Leden en voorzitter gezocht voor nieuwe Participatieraad

12-06-2019 Nieuws Kor Kegel

Wie denkt graag mee over opgroeien in Schiedam en alles wat verder belangrijk is in het leven?

SCHIEDAM – Wie denkt graag mee over zaken die voor de Schiedammers belangrijk zijn? Wonen, werken, participeren, opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden, gezond zijn, leven met een ziekte of beperking. De gemeente Schiedam zoekt mensen die een boeiende bestuurlijke en maatschappelijke uitdaging aangaan. Er zijn vacatures voor leden van de nieuwe Participatieraad Sociaal Domein. Ook voor het voorzitterschap is er een vacature met een vrijwilligersvergoeding van 140 euro per maand.  

De Participatieraad heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen in het sociaal domein. Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. De opdracht is om ondersteuning en (jeugd)zorg dichterbij de mensen om wie het gaat te organiseren. Beter afgestemd op wat zij zelf nodig hebben en kunnen. Samen met hun netwerk: familie, buren, vrienden en vrijwilligers. Jong en oud(er), met en zonder beperking en wat hun achtergrond ook is.  

Van de voorzitter wordt gevraagd dat hij verbindend en krachtdadig is en het aanspreekpunt en het gezicht van de Participatieraad wil zijn. Eerder kende Schiedam een Adviesraad Sociaal Domein en voorzitter Wim Bekenkamp voldeed aan die profielschets. Maar omdat het gemeentebestuur een andere opzet wilde, traden de leden van de adviesraad collectief af. Intussen zijn de taken op het gebied van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet op elkaar afgestemd en kan de nieuwe Participatieraad van start gaan, maar daar zijn dus nieuwe leden voor nodig. Vandaar de sollicitatieprocedure, waarmee de gemeente nu gestart is.  

Voorwaarden waaraan de voorzitter moet voldoen: “U woont in Schiedam en bent maatschappelijk betrokken. U heeft inzicht in de beleidsterreinen van de Participatieraad: de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en passend onderwijs. Daarnaast beschikt u over goede contactuele eigenschappen, heeft u ervaring in de omgang met bestuurders en ambtenaren en heeft u een onafhankelijke instelling. U heeft een breed netwerk in het sociaal domein en zoekt actief verbinding met bewoners, cliënten, en maatschappelijke organisaties. U neemt het voortouw in de samenwerking met gemeente,  bewoners en maatschappelijke organisaties en als lid bent u onafhankelijk van de gemeente en van aanbieders van diensten waarmee de gemeente Schiedam een relatie heeft.” 
Dat alles moet lukken in acht dagdelen per maand, denkt het college van B & W, dus een kleine drie dagen, en daar staat dus een vergoeding van bijna vijftig euro per dag tegenover. De sollicitatiecommissie wil gesprekken met kandidaten houden op woensdag 26 en donderdag 27 juni. Als de voorzitter is gevonden, vinden de sollicitatiegesprekken met de andere kandidaat-leden plaats vanaf maandag 8 juli. Er zijn buiten de voorzittersstoel twaalf zetels beschikbaar: twee cliënten (of hun vertegenwoordigers) vanuit de Participatiewet, twee cliënten vanuit de WMO, twee cliënten vanuit de Jeugdwet en zes bewoners van de gemeente Schiedam met kennis van en/of affiniteit met vraagstukken in het sociaal domein. De raad moet een afspiegeling zijn van de Schiedamse samenleving.  

De Participatieraad Sociaal Domein bepaalt zelf hoe vaak ze vergadert. De tijdsinvestering voor de leden bedraagt ongeveer vier dagdelen per maand. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Het college organiseert een periodiek overleg, minimaal tweemaal per jaar, met de Participatieraad Sociaal Domein. 
Sollicitaties kunnen tot maandag 24 juni worden gestuurd naar de gemeente Schiedam ter attentie van Ingrid den Hartog van het secretariaat maatschappelijke samenwerking. Postbus 1501, 3100 EA  Schiedam. Het kan ook via een mail naar i.d.hartog@schiedam.nl