NS waakt voor belang OV-reizigers Schiedam

11-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Het daglicht op de perrons mag niet verminderen door een geluidsscherm of de bouwhoogte van Schieveste, vindt NS

SCHIEDAM – De Nederlandse Spoorwegen dringen aan op wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan Schieveste 2021. De NS is als eigenaar van station Schiedam-Centrum rechthebbende en heeft een zienswijze ingediend, onder andere om te voorkomen dat vergroting van het stationsgebouw door de bouw op Schieveste in de toekomst niet meer mogelijk is.  

Maar de NS komt tegelijk op voor de belangen van de reizigers met openbaar vervoer. Aan de achterzijde van het station ligt er een bestemming woongebied en daar heeft de NS geen bezwaar tegen, maar er zal te allen tijde een vrije doorgang naar het station gewaarborgd moeten blijven, schrijft stationsontwikkelaar ir. Annebel Poot namens de NS. Mocht de woningbouw zo gesitueerd worden dat de doorgang naar het station aangepast of zelfs verplaatst moet worden, dan vindt de NS dat de kosten daarvan voor de veroorzaker zijn. Het zicht op het station mag niet worden belemmerd. Je moet van ruime afstand kunnen zien dat en hoe het station toegankelijk is. 

Op de gronden met de bestemming woongebied heeft NS zijn stationsentree, het entreegebied met luifel, toegangspoortjes, hellingbaan, fietsparkeren en overige voorzieningen ten behoeve van het station. Deze functie zal specifiek moeten worden benoemd als dubbelbestemming verkeer-railverkeer teneinde de belangen van NS te borgen. Heel specifiek zou in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden dat het hier om toegangspoortjes, hellingbanen en fietsparkeren gaat, zodat duidelijk is dat deze voorzieningen ook onder die bestemming vallen.  

De Nederlandse Spoorwegen houden er rekening mee dat in de toekomst een grotere stationsentree noodzakelijk is. Het bestemmingsplan moet dat nadrukkelijk faciliteren. 

In de spoordijk zijn er technische ruimtes gesitueerd ten behoeve van de spoorsector die altijd onbelemmerd bereikbaar moeten zijn voor mensen en materieel. Annebel Poot vindt daarom dat er in het bestemmingsplan een zone moet worden opgenomen met de bestemming verkeer-railverkeer met ter plaatse bouwregels waaruit blijkt dat op die zone niet gebouwd kan worden en dat deze altijd onbelemmerd toegankelijk is.  

De NS weet dat de woongebouwen op Schieveste de hoogte in kunnen. Daarom verzoekt de stationsontwikkelaar om vooraf te onderzoeken wat het effect is op de daglichttoetreding bij de perronkap. Ook moet van tevoren duidelijk zij  wat het effect is op de beleving en wachtkwaliteit voor de reizigers. Indien nodig moeten de plannen zodanig worden aangepast dat er geen nadelig effect voor de reiziger ontstaat. Bij de beoordeling van het onderzoek wil NS ook ProRail betrokken zien. 
De beleving van de reizigers op de perrons speelt ook een rol waar het gaat om het voornemen van de gemeente om een geluidwerend scherm langs het spoor aan te brengen. NS wil niet dat een scherm zorgt voor tocht, duisternis of een tunnelgevoel voor de wachtende reizigers. 
Sowieso wil NS een onderzoek naar windhinder in het station als gevolg van bouwontwikkelingen.  

NS is bezorgd dat het terrein voor Park & Ride ten noorden van het station verloren gaat. De huidige bestemming is railverkeer en gemengd, maar NS kan niet instemmen met een bestemmingswijziging waardoor het gebruik van het P & R-terrein op het spel komt te staan. Het zou de bestemming verkeer-railverkeer moeten krijgen met de expliciete toevoeging P & R-parkeren. NS is het er niet mee eens dat het verdwijnen van het P & R-terrein gecompenseerd wordt door de parkeergarage van Euroscoop. NS vindt die garage geen alternatief en wil het P & R-terrein handhaven. 
Een deel van het terrein is eigendom van ProRail. Daar heeft NS een eerste recht van koop. NS brengt dat naar voren, omdat het bestemmingsplan vermeldt dat alle ‘overige’ gebieden eigendom van de gemeente Schiedam zijn. 
Het entreegebied met de luifel, toegangspoortjes en hellingbaan bevindt zich op grond van de gemeente, maar NS zou dit gebied in eigendom willen verwerven, ook met het oog op toekomstige vergroting van de entree.  

De zienswijze van NS gaat nog verder. Het ontwerp van het bestemmingsplan meldt dat het binnengebied van Schieveste autovrij wordt. Maar bij vervangend vervoer zet NS hier op twee locaties bussen in, namelijk aan de Parallelweg – en als het gaat om de busdienst Rotterdam-Den Haag aan de Horvathweg aan de andere zijde van het station. Ingenieur Poot wil dat het bestemmingsplan het onbelemmerd mogelijk maakt dat er vervangend vervoer is, maar ook dat hulpdiensten en mindervaliden (voor Kiss & Ride) bij de stationsentree aan de Parallelweg kunnen komen.  

Tot slot een opmerking over de horeca en detailhandel. De provincie Zuid-Holland liet vorige week weten dat er op Schieveste beperkt detailhandel mag komen – het ontwerpbestemmingsplan noemt die beperking niet – en NS brengt naar voren dat de branchering en vloeroppervlak van de detailhandel in het station daardoor niet mogen worden ingeperkt, ook ter voorkoming van planschade.