Scholieren op excursie naar boerderij en schaapskudde

13-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Koeien huppelen van blijdschap als ze na de stal weer de wei in mogen

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur wil dat alle leerlingen van het Schiedamse basisonderwijs in de loop van hun schoolperiode heel veel leren over dierenwelzijn. En dan gaat het om bepaald meer dan leren beseffen wat er allemaal voor komt kijken om een huisdier te hebben en er goed en gezond mee om te gaan. Het gaat er ook om dat de basisscholieren inzicht krijgen in het belang van de grote verscheidenheid van dieren in de stad.

Op het lesprogramma komen daarom excursies naar Midden-Delfland en de kinderboerderij in het Prinses Beatrixpark. In het polderlandschap tussen Schiedam en Delft zullen de scholieren kennismaken met het boerenleven en ze zullen ook meelopen met de schaapskuddes, geleid door herders van de agrarische vereniging Vockestaert.  

De gemeente Schiedam wil ook inspelen op de natuurcursussen ‘Groen doet goed’ van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). De IVN-afdeling Rotterdam & Omstreken is actief in Capelle, Nieuwerkerk, Albrandswaard en Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De vrijwilligers van de IVN laten scholieren kennis maken met plant en dier en de geschiedenis van het landschap. De cursussen hebben bijvoorbeeld voorjaarsbloeiers, vogels en in het water levende dieren als thema en hebben als doel om bewoners van Schiedam te informeren over de natuur en haar waarde.  

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft een overzicht gemaakt an alle werkzaamheden om bij te dragen aan het welzijn van zowel huisdieren als in het wild levende dieren (stadsbiodiversiteit). Een actief dierenwelzijnsbeleid voor huisdieren, recreatiedieren en in het wild levende dieren is een speerpunt van het Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018-2022. Het college wil veel verder gaan dan wat wettelijk al verplicht is (opvang zwerfdieren), maar bij het beheer van de openbare (groene) ruimte moet de biodiversiteit veel meer aandacht krijgen.  

Educatie speelt een rol om behalve de nu levende Schiedammers ook volgende generaties bewust te maken wat er allemaal komt kijken bij het nemen en verzorgen van een (huis)dier. Het college wil ook beleid om insecten en vogels te helpen overleven in een steeds sterker verstedelijkende omgeving.  

De gemeente Schiedam neemt deel aan een regionale overeenkomst met de Dierenbescherming. Daarmee voldoet Schiedam een wettelijke verplichtingen en het Burgerlijk Wetboek over de opvang van zwerfdieren, met een maximum van veertien dagen opvang per zwerfdier. Verder is met de Dierenbescherming afgesproken om de Trap Neuter Release (TNR-methode) te hanteren bij zwerfkatten. Dat houdt castratie of sterilisatie in van zwerfkatten die daarna worden vrijgelaten op de vindplaats. De TNR-methode is een bewezen techniek om de populatie zwerfkatten tot een minimum te beperken.

Er is overleg met de wijkondersteuningsteams en Stichting Zwerfkatten Rijnmond om gerichte maatregelen te nemen op plekken waar populaties zwerfkatten relatief groot zijn, bijvoorbeeld in Schiedam-Zuid. “Wijkbewoners worden betrokken bij zulke initiatieven, wat weer bijdraagt aan de sociale cohesie”, schrijft het college van B & W aan de gemeenteraad.  

Het college gaat aan de slag om het hondenbeleid te verbeteren. “Hiermee willen wij het voor de burger duidelijker maken waar honden uitgelaten kunnen worden en los kunnen lopen, maar bijvoorbeeld ook waar de hondentoiletten en poepafvalbakken zich bevinden. Dit is niet alleen handig voor de hondenbezitter, maar zorgt er ook voor dat er duidelijk aangewezen plekken zijn waar honden vrij kunnen spelen. Wij streven ernaar de actualisatie van het hondenbeleid eind van dit jaar gereed te hebben. Bij de totstandkoming van deze actualisatie betrekken wij de stad”, belooft het college. 
De hondenbelasting wordt komende jaren verder afgebouwd. Momenteel is dat per hond 83,06 euro voor een particulier en voor een kennel 332,24 euro. Iemand die een hond aanschaft, dient deze te registreren bij de gemeente. Dat kan digitaal of bij het loket van de stadswinkel. 
De hondenbelasting is geen bestemmingsheffing. De inkomsten vloeien in de algemene middelen. Het college schrijft: “Het uitvoeren van zowel de werkzaamheden verbonden aan de hondenbelasting en het overkoepelende hondenbeleid kost echter geld. De opbrengst van het heffen van de hondenbelasting kan daarvoor op indirecte manier worden ingezet. Het geld kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het schoonhouden van hondentoiletten en uitlaatplekken en draagt op die manier bij aan het welzijn van honden in Schiedam.” 
“In het bestuursakkoord 2018-2022 is echter wel opgenomen dat de hondenbelasting wordt afgebouwd. In de periode 2015-2019 is het tarief per hond verlaagd van 119,16 naar 81,12 euro. Er zal gekeken worden naar hoe wij dit bedrag de komende jaren verder kunnen verlagen.”  

Ook voor in het wilde levende dieren moet Schiedam een omgeving zijn, waar zij zich thuis voelen. Zo worden er tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 september) alleen bomen gekapt als met zekerheid gezegd kan worden dat broedende vogels niet worden verstoord.  

Dit jaar wordt de Kadernota Groen gepresenteerd. In het collegeprogramma ‘Bouwen met nieuwe energie’ zijn stevige groene ambities neergezet. “Niet alleen draagt een aantrekkelijke groene buitenruimte bij aan een gezonde en inspirerende leefomgeving en aan een toekomstbestendig en klimaatadaptief Schiedam”, zegt het college, “ook krijgen ecologische waarden en biodiversiteit een plek in de openbare ruimte, wat bijdraagt aan het dierenwelzijn in de stad. Bomen, parken en tuinen zijn belangrijke verblijf- en broedplaatsen voor vogels, insecten en zoogdieren en worden als migratieroutes gebruikt door vleermuizen.”  

De gemeente gaat beter kijken welke ecologische functies de lanen en groenstroken in de stad hebben en op welke plekken ecologische maaien het meest effectief is, ook waar en op welk moment het best kan worden gebaggerd. Op deze manier worden leefgebieden van bijvoorbeeld bijen en vissen verbeterd. Schiedam is vorig jaar officieel erkend als bijvriendeljke gemeente.  

De in 2015 vastgestelde Groenblauwe Structuurvisie draagt bij aan de ecologische kwaliteit van Schiedam, onder andere door gebieden aan te wijzen die zijn uitgesloten van woningbouwprojecten en de aanleg van parkeerplaatsen. Deze visie kan volgens het college gezien worden als een tegenhanger van verstedelijking. Ze dient als kompas bij de toekomstige ontwikkelings-, renovatie- en beheersopgaven binnen het stedelijke weefsel van Schiedam en biedt kansen voor het versterken van uitwisseling van flora en fauna binnen bepaalde gebiedstypen. 
De gemeente wil voorts inzetten op versterking van de verbindingen vanuit de wijken op de ecologische hoofdverbindingen, zoals de Poldervaart. “Met name begeleidende beplanting en open water zijn van belang. Uiteraard komen zowel de effecten van de Kadernota Groen als die van de Groenblauwe Structuurvisie in veel gevallen ook ten goede aan het welzijn van recreatiedieren en huisdieren.”  

“Een ander onmisbaar component van een effectief dierenwelzijnsbeleid is het goed in kaart brengen van de stadsecologie en het beheren hiervan. Op deze manier kan in projecten rekening gehouden worden met het voorkomen en beschermen van bepaalde soorten. Zo kan het op bepaalde plekken in de stad bijvoorbeeld van belang zijn om te weten dat er grote populaties egels voorkomen. Met die kennis kunnen wij de manier waarop projecten worden uitgevoerd zo aanpassen dat het welzijn van in het wild levende dieren niet in gevaar komt. Wij evalueren via de Natuurmonitor eens in de 5 jaar de stand van de natuur in de stad.”  

“In sommige gevallen kunnen wilde dieren ook voor overlast zorgen in de stad. Het is zaak dat er met deze plaagdieren op een verantwoorde manier wordt omgegaan. De omgang met plagen is een ingewikkeld onderwerp waarbij wet- en regelgeving, nut en noodzaak in veel gevallen door elkaar lopen. In Schiedam vindt de beheersing en bestrijding van plaagdieren daarom hoofdzakelijk incidentgericht plaats. Soorten die plagen kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld rat, stadsduif en meeuw, maar ook nieuwkomers, zoals de halsbandparkiet.”  

De meest algemene stelregel in Schiedam is ‘leven en laten leven’. Maar er is ook de rat! 
“De rat vormt op dit moment relatief gezien het grootste probleem, mede doordat er niet meer chemisch mag worden bestreden in de openbare ruimte. Rattenbestrijding gebeurt overwegend door middel van het uitzetten van rattenklemmen. De klemmen worden geplaatst op overlastlocaties en worden twee keer per week leeggehaald.

In gebieden met veel ratten wordt de overlast projectmatig aangepakt. Dat betekent: voorlichting over het voorkomen van voedsel voor ratten in de openbare ruimte, het opstarten van GFE-inzameling, het plaatsen van ‘rattenhotels’ (rattenvallen waar meerdere ratten in passen), waar mogelijk het plaatsen van rattengif in kruipruimtes en soms het verwijderen van bosschages.”