Ook inkomsten uit nevenfuncties collegeleden moeten bekend zijn

05-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Kajsa Ollongren vraagt de gemeenteraden om verdere openbaarmaking

SCHIEDAM – Op de website van de gemeente Schiedam staat netjes vermeld wat de nevenfuncties zijn van burgemeester Cor Lamers en vijf wethouders. Het college van B & W komt daarmee een verplichting na uit de Gemeentewet. Veel gemeentebesturen maken de nevenfuncties van burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden inzichtelijk.  

Maar Kajsa Ollongren vindt dat niet voldoende. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is van mening dat de Gemeentewet sinds 2010 ook verplicht tot openbaarmaking van de hoogte van de inkomsten uit de nevenfuncties. En dat gebeurt lang niet overal. Bijvoorbeeld op de website van de gemeente Schiedam staan wel de nevenfuncties van burgemeester Cor Lamers en van wethouders Patricia van Aaken, Fahid Minhas en Duncan Ruseler, maar het is niet duidelijk wat ze ermee verdienen. Alleen bij wethouder Van Aaken staat dat de nevenfuncties onbezoldigd zijn.

Overigens, gekeken naar de nevenfuncties van Lamers, Minhas en Ruseler ligt het niet voor de hand dat ze er een vergoeding voor krijgen. Het lijken nevenfuncties die uit de aard van hun werkzaamheden voortvloeien. Alleen, het staat er niet bij. 
Bij wethouders Marcel Bregman en Jeroen Ooijevaar staan geen nevenfuncties, dus mag worden aangenomen dat ze deze ook niet hebben.  

Minister Ollengren verlangt openbaarmaking, niet alleen van de nevenfuncties, maar ook van de hoogte van de eventuele bezoldigingen. Ze schrijft aan alle gemeenteraden in Nederland: “Dit is ingevoerd om een transparant openbaar bestuur te bevorderen en de integriteit van bestuurders te bewaken. Ook is deze openbaarmaking van belang voor een goede politieke controle en een open debat over belang en wenselijkheid van nevenfuncties.”  

“Uit een in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde evaluatie is gebleken dat in de regel wel de nevenfuncties openbaar worden gemaakt, maar helaas niet het bedrag van de uit die nevenfuncties voortvloeiende inkomsten. Vaak wordt nog wel per functionaris gemeld dat er neveninkomsten zijn, maar meestal niet de omvang daarvan. Soms wordt gekozen voor een beschrijving: bezoldigd/onbezoldigd. Door een dergelijke beperkte invulling van deze verplichting kunnen de doelen van transparantiebevordering en integriteitsbewaking minder goed worden gehaald. De hoogte van de neveninkomsten is bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt.”

“Een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, bespreking in de raad van de nevenfuncties van het college in relatie tot diens taakvervulling kan naar het oordeel van de wetgever bijdragen aan een goed en gedragen bestuur. Daarom wil ik u, als volksvertegenwoordiging en controlerend orgaan, oproepen het college in voorkomend geval te wijzen op genoemde wettelijke verplichting. Wanneer niet alleen de nevenfuncties maar ook het bedrag van de daaruit voortvloeiende inkomsten bekend zijn, kan de raad beschikken over relevante informatie voor een debat over de vraag of die nevenfuncties met het oog op een goed openbaar bestuur met het politieke ambt te verenigen zijn.”