Onzekerheid over sociaal domein zet financiën Schiedam onder druk

17-09-2021 Nieuws Kor Kegel

Speelplaatsen behoren ook tot het sociaal domein

SCHIEDAM – De provincie Zuid-Holland waarschuwt de gemeente Schiedam voor een structureel niet sluitende jaarrekening. Het gemiddelde tekort bedraagt 1,3 miljoen euro en dat wordt veroorzaakt door de uitgaven in het sociaal domein.  

“Het sociaal domein legt nog steeds een groot beslag op de beperkte vrije financiële ruimte van uw gemeente”, schrijven Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Schiedamse gemeenteraad. “Uit de Zomernota 2022 blijkt dat het de grootste oorzaak is van de meerjarige tekorten.” 

Hoewel zich extra rijksmiddelen aankondigen voor jeugdzorg blijven de financiën van de gemeente Schiedam onder druk staan van claims en onzekerheid over het sociaal domein.” Extra middelen zijn nodig om financieel herstel te bereiken, zegt het provinciebestuur.  

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft waardering dat het collegeprogramma 2018-2022 nagenoeg is uitgevoerd en dat een positieve bijdrage is geleverd aan het voorzieningenniveau in de stad Schiedam. “U zult nu echter duidelijke keuzes moeten maken en wellicht ambities moeten afschalen om te komen tot een structureel sluitende begroting”, schrijft het college van GS.  

De provincie ziet dat het gemeentebestuur verschillende scenario’s uitwerkt en onderzoek doet, maar de te nemen maatregelen moeten wel gerealiseerd kunnen worden. Er is twijfel bij de provincie of daar voldoende zekerheid over bestaat.  

De jaarrekening 2020 sloot met een positief resultaat van 8,5 miljoen euro, maar in 2017 en 2018 kwam Schiedam in de min en ook voor komende jaren voorziet de provincie een negatief saldo. 

Het hoofd van het provinciaal bureau bestuurlijke zaken en toezicht, Marije Hoogendoorn-Bruins Slot, stuurde een kopie van de brief aan de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Maar de gemeenteraad is dus aan zet.