Omwonenden Zestienhoven willen minder hinder, in plaats van meer

06-05-2016 Nieuws Redactie

ROTTERDAM / SCHIEDAM - De 'Bewoners tegen Vliegtuigoverlast' willen dat minder mensen last hebben van vliegveld Zestienhoven - formeel Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De belangenorganisatie pleit voor een vermindering van het aantal ernstig gehinderden binnen afzienbare tijd met een kwart.

In de plannen die het vliegveld enkele weken geleden presteerde en die de aanzet zijn om tot uitbreiding te komen, zou het aantal gehinderde omwonenden, toenemen van 37.000 naar 53.000 mensen.

Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) wil dat een plafond wordt gesteld aan het aantal mensen dat wordt gehinderd. In de uitgebreide en zeer grondige reactie van de organisatie op de voorliggende plannen, schrijven zij: "Het totale risico waaraan de omgeving van RTHA wordt blootgesteld door vliegverkeer, kan worden uitgedrukt in het zogenaamde totaal risicogewicht (TRG). Voor RTHA geldt blijkbaar geen wettelijke grenswaarde voor dit TRG, terwijl bij Schiphol het TRG wel is vastgelegd als grenswaarde in een besluit. De BTV is van mening dat er voor RTHA ook een grenswaarde voor TRG moet worden vastgelegd."

Een ander tegengeluid dat BTV laat horen, betreft het belangrijkste argument dat het vliegveld aanvoert voor de uitbreidingswens. De vliegveldbestuurders wijzen op het belang van de zakelijke mark. Maar die voorstelling van zaken doet de werkelijkheid geweld aan, vindt de BTV: “Ook nu weer blijkt dat negentig procent van de vluchten toeristen vervoeren.”

BTV merkt daar bij op: “Ook in de Milieu-effectrapportage wordt herhaald dat RTHA niet de volledige marktgroei wil accommoderen, maar zich selectief richt op het zakelijk verkeer, en de rest van de potentiële marktvraag over laat aan andere luchthavens. Ogenschijnlijk een genereuze, geruststellende opstelling, maar het is een uitgangspunt dat tot nu toe niet is terug te vinden in de feitelijke cijfers van RTHA.” Het vliegveld moet volgens de bewoners dan maar minder toeristen vervoeren en meer zakenreizigers. Zo 'kan het met gemak binnen de wettelijke ruimte de gewenste groei in zakelijke vluchten realiseren'.

Ook op een ander vlak blijken cijfers op meerdere manieren te interpreteren, zo betogen de omwonenden. “De maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) lijkt wel een einde te maken met de mythes die RTHA zelf ophangt over de werkgelegenheid ‘op’ RTHA. Als de luchthaven elk jaar de omwonenden een nieuwjaarswens doet toekomen, is dat altijd namens de 2.500 mensen ‘op’ de luchthaven. De mkba gaat nu ook uit van lagere getallen: 1.196 fte (volle banen, red.) directe werkgelegenheid en 598 fte indirect. In totaal 1.794 fte.”

De BTV heeft alle deelrapporten – de Milieu-effectrapportage, over geluid, over externe veiligheid, de mkba, de Economische Onderbouwing Groeiambitie van eigenaar Schiphol – grondig doorgeplozen en heeft op veel punten een mening. “De helikopter voor spoedeisend verkeer ('de traumahelikopter' , red.) zal begrijpelijkerwijs op voorhand op sympathie kunnen rekenen, ook van de BTV. Desalniettemin is ons inziens de vraag gerechtvaardigd onder welke omstandigheden (ook ’s nachts?) dergelijk vervoer uit medisch oogpunt effectiever is dan andere vormen van medisch vervoer. Inzicht in deze problematiek kan beslissers beter in staat stellen hierover een gefundeerd oordeel te vellen. De traumahelikopter maakt thans zeven procent van het aantal vliegbewegingen uit, maar draagt negentien procent bij aan de geluidsbelasting. De BTV vraagt zich af of er, net als bij vliegtuigen op RTHA, eisen gesteld kunnen worden aan de toegestane mate van geluidshinder van de (trauma%u2010en politie-)helikopters.”

Nog een punt van kritiek van de omwonenden: "De effecten zijn berekend op bewoning in de oude situatie; ondertussen wordt tegen het vliegveld op Hoog Zestienhoven gewerkt aan bouw van nieuwe woningen. Leefschade die deze bewoners zal gaan treffen is niet in het rapport opgenomen."

Zeer recent zijn de resultaten bekend geworden van aanvullende berekeningen, die bureau Erbrinks Stacks Consult, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft gedaan naar ultrafijnstof en RTHA. “Genoemd bureau komt tot de conclusie dat de relatieve ultrafijnstof-concentraties bij RTHA hoger zijn dan bij Schiphol. De BTV vindt dat een zorgwekkende conclusie, die zou moeten nopen tot een pas op de plaats met RTHA in plaats van het denken aan groei.”

“De laatste zeventien jaar heeft RTHA qua aantallen passagiers kunnen groeien met 250 procent. De vraag naar luchtvaart is dan ook meer dan geaccommodeerd. Nu is naar de mening van de BTV de verbetering van de leefomgeving van RTHA aan de beurt.”

Lees hier het rapport.


Gerelateerd