Nieuwe moslimschool zaak voor de minister?

26-02-2019 Nieuws Kor Kegel

De nieuwe moslimschool zal er vooral zijn voor vrijzinnige islamieten

SCHIEDAM – Als alles volgens de officiële procedure verloopt, zal het nog de Schiedamse gemeenteraad zijn die een besluit neemt over de aanvraag van Stichting Recht van Mijn Kind om in Schiedam een moslimschool te stichten. Maar door een wetswijziging zou het ook zo kunnen lopen dat de beslissing moet worden genomen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven (D66).  

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft vandaag de gemeenteraad geïnformeerd over de procedure rond de aanvraag voor een nieuwe basisschool. De gemeenteraad moet zo’n nieuwe school opnemen in het Plan van Scholen. Dat gebeurt alleen als het schoolbestuur dat de aanvraag indient voldoet aan de wettelijke voorwaarden. In artikelen 73-83 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) is een strikte procedure neergelegd.  

De eerste voorwaarde is dat de aanvraag vóór 1 februari 2019 moet zijn ontvangen. Stichting Recht van Mijn Kind voldoet daar ruimschoots aan, want de aanvraag werd op donderdag 24 januari verstuurd, overigens met een onjuiste adressering, waardoor de brief pas op woensdag 13 februari verscheen op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad.  

Volgende voorwaarde is dat het schoolbestuur op basis van een leerlingenprognose aantoont dat voldoende leerlingen de school gaan bezoeken. Het aantal leerlingen moet minimaal de stichtingsnorm bedragen. De stichtingsnorm voor Schiedam bedraagt 323 leerlingen. Dit aantal moet binnen vijf jaar op de school aanwezig zijn en gedurende vijftien jaar in elk geval zo blijven.  

Mochten er gegevens in de aanvraag ontbreken, dan zal conform artikel 76 en 77 van de Wpo vóór vrijdag 1 maart aan het schoolbestuur worden gevraagd de ontbrekende gegevens aan te vullen. De aanvraag lijkt er tamelijk compleet uit te zien, maar als Recht van Mijn Kind wordt gevraagd om aanvullende informatie, dan moet de gemeente deze vóór maandag 1 april ontvangen. Anders wordt het verzoek buiten behandeling gelaten. 
Komt de informatie op tijd, dan wordt de aanvraag getoetst aan de wet en de jurisprudentie. De gemeenteraad moet vervolgens vóór donderdag 1 augustus een besluit nemen. Als de raad het verzoek afwijst, kan Recht van Mijn Kind in administratief beroep gaan bij minister Van Engelshoven. Maar ook als de raad het verzoek inwilligt, zal de minister toetsen of dat op de juiste gronden is gebeurd. De minister moet dat beslissen vóór woensdag 1 januari 2020.  

Maar nu komt het. De regering wil de regels voor het stichten van een nieuwe school aanpassen. De verwachting is dat de wetswijziging op donderdag 1 augustus in werking treedt. Wie na 1 augustus 2019 een nieuwe school wil stichten, moet dan een aanvraag indienen bij de minister waarbij de belangstelling door middel van ouderverklaringen of een marktonderzoek moet worden aangetoond. Daarnaast vindt een kwaliteitstoets plaats en wordt gekeken of de bestuurders in het verleden nooit een school hebben gehad die door zeer zwakke kwaliteit is gesloten.  

De gemeenteraad heeft de aanvraag voor de vergadering van dinsdag 12 maart op de agenda staan, maar nog niet ter besluitvorming. Het besluit kan vallen in de laatste raadsvergadering vóór 1 augustus.  

Stichting Recht van Mijn Kind, gevestigd in het Oude Westen van Rotterdam, hoopt voor het seizoen 2020-2021 een moslimschool te starten in een van de leegstaande gebouwen in Schiedam-West of de binnenstad. Het gaat om een school die er vooral wil zijn voor moslims die hun geloof niet praktisch belijden en dus minder streng in de leer zijn, waardoor de sfeer op school ook toleranter is. Voor het eerste schooljaar verwacht voorzitter Janjua Rahman 831 leerlingen. Op de langere termijn tot 2040 zal dat niet veel minder worden. Janjua Rahman ziet bestaansrecht voor een moslimschool naast de andere eenentwintig basisscholen in Schiedam, inbegrepen de twee islamitische.