Provincie vindt financiële situatie Schiedam zorgelijk

18-12-2020 Nieuws Kor Kegel

Op termijn zal het wel beter gaan...

SCHIEDAM – De begroting van de gemeente Schiedam staat onder druk, vindt de provincie Zuid-Holland. Hoewel de gemeentebegroting en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn, lopen de tekorten in het Financieel Koersdocument 2021-2024 op tot negen miljoen euro. “Wij zijn dan ook van oordeel dat er sprake is van een zorgelijke financiële situatie”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Schiedamse gemeenteraad.  

Het dagelijks bestuur van de provincie ziet echter dat de gemeenteraad inmiddels ingrijpende maatregelen heeft genomen om te komen tot een structureel sluitend perspectief. “Wij beseffen dat ook uw gemeente de effecten ondervindt van de tekorten in het sociaal domein en de onzekerheid rondom het Coronavirus. Dat neemt niet weg dat we extra aandacht willen vragen voor de beperkte financiële ruimte waarmee u te maken heeft”, zegt de provincie.  

Voor alle gemeenten heeft de Coronacrisis gezorgd voor hogere lasten en derving van inkomsten. Hoe deze situatie zich de komende járen ontwikkelt is onzeker. De provincie weet ook wel dat het nog niet duidelijk is in hoeverre de financiële effecten in 2021 doorwerken en in welke mate het Rijk voor compensatie zal zorgen. De provincie begrijpt dat, maar constateert dat de gemeente in de meerjarenraming geen rekening heeft gehouden met de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor het komende jaar.  

De provincie constateert ook dat de gemeente het achterstallig onderhoud van gebouwen in gemeente-eigendom wil dekken uit de opbrengst van een aantal gebouwen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Op dit moment is er nog geen beheerplan voor de gebouwen. Wel heeft de provincie van ambtenaren begrepen dat er voor het vastgoed een meerjarenperspectief in procedure is gebracht en dat er in de jaarrekening 2020 een voorziening voor achterstallig onderhoud vastgoed wordt gevormd. 

De provincie neemt aan dat de gemeenteraad met de vaststelling van een beheerplan begin volgend jaar inzicht krijgt in de benodigde budgetten, zodat er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van het achterstallig onderhoud. De provincie vindt het van groot belang dat de gemeenteraad een realistisch beeld krijgt om het achterstallig onderhoud weg te werken.  

De provincie verlangt dat de gemeenteraad het bezuinigingsproces nauwlettend monitort en tijdig maatregelen neemt indien een ombuiging niet (volledig) wordt gerealiseerd. Aan de gemeente schrijft het college van GS: “Als u verwacht dat u voor 2022 niet in staat zal zijn een structureel sluitende begroting vast te stellen, dan verzoeken wij u ons hierover in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Wij zijn graag bereid met u mee te denken over oplossingen.”  

De provincie voert voor Schiedam repressief toezicht uit. “Wij doen dit risicogericht en proportioneel. Uw begroting voldoet aan de criteria voor repressief (regulier) toezicht. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Desalniettemin maken wij ons zorgen om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente.”