Meedenken over Schiedams Midden

27-05-2017 Nieuws Kor Kegel

Een groot deel van de Poldervaart wordt ook gerekend tot Schiedams Midden

SCHIEDAM – We mogen meedenken over Schiedams Midden, maar wat is Schiedams Midden eigenlijk? Niet het centrum van de stad. Ook niet de middeninkomens. De werknaam Schiedams Midden heeft het gemeentebestuur bedacht voor de hele zone langs de A20, de Hoekse Lijn en de spoorlijn Rotterdam-Den Haag.
Bijvoorbeeld het Prinses Beatrixpark valt eronder, maar ook een deel van de Poldervaart, het toekomstige station Kethel, de volkstuinen en sportvelden van Thurlede, het wijkje Bijdorp en de omgeving van het ziekenhuis, het politiebureau, Thermen Holiday en sporthal Margriet.  

Wat valt er dan mee te denken over dat gebied? Het heeft toch allemaal een functie? Jawel, maar misschien zijn er wel veranderingen en verbeteringen nodig. De gemeente start in ieder geval een verkenning naar de nadere mogelijkheden in Schiedams Midden. De deze week verschenen Staat van de Stad vraagt volgens het college van B & W “om een open blik en een onderzoekende, nieuwsgierige houding.”  

Schiedams Midden biedt waarschijnlijk kansen voor wonen, werken, ondernemen, welzijn, zorg, bewegen, sporten en recreëren – en het college wil die kansen verzilveren. Iedereen die mee wil denken in welkom, van inwoners en ondernemers tot passanten en bezoekers. Van Rijkswaterstaat tot de Vrienden van het Beatrixpark. Van sportclubs en volkstuinders tot bewonersverenigingen en ondernemersorganisaties. Iedereen mag er anderen bij betrekken. Zoals het college schrijft: “Zo ontstaat een beweging van inwoners, organisaties en bedrijven die zich hard maken voor de ontwikkeling van Schiedams Midden.”  

Kijkend naar de plattegrond van Schiedam gaat het dus om het hele gebied tussen Nieuwland en Schiedam-Noord, in het geografische midden van de stad dus. Maar ook om de zone langs de spoorlijn Rotterdam-Den Haag en die zone kun je een soort ‘midden’ noemen, een tussengebied namelijk tussen Kethel-Oost en het industriegebied ’s-Graveland. De verkenning heeft dus betrekking op een tamelijk groot gedeelte van Schiedam.  

In het laatste jaar van dit gemeentebestuur wil het zich oriënteren op de kansen in dit gebied, zodat de nieuwe gemeenteraad en het volgende college zich in 2018 meteen kunnen bepalen wat voor de langere termijn wenselijk en noodzakelijk is. B & W geven alvast wat aanknopingspunten voor het maatschappelijk debat, waarvan we er hier een paar noemen, in willekeurige volgorde.  

A20
Om te beginnen met de A20, in 1967 door Schiedam aangelegd. De A20 ligt dus eigenlijk al een halve eeuw in de weg. Het is een barrière tussen Schiedam-Noord en de rest van de stad. De rijksweg is niet alleen een fysieke scheiding, het is ook een psychologische drempel, want veel bewoners van Schiedam-Noord komen zelden of nooit in de andere delen van Schiedam. De samenwerking tussen de gemeente Schiedam, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft geleid tot het inzicht dat die barrière moet worden opgeheven. Niet door de A20 op te heffen, want het is een belangrijke verbinding tussen het Westland, Rotterdam en Gouda. Na de opening van de Blankenburgtunnel in 2022 zal de snelweg nog drukker worden.
Hoe dan? Concreet denkt de overheid aan verbetering van drie van de zes Schiedamse tunnels onder de A20, te weten Churchillweg, Parkweg en ’s-Gravelandseweg. De tunnels moeten een betere uitstraling krijgen en ook sociaal veiliger worden. Daarnaast moet de A20 beter ingepast worden, aanhakend bij landelijk onderzoek. Of daarmee ook reconstructie wordt bedoeld, is niet duidelijk en ook niet of dat betekent dat de geluidsschermen dan verdwijnen.  

Parkweg
De Parkweg wordt door B & W de derde noord-zuidverbinding genoemd, naast dus de Nieuwe Damlaan-Churchillweg en de ’s-Gravelandseweg. De Parkweg staat voor 2018 op de rol voor beheer en onderhoud. Het college van B & W zegt het niet met zo veel woorden, maar door de Parkweg te noemen in dezelfde alinea als het beoogde station Kethel, wordt de suggestie gewekt dat de Parkweg in de toekomst niet meer doodlopend zal zijn in het Beatrixpark, maar verlengd wordt en een verbinding krijgt met de verlengde ’s-Gravelandseweg, waar deze de Poldervaart kruist.
Het college zegt er niet meer over dan dat de Parkweg vraagt om een nadere verkenning.  

Station Kethel
Hoewel de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, dit voorjaar nog op schriftelijke vragen van onder anderen het Schiedamse Tweede-Kamerlid Foort van Oosten antwoordde niets te zien in hernieuwd onderzoek naar de mogelijkheid van een station Kethel, heeft de gemeente Schiedam de wenselijkheid van dit station wel op de agenda weten te krijgen van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).
In de Stadsvisie Schiedam 2030 staat station Kethel in de Top 10 van belangrijke ruimtelijke vraagstukken. “Maar er komt alleen een station Kethet aan de Oude Lijn als hiervan voldoende mensen gebruik gaan maken. Dit hangt vervolgens weer samen met het aantal mensen dat rond het station gaat wonen en het aantal bedrijven dat zich hier wil vestigen. Daarom speelt nu al deze verkenningsvraag: met welke functies is dit 0V-knooppunt in het landschap inpasbaar en hoe kunnen nieuwe functies en station elkaar optimaal versterken?” schrijft het college in de Staat van de Stad.  

’s-Graveland-Noord
De kadernota Economie ziet het te ontwikkelen bedrijventerrein ’s-Graveland-Noord als onderdeel van een innovatieve hotspot in het hart van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. En als een extra argument om station Kethel aan te leggen, omdat de werknemers van de nieuwe bedrijven daar dan een serieus OV-alternatief voor de auto hebben.  

Ziekenhuis en Thermen Holiday
Bij de verkenning van Schiedams Midden denkt het college bijvoorbeeld aan de vraag: hoe benutten we beter de kracht van het Vlietland Ziekenhuis en het weilnesscentrum Thermen Holiday om werkgelegenheid, onderwijs, economie, innovatie, toerisme, wonen, gezondheid en welzijn aan te jagen?
“Een economisch sterk Schiedam vraagt om innovatieve werkgevers en onderwijsinstellingen. Om een leven lang te kunnen leren en om sociaal-economische stijging te realiseren.”  

Extra woningen
In de Woonvisie beschrijft het gemeentebestuur al dat de mogelijkheid van woningbouw wordt onderzocht rond het station Schiedam-Centrum en het toekomstige station Kethel evenals in het Waterfront langs de Nieuwe Maas en de A20-zone. Een voldoende en gevarieerd woningaanbod maakt de stad aantrekkelijker voor inwoners, werkgevers en investeerders, vindt het college. Ook dat biedt ruimte aan sociale stijging, aldus B & W, en aantrekkelijke woonmilieus zijn een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling van de stad.
In Zuid-Holland ontstaat tot 2030 een vraag naar 230.000 extra woningen. De gemeente Schiedam zal mee moeten in de verstedelijkingsopgave en het college stelt als vraag: waar past dit binnen de stadsgrenzen van Schiedam?  

Sport en recreatie
De sportaccommodaties en de volkstuintjes op Thurlede zullen “in ieder geval de komende acht tot tien jaar in stand” blijven, laat het college op voorhand weten. Hoe het daarna zal gaan, daar gaan uiteraard volgende gemeentebesturen over, maar het huidige college stelt wel vragen als hoe de sport georganiseerd is, of de sportclubs op de juiste plek zitten, of nieuwe multifunctionele accommodaties bijdragen aan een groter maatschappelijk gebruik, en hoe kunnen sportclubs hun sociaal-maatschappelijke rol optimaal invullen?  

Poldervaart en Prinses Beatrixpark
Het college van B & W ziet Schiedams Midden als een belangrijk onderdeel van een groene stad. Zo staat het ook in de Groenblauwe Structuurvisie. “De Poldervaart is ecologisch, recreatief, landschappelijk en cultuurhistorisch de drager en tevens een belangrijke verbinding met Midden-Delfiand. De Poldervaart verbindt de verschillende deelgebieden met elkaar tot één gebied met veel waardevolle functies. En dit kan nog beter, slimmer, zodat Schiedammers het Beatrixpark als stadspark en kemgebied van de Schiedamse stadsnatuur nog meer kunnen benutten.”
De verkenning richt zich ook op hoe functies elkaar kunnen versterken en hoe het groen de stad aantrekkelijk maakt voor (nieuwe) inwoners en bedrijven.  

Het college zegt voor alles open te staan: “We starten dit participatieproces om te verkennen wat Schiedams Midden kan betekenen voor de toekomst van Schiedam. Om mee te kunnen bewegen met ontwikkelingen en om de kwaliteiten van de stad te versterken. Daarbij laten we ons graag verrassen.”