Schoolstraat ziet schijndemocratie in enquête over betaald parkeren

05-09-2021 Nieuws Kor Kegel

De Schoolstraat gezien vanaf de Nieuwe Haven. Nooit een parkeerprobleem...

SCHIEDAM – Parkeerdruk? Er is hier een overdaad aan parkeerplekken. De bewoners van de Schoolstraat zien geen enkele reden om in dit deel van Schiedam-West betaald parkeren in te voeren. 

Dat hebben ze vandaag duidelijk gemaakt in een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders en de politieke fracties in de gemeenteraad. Ze zeggen als bewoners van de stad Schiedam onaangenaam verrast te zijn door een enquête over het invoeren van betaald parkeren. Ze maken hun ongenoegen kenbaar.  

Ze lezen in de enquête dat de invoering van betaald parkeren in het stadsdeel ‘ten zuiden van de A20’ op de argumentatie berust dat er veel parkeerdruk is en ervaren wordt. Ze schrijven in hun bezwaarschrift: “Wij kunnen u verzekeren dat er veel dingen zijn waar we in de stad wat op aan te merken hebben, maar parkeerdruk is een fenomeen dat ons volslagen onbekend is. Deze week hebben we rondes gelopen door de wijk op verschillende tijdstippen op de dag en we hebben kunnen vaststellen dat er werkelijk een overdaad aan aanbod van parkeerplekken beschikbaar is op elk van die tijdstippen.” 

Ze houden het best voor mogelijk dat er in andere delen van de stad wel sprake is van parkeerdruk, maar ze vinden het geen adequate oplossing om dan overal betaald parkeren in te voeren. Een ‘aanpak per wijk’ rijmt niet met ‘we voeren het in voor alles ten zuiden van de A20’, schrijven de bewoners van de Schoolstraat.  

Ze hebben ernstige kritiek op de opbouw va de enquête. “Het is fijn dat u bewoners de kans geeft mee te beslissen, echter zowel de opties als opbouw van de enquête zijn dusdanig dat er geen echte keuzevrijheid is. Zo is het niet mogelijk om aan te geven dat er geen parkeerdruk ervaren wordt en er dus geen reden is tot het invoeren van betaald parkeren.” 

Vervolgens: “U bent als lokale bestuurders samen met het ambtenarenapparaat experts op het inzetten van bestuursmiddelen zoals deze enquête, maar het lijkt ons in dit geval en in deze vorm een vorm van schijndemocratie. Van daadwerkelijke inspraak is geen sprake, zeker ook gezien de bijbehorende informatiefolder verre van transparant en verre van begrijpelijk opgesteld is. Echter, straks zal wel geclaimd worden dat ‘de bewoners hiervoor gekozen hebben’. Een zelfde foutief argument werd al gebruikt in de enquête ‘Men ervaart problemen met parkeerdruk’. Zoals eerder aangegeven herkennen wij en onze mede-wijkbewoners, die wij daarover gesproken hebben, zich daar totaal niet in. Het gevoel bekruipt ons dat er een ander probleem is in Schiedam en wel een van de gemeente. Namelijk met een tekort op de begroting, dat op deze manier gedicht moet worden.”  

De bewoners van de Schoolstraat zijn niet tegen het verduurzamen en vergroenen van de stad en hun wijk, maar ze betwijfelen ten zeerste of het invoeren van betaald parkeren daaraan een bijdrage zal leveren. Bewijs of aanwijzingen dat dat het geval zou zijn, halen ze in elk geval niet uit de enquête en ook niet uit de Mobiliteitsvisie Schiedam. 

Wel worden er een aantal concrete veroorzakers van parkeerdruk benoemd, zoals de bedrijfsbussen en het tweede en derde autobezit per adres. Als deze de kern van het ‘probleem’ vormen, vindt de Schoolstraat dat de gemeente daar de pijlers op moet richten en wel in de wijken waar dit probleem zich voordoet. Als daar gericht beleid op wordt losgelaten, kunnen de meeste Schiedammers en hun bezoekers probleemloos blijven parkeren zonder gedoe. “Dat komt de leefbaarheid zeer ten goede. De oplossing die u op dit moment voornemens bent in te voeren is daarentegen voor bewoners erger dan de vermeende kwaal. Zeker gezien het huidige beleidsvoorstel zou leiden tot onevenredig zware belasting van Schiedammers met minder draagkracht.” 
Ze hopen dat de gemeente dit signaal ter harte neemt.