Luchthavenverkenner brengt alleen in kaart

14-07-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Joost Schrijnen zet zich niet in voor het scheppen van draagvlak voor uitbreiding van het vliegveld in Rotterdam. De onafhankelijk verkenner zal zich puur richten op het in kaart brengen van de steun die er is voor de verschillende mogelijkheden waarop de de luchthaven kan worden uitgebreid. Dit stellen B&W van Schiedam in een schrijven aan de raad.

Schrijnen is benoemd door de Bestuurlijke Regiogroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), waarin de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Schiedam zitting hebben. Zijn werk moet bijdragen aan een nieuw luchthavenbesluit voor het vliegveld in Rotterdam. Belangrijkste opdracht voor Schrijnen is te toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten.

De verkenner doet zijn werk in drie fases, zo legt het college uit. In de verkenningsfase inventariseert hij bij de leden van de BRR en de gemeenten in de directe omgeving van de luchthaven (Vlaardingen, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas) en andere belanghebbenden, welke aanvullende onderzoeken nodig zijn voor het beantwoorden van openstaande vragen. De BRR heeft al besloten extra onderzoek te laten uitvoeren naar de hinderbeleving, het regionaal economisch belang en maatschappelijke baten en lasten (per gemeente, metropoolregio en provincie) in de scenario’s die door de luchthaven zelf zijn opgesteld. Schrijnen zal daarover met name de dagelijks bestuurders/dossierhouders horen. “Het doel van de verkenningsfase is het creëren van een gedeeld informatiekader, zodat een politieke discussie kan plaatsvinden in fase 2.”

Schrijnen zal zijn bevindingen na het gereedkomen van de aanvullende onderzoeken, verwoorden in een adviesrapport. Dat gaat naar de gemeenteraden en Provinciale Staten. De BRR bepaalt na fase 1 of er voldoende basis is voor het aanvangen van de tweede fase 2.

Dat is de consultatiefase. Die gaat 'in de volle maatschappelijke breedte'. De consultatie, die moet gaan lopen vanaf komende jaarwisseling, heeft als doel het breed informeren en horen van commissies, gemeenteraden en andere maatschappelijk betrokkenen. De gemeenteraden die lid zijn van de BRR en Provinciale Staten voeren politieke discussie over de voorgestelde scenario’s van de luchthaven.

De consultatiefase wordt afgesloten met een advies van de verkenner aan de BRR over het draagvlak voor (een van de) draaiboeken van de luchthaven en de voorwaarden waaronder dit draagvlak bestaat. Dit advies wordt bekendgemaakt aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Op basis van het advies van de verkenner en de reactie van de gemeenteraden en Provinciale Staten, besluit de BRR over het wel of niet aanvangen van de derde fase. In die 'standpuntbepalingsfase' is het de bedoeling te komen tot een gezamenlijk standpunt over het draagvlak van de scenario’s. Na opnieuw de gemeenteraden en Provinciale Staten te hebben gehoord, stelt de BRR haar definitieve standpunt vast. De BRR maakt dit vervolgens kenbaar aan de staatssecretaris. Voor de zomer van 2017 moet dat het geval zijn, zo verklaren B&W in de informatiebrief.


Gerelateerd