden dat een deel van Schiedam wordt aangesloten op het Warmtenet dat gebruikmaakt van de restwarmte van de industrie en dat een aantal wijken en buurten daar niet op aangesloten wordt, maar de energie binnenshuis geheel zal moeten hebben van het elektriciteitsnet. 
Daarnaast is in het collegeprogramma 2018-2022 opgenomen dat Nieuwland en Groenoord als eerste gasloos worden, waarbij Groenoord in 2030 de eerste gasloze wijk zal zijn.  

Berns vond voor zijn vragen aanleiding in het Plan Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het college laat weten de energietransitie te zien als vliegwiel voor stedelijke transformatie, vandaar dat voor een aantal plannen subsidie is aangevraagd ter hoogte van 4,9 miljoen euro. In oktober zal duidelijk zijn hoe BZK beslist.  

Intussen heeft Woonplus in het kader van het Stimuleringskader Aardgasvrije Huurwoningen een aanvraag ingediend voor één miljoen euro. Los van het ministerie van BZK heeft Woonplus 3,6 miljoen euro ontvangen voor Kansen voor West, afkomstig van de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie, en 0,3 miljoen van het European Local ENergy Assistance (Elena). Tot slot hoopt de gemeente Schiedam 125.000 euro te ontvangen voor stedelijke transformatieopgaven (Transform 2.0).Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date