Meer ontmoeting, meer activiteiten

20-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Marcel Bregman wil als wethouder meer ondersteuning van het welzijnswerk aan bewonersinitiatieven

SCHIEDAM – Er moeten in alle wijken meer ontmoetingsplaatsen komen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En het welzijnswerk moet de bewoners helpen meer activiteiten te organiseren waar behoefte aan is. Het welzijnswerk krijgt de opdracht om het zelforganiserend vermogen van de wijkbewoners te stimuleren.  

Zelfbeheer van ontmoetingsplaatsen geeft bewoners de meeste voldoening. Het zorgt ook voor extra drukte, activiteit en ontmoeting. Dat zijn opvallende passages in de conceptnotitie ‘Wijknetwerk van de Toekomst’ die burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad hebben voorgelegd. Het college van B & W spreekt nadrukkelijk van een denkrichting. In de raadsvergadering van dinsdag 16 april kunnen de volksvertegenwoordigers hun inbreng leveren.  

Wijknetwerk van de Toekomst – het lijkt een radicaal andere benadering om met de behoeften van de wijkbewoners om te gaan. Het activiteitenaanbod moet niet meer van bovenaf worden bepaald, dus de behoefte van de bezoekers van ontmoetingsplaatsen moet leidend zijn. Die ontmoetingsplaatsen kunnen overal zijn, niet alleen een wijkcentrum of een sportkantine, maar bijvoorbeeld ook de koffiehoek van een supermarkt, het café, scholen of zorgcentra. “Het gaat om een netwerk van plaatsen voor activiteiten en ontmoetingen voor alle Schiedammers, los van leeftijd, cultuur en religie, die in het teken staan van verbinding, talentontwikkeling, informatie-uitwisseling en ondersteuning”, aldus het college.  

Zeer opvallend in de conceptnotitie is dat het college met geen woord rept over de bestaande bewonersverenigingen – alsof het achterhaalde instituten zijn. Als dat zo is, zou het in lijn zijn met het voornemen van het college om de subsidie aan het Schiedams Overleg BewonersOrganisaties (SOBO) te beëindigen. Maar op dit vraagstuk werpt de ‘denkrichting’ over het wijknetwerk van de toekomst geen nader licht, dus het is slechts gissen. Dat zullen de bewonersverenigingen dan ook zeker doen.  

De denkrichting over bewonersactiviteiten in de toekomst lijkt meer uit te gaan van losse verbanden, steeds flexibel inspelend op de vraag en behoefte van wijkbewoners – die overigens in elke wijk en buurt heel anders kan zijn. Ontmoeting en activiteiten, het zijn twee speerpunten. Het woord belangenbehartiging komt in de conceptnotitie niet voor.  

Het college schrijft: “Uiteindelijk willen we met elkaar werken aan een nieuwe koers voor een wijknetwerk van de toekomst. Wat is de aanleiding? De aanleiding voor een ‘wijknetwerk van de toekomst’ is meerledig. Zo zien we een grote behoefte van bewoners aan ontmoeting met elkaar en aan een diverser activiteitenaanbod. Dit blijkt uit onderzoek van Buro de Steeg en uit gesprekken met bewoners. In onze brief van 10 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over wat we doen met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over de functie, de Organisatie en het beheer van de wijkcentra in de wijken Oost en Nieuwland. Daarnaast zien we steeds vaker dat actieve bewoners inspelen op de behoeften in hun wijk. De gemeente Schiedam wil hierop aansluiten en stimuleert deze eigentijdse invulling van eigen initiatieven in de wijken.”

Het college wil wijken vol initiatieven, met ontmoetingsplaatsen en activiteiten als het ware om de hoek (omdat veel bewoners niet de eigen wijk uit willen), met activiteiten ook die inspelen op de behoeften én de verschillen in de wijken, met zelfbeheer van ontmoetingsplaatsen door de omwonenden en met een wijkbrede programmering met aandacht voor iedereen.  

Het gemeentebestuur wil nog uitvoerig met bewoners, professionals en andere belanghebbenden in gesprek, maar het raadsdebat van 16 april moet een basis opleveren die de gekozen denkrichting onderbouwen of nuanceren.