Ondergrondse afvalcontainers maken plaats voor toegankelijker model

30-04-2020 Nieuws Kor Kegel

Het AOV liet zien hoe het niet moet en het college is het ermee eens

SCHIEDAM – Alle ondergrondse afvalcontainers in Schiedam worden komende jaren vervangen. Ervoor in de plaats komen nieuwe modellen die gemakkelijker bediend kunnen worden door mindervaliden, maar die ook voldoen aan eisen van duurzaamheid, veiligheid en functionaliteit.

De gemeente Schiedam ontwikkelt de nieuwe containers in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Een gespecialiseerd bureau toetst de containers op bediening en toegankelijkheid en zal bij akkoordbevinding een keurmerk afgeven, de ITS-verklaring (Integraal Toegankelijkheids Symbool).  

Dit alles staat in een brief die burgemeester en wethouders gisteren hebben gestuurd aan de leden van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV). De partij verrichtte het afgelopen najaar onderzoek naar de afvalcontainers in de oude wijken van Schiedam. In een op dinsdag 1 oktober verschenen rapport staat in woord en beeld dat veel containers onvoldoende ‘toegankelijk’ zijn. Het AOV vroeg het gemeentebestuur om maatregelen om de containers beter bereikbaar te maken voor mensen die nu moeilijk bij de klep kunnen. Op woensdag 26 februari vond een gesprek plaats namens het college van burgemeester en wethouders met het AOV en de gisteren verstuurde brief is daar een vervolg op.  

“De gemeente Schiedam is het met u eens dat afvalcontainers voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wij beseffen als gemeente dat dit steeds belangrijker wordt nu mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen. Daarom moeten de containers ook gebruikt kunnen worden door mensen die slecht ter been zijn en/of een rollator, rolstoel of scootmobiel gebruiken”, aldus het college.  

Daarom onderneemt het college een aantal stappen. Alle 43 containerlocaties uit het AOV-rapport zijn beoordeeld. Bij 32 containers is de toegankelijkheid tamelijk eenvoudig te verbeteren door de container te draaien en een invalidenoprit aan te brengen. Ook kan de trottoirband worden verlaagd of de bestrating worden hersteld. “Deze maatregelen worden de komende maanden uitgevoerd”, zegt het college toe.  

Bij vijf locaties zijn maatregelen niet nodig omdat er in de directe nabijheid van de containers al een invalidenoprit aanwezig is. Bij éém locatie is de toegankelijkheid alleen te verbeteren door een parkeervak op te heffen. “Hier kiezen wij als gemeente niet voor”, zegt het college. 
“Tenslotte bevinden vijf locaties zich in een gebied waar de buitenruimte binnen afzienbare termijn integraal aangepakt wordt. Het toegankelijk maken van deze containers wordt meegenomen in dit project.” 
Daarnaast kunnen omwonenden van de pilotopstelling op het Dr. Willem Dreesplein tot juni hun reactie of suggesties over de containers insturen naar Irado.  

In het Handboek Openbare Ruimte staat een programma van eisen aan ondergrondse containers. Daar wordt aan toegevoegd dat de afvalcontainers bereikbaar moeten zijn voor mindervaliden, dat er bij voorkeur 120 centimeter manoeuvreerruimte moet zijn maar tenminste zestig centimeter en dat de bestrating drempelloos moet aansluiten op de traanplaat van de afvalcontainers.