Nieuwe warmteleiding gaat niet via Schiedam

10-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Min of meer door het midden van Zuid-Holland...

SCHIEDAM – De Gasunie krijgt de opdracht om twee nieuwe warmteleidingen aan te leggen tussen de Rotterdamse haven en Den Haag. De leiding Vondelingenplaat zal aansluiten op de Leiding door het Midden, die via Vlaardingen naar Den Haag gaat en bij Delft een aftakking krijgt naar het Westland om daar de glastuinbouw van restwarmte te voorzien.

Het ligt bij de nieuwe leidingen niet voor de hand dat de Schiedamse wijken Groenoord en Nieuwland ervan profiteren. Het gemeentebestuur van Schiedam wil dat beide wijken ‘van het gas los’ komen, maar mocht restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie hierbij nodig zijn, dan moet die warmte eerder komen van de Leiding over Noord. Dat is de 16,8 kilometer lange leiding die van Rozenburg via de Botlek, Vlaardingen en Schiedam aansluit op de Rotterdamse stadsverwarming. Eneco hield er bij de aanleg van de Leiding over Noord al rekening mee dat Schiedam en Vlaardingen een aansluiting krijgen op deze warmteleiding.  

Schiedam studeert overigens ook op alternatieve warmtevoorziening, zoals aardwarmte. In de gemeente Westland zijn onlangs 25 glastuinders aangesloten op een net dat aardwarmte als bron heeft. Er is echter aanvullende toevoer nodig en die zal komen via de Leiding door het Midden.  

Dat de Gasunie voor de twee nieuwe leidingen opdracht krijgt, is een gevolg van intensief overleg tussen de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam NV, het Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco, de Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eneco was initiatiefnemer van de Leiding door het Midden en eerder al van de Leiding over Noord, maar de Gasunie neemt de ontwikkeling van de Leiding door het Midden over. Het ministerie verstrekt de opdracht. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van een regionaal warmtetransportnet in Zuid-Holland.  

De Gasunie waarborgt onafhankelijk warmtetransportbeheer. Eneco wordt gebruiker van een deel van de transportcapaciteit. Op de warmtetransportleiding kunnen aanbieders van warmtebronnen (zoals fabrieken) en vragers van warmte (zoals gemeenten) aansluiten. Naar verwachting kunnen meer duurzame warmtebronnen winstgevend tot ontwikkeling worden gebracht. De precieze uitgangspunten voor het warmtetransportbeheer zullen in de Warmtewet 2.0 worden vastgelegd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat deze wet vanaf 2022 in werking treedt. De rijksoverheid steekt er tot 2030 negentig miljoen euro in.  

De Leiding door het Midden en de Leiding Vondelingenplaat zullen onderdeel zijn van een regionaal net, dat onder meer Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden van warmte zal voorzien. Met de aanleg kan restwarmte uit het Rotterdams havencomplex nuttig worden aangewend voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie. Ook als de industrie overgaat op duurzame productieprocessen zal er voldoende restwarmte vrijkomen om 500.000 woningen te verwarmen.