Ruim honderd suggesties verwerkt in participatiebeleid

16-11-2021 Nieuws Redactie

Het doel van dit nieuwe participatiebeleid is de samenwerking tussen de Schiedamse samenleving en de gemeente te verbeteren; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Eind september vroeg de gemeente Schiedam alle inwoners om te reageren op het nieuwe Schiedamse participatiebeleid. Er zijn ruim honderd suggesties en opmerkingen op het participatiebeleid binnengekomen. Die zijn waar mogelijk verwerkt in het beleid, waarvan nu een concept op tafel ligt.

Het doel van dit nieuwe participatiebeleid is de samenwerking tussen de Schiedamse samenleving en de gemeente te verbeteren. Tot en met 12 oktober kon er gereageerd worden op de conceptversie van het beleid. Veel Schiedammers hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid: er zijn ruim honderd inhoudelijke suggesties, vragen en opmerkingen binnengekomen. De gemeente heeft alle reacties doorgenomen en zo veel mogelijk verwerkt in het beleid. 

In het particpatiebeleid is onder meer te lezen: "Met dit participatiebeleid voldoen we aan de wens vanuit de samenleving en de gemeente om duidelijke afspraken te hebben over de onderlinge samenwerking. Het doel van dit participatiebeleid is dat we op een heldere manier uitleggen hoe Schiedammers en ondernemers met de gemeente kunnen samenwerken en andersom. Als er gemeentebreed hetzelfde met participatie wordt omgegaan, is dat aantrekkelijk voor alle partijen en komt er geleidelijk meer expertise op dit terrein, zowel binnen de gemeente als in de stad. Ook zien we dat Schiedam verandert en een standaard aanpak voor participatie niet meer aansluit. We willen graag dat inwoners vanuit de volle breedte van de samenleving meedenken en meedoen, dus ook jongeren, inwoners met een migratieachtergrond en jonge gezinnen. De gemeente zal in de communicatie en participatie rekening moeten houden met de kenmerken per buurt. Bijvoorbeeld met laaggeletterdheid, armoede of een hoog percentage woningbezit. Daarnaast is de gemeente er voor alle Schiedammers en zal ze soms keuzes moeten maken waar niet iedereen tevreden over is. Het belangrijkste vinden wij dat mensen zich betrokken voelen bij hun buurt, wijk of stad. En dat de gemeente de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers benut. Daarmee groeit ook het vertrouwen in de gemeente."

Verder: "In Schiedam hebben we te maken met een zeer gevarieerde bevolkingssamenstelling. Het opleidingsniveau is over het algemeen gemiddeld en laag en bijna de helft van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Jongeren hebben soms het gevoel er niet bij te horen en bijna een derde van de inwoners heeft moeite met lezen en schrijven. We willen graag al die mensen bereiken als we gaan samenwerken. Want de drempel om mee te doen of mee te denken moet zo laag mogelijk zijn. Voor iedereen. Dat betekent dat we als gemeente de stad goed moeten kennen, de wijk in moeten gaan, ambtenaren moeten inwoners opzoeken op de plekken waar ze zijn, en we moeten goed nadenken over hoe we iets moeten communiceren of uitleggen."

De gemeente zegt in het participatiebeleid een visie op participatie te hebben: "Bij overheidsparticipatie vindt de gemeente Schiedam het belangrijk dat Schiedammers samen het initiatief nemen om hun straat, buurt of wijk mooier, veiliger en socialer te maken. De gemeente ondersteunt deze initiatieven waar nodig met geld en middelen. De gemeenteraad, het college en de organisatie zorgen ervoor dat zij aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Informatie en procedures om initiatieven te realiseren moeten eenvoudig, laagdrempelig en snel te vinden zijn. Met inwonersparticipatie vergroten we de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid en projecten. De gemeente wil graag iedereen die dat wil de gelegenheid geven om mee te doen met onderwerpen die hen aangaan. Hierbij zijn we open over de invloed die deelnemers hebben en wat er met de inbreng is gedaan. Bij structurele participatie is de gemeente in gesprek met inwoners en andere partijen zonder dat hier een directe aanleiding voor is. De gemeente is actief in gesprek met de inwoners, wijken en de verschillende netwerken. Hierdoor weten we wat er leeft en speelt in Schiedam."

Ook heeft de gemeente het over uitgangspunten voor participatie. "De gesprekken met inwoners, ambtenaren en experts en alle evaluaties van participatietrajecten hebben veel leerpunten opgeleverd. Deze leerpunten komen samen in de uitgangspunten van het participatiebeleid. Voor overheidsparticipatie hebben we drie belangrijke uitgangspunten opgesteld: we doen het samen; één procedure voor alle bewonersinitiatieven en minder regels en voorwaarden, meer vertrouwen. Voor inwonersparticipatie zijn de volgende uitgangspunten benoemd: participatie: geen doel op zich; zoveel mogelijk belangen in beeld; verschillende mogelijkheden om mee te doen; we communiceren eenvoudig; keuzes maken; duidelijke verwachtingen; participatie gaat over samenwerken en we koppelen altijd terug. De visie en uitgangspunten vormen samen de basis van dit participatiebeleid,maar hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. De aanpak is daarom ook onderdeel van het participatiebeleid."

Een werkwijze komt ook aan bod in het participatiebeleid. "Samen met Schiedamse inwoners die veel ervaring hebben met participatie en met collega’s hebben we een werkwijze gemaakt voor inwonersparticipatie. Het komt erop neer dat we voorafgaand aan een participatietraject zorgvuldig nadenken over een aantal zaken: is er wel echt ruimte voor invloed, wat gaan we precies vragen aan de deelnemers, wat gaan we doen met de inbreng van inwoners. We bespreken deze zaken in wat wij een werklab noemen. Daarbij brengen we ook alle mensen in beeld die betrokken zijn, kijken waarover mensen mee kunnen beslissen en vullen een participatiecanvas in. Dit canvas brengt het hele participatietraject in beeld. Tijdens deze werklabs worden geen besluiten genomen of zaken al vastgelegd. Dit gebeurt samen met bewoners tijdens het participatietraject. Om te weten wat we met participatie bereiken en wat we hiervan leren, onderzoeken we, in hoeverre we een dashboard kunnen ontwikkelen. Hierin kan iedereen de resultaten van participatietrajecten volgen. De bedoeling van dit dashboard is dat het openbaar is en voor iedereen te volgen. "

Een keer per twee jaar rapporteert de gemeente aan de stad en de gemeenteraad hoe ze ervoor staan. Ze onderzoeken of dit in de vorm van een participatiejaarverslag mogelijk is. Het Particpatie Advies Team gaat ervoor zorgen dat iedereen binnen de gemeente dezelfde werkwijze voor participatietrajecten hanteert en dat er voor bewoners één ingang voor hun initiatieven komt. Ook gaat het team ondersteuning bieden bij verschillende participatietrajecten. 

Op dinsdag 14 december staat het beleid op de agenda van de gemeenteraad.