Schiedam vraagt minister actie tegen verkeersinfarct Kethelplein

25-06-2020 Nieuws Kor Kegel

De druk op de Ketheltunnel dreigt groter te worden door nieuwe infrastructuur bij Leidschendam

SCHIEDAM – Je moet ook overal op letten. Rijkswaterstaat wil bij Leidschendam de capaciteit van de A4 vergroten om het verkeer uit Wassenaar en het noorden van Den Haag via de N14 op te vangen. Maar de verkeerseffecten kunnen zo groot zijn dat daarna het Kethelplein in Schiedam helemaal verstopt raakt en behalve de A4 en de A20 ook de polderwegen in Midden-Delfland overbelast raken.  

Het gemeentebestuur van Schiedam heeft daarom aangedrongen op heroverweging van het project A4 Haaglanden-N14. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, wordt gesteld dat de effecten op de hoofdwegen in en rond Schiedam onvoldoende onderzocht zijn. Ook de relatie met het filevermijdingssysteem van de Ketheltunnel is niet onderzocht.  

Schiedam bekritiseert aanvullend onderzoek van Rijkswaterstaat naar een verbreding van de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Nut en noodzaak van wegverbreding is niet aangetoond in relatie tot de verstedelijkingsopgave waar Zuid-Holland voor staat, zegt het college van burgemeester en wethouders van Schiedam.  

Het college heeft zijn zienswijze afgestemd met de gemeenten Vlaardingen, Midden-Delfland en Delft en met de provincie Zuid-Holland. Als wegbeheerders hebben zij dezelfde zorgen als wij, zegt het college.

Het provinciebestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de IODS-afspraken. IODS staat voor Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam, een breed akkoord dat de doortrekking van de A4 door Midden-Delfland mogelijk maakte in combinatie met milieu- en natuurmaatregelen in het gebied. Ongewenste verkeerseffecten door het project A4 Haaglanden-N14 staan haaks op de IODS-afspraken, zegt Schiedam.  

Anderhalve maand geleden werd het ontwerp-tracébesluit (otb) voor A4 Haaglanden-N14 ter inzage gelegd. B & W van Schiedam vinden dat de publicatie ervan ten tijde van de coronacrisis onvoldoende garantie biedt dat iedereen er kennis van neemt en dat alle belangen rond het project worden geborgd. Ook de IODS-afspraken keren niet goed genoeg terug in het otb. Daarom verzoekt Schiedam minister Van Nieuwenhuizen om de besluitvorming te heroverwegen en de onderzoeken op genoemde punten aan te vullen. De milieu-effectrapportage (mer) bood geen uitsluitsel.  

De materie is niet nieuw. In april 2018 meldde Schiedam24 dat de gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen enorm geschrokken waren van de prognose van Rijkswaterstaat dat de files op en rond het Kethelplein ernstig toenemen. Op de A4 en de A20 zullen langere files ontstaan, evenals op de toeleidende wegen in Schiedam en Vlaardingen. Het lokale wegennet krijgt danig te lijden onder het verkeersinfarct op het Kethelplein. Toen al was bekend dat dat het gevolg zou kunnen zijn van de voorgenomen capaciteitsuitbreiding van de A4 bij Leidschendam.
Er ontstaan capaciteitsproblemen die op zichzelf wel opgelost kunnen worden door het aantal rijstroken tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel te vergroten van twee naar drie in beide richtingen. Maar… die verbreding zal eveneens een sterke verkeerstoename ontketenen. De effecten hiervan op het Kethelplein en het omliggend wegennet zijn in eerste instantie niet onderzocht, maar uit een quick-scan blijkt dat het verkeer via het Kethelplein te maken krijgt met behoorlijk langere reistijden. Op andere trajecten in de ruimere omgeving blijven de files gelijk of nemen ze af.  

Het was net voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 dat de demissionaire wethouders Ruud van Harten en Marcel Houtkamp de klacht uitten dat die informatie wel heel erg laat kwam. De aanpassingen aan de A4 en de N14 bij Leidschendam vloeien immers voort uit de reeds in 2012 vastgestelde Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers. In deze visie was rekening gehouden met de voorkeur van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, voor de aanpassing van de infrastructuur in de regio Haaglanden. 
Rijkswaterstaat verklaarde dat het effect op de A4 en het Kethelplein niet eerder bekend was. Marco Zeeman, directeur netwerkontwikkeling West-Nederland Zuid van Rijkswaterstaat, wees op een recente quick-scan waaruit een en ander bleek. Bij de start van de mer-procedure kwam Schiedam op donderdag 5 juli 2018 met een reactie, waarop de nu aan de minister gestuurde brief een logisch vervolg is.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date