Provincie adviseert Schiedam met bezuinigen door te gaan

14-12-2021 Nieuws Kor Kegel

Duncan Ruseler heeft het goed gedaan, blijkt uit de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

SCHIEDAM – Leuke boodschap nu de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad van start gaat: de provincie Zuid-Holland adviseert het gemeentebestuur om door te gaan met bezuinigingen. 

“U zult duidelijke keuzes moeten maken en wellicht ambities moeten afschalen om een solide financiële basis te kunnen opbouwen”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door Marije Hoogendoorn-Bruins Slot, hoofd van het provinciaal bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht. 

Dat is slecht nieuws voor de politieke partijen die een campagne graag gebruiken om te zeggen wat er allemaal beter moet in Schiedam. Maar of de manieren waarop ook betaalbaar zijn? Het zal de campagne bemoeilijken, maar het maakt het er voor weldenkende Schiedammers ook niet gemakkelijker op om op woensdag 16 maart een stem uit te brengen voor de nieuwe gemeenteraad.  

Toch heeft de provincie ook waardering. In de brief aan de Schiedamse gemeenteraad schrijft het college van GS: “Uw begroting en meerjarenraming zijn structureel in evenwicht.” 
Dat is een compliment aan Duncan Ruseler, scheidend wethouder voor financiën. Want toen hij drie jaar geleden aantrad en amper iets van deze portefeuille wist, waren er nog meerjarige structurele tekorten, ook na verwerking van de extra rijksmiddelen voor jeugdzorg. Geleidelijk ging het beter. De provincie merkt echter op: “U heeft de septembercirculaire 2021 nodig om alsnog te komen tot een structureel sluitend meerjarenperspectief. Dat duidt erop dat uw financiën nog steeds onder druk staan. Daarnaast zijn er diverse onzekerheden en risico’s die tot nieuwe financiële tegenvallers kunnen leiden.” 

Het blijft dus opletten geblazen, maar Duncan Ruseler kan op 1 maart met voldoening aan zijn nieuwe baan als gemeentesecretaris van Woudenberg beginnen. 
De provincie schrijft: “De afgelopen jaren heeft u ingrijpende bezuinigingsmaatregelen genomen. Hierin heeft u belangrijke stappen gezet. Wij adviseren u hiermee door te gaan. Bij het uitwerken van het ombuigingsproces vragen wij uw aandacht voor de realiseerbaarheid van de te nemen maatregelen. Daarmee bedoelen wij dat u aannemelijk maakt dat er voldoende zekerheid bestaat dat de maatregelen tijdig en volledig gerealiseerd zullen worden.”  

Het financieel toezicht van de provincie is er om te voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Omdat de gemeentebegroting van Schiedam aan de criteria voor repressief toezicht voldoet, mag het gemeentebestuur de begroting direct uitvoeren. “Wij hoeven begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Wel verzoeken wij u om de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter kennisneming aan ons toe te sturen”, aldus het college van GS. 
De financiële risico’s voor de gemeente zijn iets minder geworden. Volgens het provinciebestuur komt dat door de vaststelling van een beheerplan voor de gemeentelijke gebouwen (Meerjarenperspectief Vastgoed) en een verbetering van de schuldpositie.