Schiedam in 2050 'waterrobuust'

10-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Aan dit soort situaties moet door een betere inrichting van de stad een eind komen

SCHIEDAM – Mooi Nederlands is het niet, maar in 2050 moet Schiedam een ‘waterrobuuste’ en klimaatbestendige stad zijn. Dat staat in het concept van het Klimaatadaptatieplan Schiedam dat door burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Klimaatadaptatie is de aanpassing van de stad aan de gevolgen van de klimaatverandering, waaronder hitte en droogte, maar ook wateroverlast en overstromingen. “Vanaf nu” zal het gemeentebestuur grote ruimtelijke plannen toetsen op hun bijdrage aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad. Bij deze projecten moet worden aangegeven hoe de situatie verbetert ten opzichte van de huidige toestand en hoe ‘houdbaar’ de voorgestelde oplossingen zijn op de lange termijn.

Aan het concept-Klimaatadaptatieplan zijn enkele bijeenkomsten van Het Stadserf voorafgegaan. Daar konden de Schiedammers meedenken en ideeën aandragen. Op dinsdag 27 november kwamen de hoofdlijnen van het concept-plan aan de orde. Het college van B & W zegt te hechten aan zorgvuldige besluitvorming en daarom komt het concept eerst aan de orde in de raadscommissie. Als dan de inbreng van de raadsleden is verwerkt, komt het plan met concrete beslispunten aan de orde in de gemeenteraad. Daar zal het dan worden vastgesteld en dat zal volgens planning in maart zijn.  

“Het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatverandering is een proces van vele jaren en moet geleidelijk vorm krijgen”, schrijft het college, “samen met andere beleidsdoelstellingen voor een toekomstbestendige stad (denk aan energiemaatregelen, ruimtelijke kwaliteitsverbetering, het levensloop bestendig maken van de stad).” 
De hoofdlijnen van het plan moeten te zijner tijd deel uitmaken van de nieuwe Stadsvisie (omgevingsvisie). Het Klimaatadaptatieplan zal de kaders aangeven voor het rioleringsbeleid, het groenbeleid, de visie op de openbare ruimte en wijk- en buurtplannen die op de inrichting van de woonomgeving betrekking hebben. Met het Klimaatadaptatieplan worden grote stappen gezet om tot een waterrobuuste stad te komen, zegt het college. Een volgend vraagstuk is dat er geld beschikbaar moet komen om de benodigde kennis op te doen. Voor een onderzoeksbudget kan vooralsnog worden volstaan met honderdduizend euro op jaarbasis.