Openbaar voortgezet onderwijs op zoek naar nieuwe voorzitter

06-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Opvolger gezocht voor IJsbrand van der Velden

SCHIEDAM/VLAARDINGEN – Wie volgt IJsbrand van der Velden op als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)?

De stichting gaat op zoek naar een bestuurlijk zwaargewicht, blijkt uit de profielschets. En dat mag ook wel, want de OSVS is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 3800 leerlingen. Acht openbare scholen bieden samen een breed aanbod van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium en internationale schakelklassen.

De scholen van de OSVS zijn het College Vos, de Mavo Vos, Lyceum Vos, de Internationale Vos, het ProNova College, Mavo Schravenlant XL, Lyceum Schravenlant en het Stedelijk Gymnasium Schiedam.  

Behalve voorzitter IJsbrand van der Velde, oud-wethouder van Vlaardingen, treedt ook Arie van Steensel per 1 januari 2020 af als lid van de Raad van Toezicht van de OSVS. Voor beide functies komt er een openbare sollicitatieprocedure. De gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen gaan uiteindelijk over tot benoeming, maar voor de vervulling van de vacature-Van Steensel zal er een bindende voordracht komen van de Oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de OSVS.  

Eigenlijk zou er op 1 januari ook een derde lid van de Raad van Toezicht aftreden, maar de zittingstermijn wordt met een jaar verlengd. Pas op 1 januari vorig jaar zijn twee nieuwe leden aangetreden en op een totaal van vijf leden zou het vertrek van drie leden ‘een schoksgewijze mutatie’ opleveren die niet wenselijk wordt geacht. Geleidelijkheid en continuïteit moeten de doorslag geven. Bestuurder-directeur Wim Kokx is het hierin met de Raad van Toezicht eens.  

De OSVS heeft als missie om alle leerlingen op de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam en Vlaardingen voor te bereiden op hun toekomst. “Elke leerling heeft een passie en talenten. Het stimuleren van die passie en ontwikkeling van die talenten vindt plaats in een wereld die snel verandert. Onze leerlingen gaan een toekomst tegemoet waarin nieuwe vaardigheden nodig zijn zoals samenwerken, zelfstandigheid, mediawijsheid, creativiteit en een ondernemende, innovatieve houding”, benadrukt de Raad van Toezicht. 
“De medewerkers van de OSVS willen onze leerlingen helpen om zich op die toekomst voor te bereiden. We doen dat in een veilige en kleinschalige omgeving. Ons onderwijs verbeteren we op een Rijnlandse manier: professioneel, samen en in dialoog. De schoolleiding inspireert en stimuleert de dialoog over onderwijsverbetering. Onze leraren zijn betrokken, bekwaam en betrouwbaar. Ons werk doet ertoe; we zijn trots op wat we doen en we doen het werk samen. De toekomst van onze leerlingen ligt voor een belangrijk deel in onze handen.”  

Elke school heeft een schoolleiding waarbij de rector/directeur integraal eindverantwoordelijk is voor personeel, financiën, organisatie, onderwijs en leerlingzaken. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op de onderwijsorganisatie, in het bijzonder op de bestuurder, rekening houdend met het organisatiebelang en het publieke belang. De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder, maar tevens diens klankbord en adviseur. De Raad van Toezicht werkt volgens de actuele Code Goed Onderwijsbestuur VO. De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden die samen de vereiste deskundigheid, bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk hebben om haar toezichthoudende taak adequaat te vervullen. De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar, die maximaal eenmaal mag worden verlengd. 
Voor alle leden gelden pittige profielkenmerken. Brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving. Strategisch bestuurlijk inzicht in grote organisaties. Geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Inzicht in het werkveld van de stichting en in het krachtenveld waarin ze opereert. Kennis van het onderwijs en inzicht in de belevingswereld van jongeren. Inzicht in financiën. Open staan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Een goed relevant netwerk hebben. Gerichtheid op dialoog. Een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne hebben. Professioneel en ethisch handelen. Onpartijdig, onafhankelijk en constructief kritisch zijn. Als teamspeler gericht zijn op samenwerking. Alert en proactief zijn, kunnen doorvragen en besluitvaardig zijn. Goed kunnen luisteren, feedback kunnen geven en kunnen reflecteren. Gerichtheid op transparantie, vertrouwen en verantwoording. 
Naast deze profielkenmerken hecht de Raad van Toezicht belang aan de aanwezigheid van specifieke deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit, digitale strategieontwikkeling, onderwijshuisvesting, financiën, risicomanagement, bedrijfskunde, juridische aangelegenheden, humanresourcesmanagement (strategisch personeelsbeleid), organisatieontwikkeling, ondernemerschap en politiek-bestuurlijke verhoudingen.  

Naast alle voornoemde kwaliteiten moet de voorzitter van de Raad van Toezicht ook nog aan de volgende eisen voldoen. Zorgen dat de raad adequaat functioneert en toezien op een goede voorbereiding en een heldere formulering van besluiten en conclusies. Collegiaal leiding geven waarbij de kwaliteiten van de leden optimaal worden benut en ze allen de ruimte ervaren om eigen punten en invalshoeken in te brengen. Zorgen voor het ontstaan van teamgevoel en onderlinge betrokkenheid. Een sterke focus hebben op samenwerking en synergie, gericht op het behalen van doelen en resultaten. Politiek-strategisch inzicht hebben. Natuurlijk overwicht en gezag hebben, zowel binnen de Raad van Toezicht als in relevante netwerken. Kennis hebben van en ervaring met governanceprocessen (gedragscode, leiderschap, sturing geven). En voorts een goede balans vinden in het toezicht houden op de bestuurder en tegelijk een sparringpartner zijn. Ook: een relevant netwerk hebben in de regionale overheid en/of instellingen in de publieke sector. Tijd beschikbaar hebben voor extra overleg en onvoorziene situaties. 
De voorzitter heeft het specifieke aandachtsgebied financiën en risicomanagement en is daartoe deskundig.  

De benoemingscommissie bestaat uit RvT-leden Pia Kraak, Anne van Delft en Miranda Adelmund-Hannewijk en OSVS-bestuurder Wim Kokx.