Kethellappers vragen raad om ander plan Kethelse Venen

16-01-2016 Nieuws Redactie

Overzicht van het volledige gebied Kethelse Venen, bron: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - De Vereniging Behoud Historisch Kerkbuurt, de Bewonersvereniging Polderwegen en de Spaland Ruiters zijn niet te spreken over het voorstel van B&W voor een nieuw bestemmingsplan voor Kethelse Venen. Zij verzoeken om het wijzigingsvoorstel aan te passen.

Het nieuwe bestemmingsplan is een slepend dossier, omdat dit de weg baant voor plannen die er zijn om een landgoed van vijf hectare aan te leggen in de historische Kerkbuurt. Bewoners stapten naar de Raad van State. Volgens de drie bezwaarmakende partijen maken de wijzigingen in de plannen die een gevolg zijn van een tussentijds oordeel van de Raad van State, onvoldoende verschil.

Wij vragen u om het wijzigingsvoorstel aan te passen en de voorgenomen locatie (waar het landhuis moet komen, red.) uit te sluiten, zodat geen zeer omvangrijk geluidscherm nodig is, de cultuurhistorische lintbebouwing en het woon- en leefklimaat kunnen worden behouden”, zo stellen de bezwaarmakers. Ook blijft zo 'de enige realistische locatie voor een spoorwegonderdoorgang bij de Kandelaarweg, die noodzakelijk is in geval van viersporigheid in de nabije toekomst', beschikbaar.

John Poot, voorzitter van de Vereniging Behoud Historisch Kerkbuurt, zal namens de drie partijen - die zeggen 250 belanghebbenden te vertegenwoordigen - aanstaande dinsdag inspreken tijdens de vergadering van de Raadscommissie. Het wijzigingsvoorstel, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college omvat, tot onze teleurstelling, slechts aanvullingen die onze bezwaren niet weg nemen”, zegt hij.

Het landhuis met bijgebouwen staat op zo'n dertig meter geprojecteerd van de spoorlijn. Volgens een akoestisch rapport moet er daarom een geluidscherm van 160 meter lang en vier meter hoog komen. Poot: “Het wijzigingsvoorstel resulteert er in dat de woning op de door de initiatiefnemer beoogde locatie komt te liggen, waardoor een buitenproportioneel geluidscherm nodig is.” Ook met een geluidsscherm zal er echter nog te veel geluid op de woning terechtkomen, aldus Poot: 62dB, waar 55 dB de gemeentelijke voorkeursgrenswaarde is. “Plaatsing van het geluidscherm druist naar onze mening in tegen het gemeentelijk beleid.”

Het wijzigingsvoorstel gaat volgens Poot ook niet in op de wens van de gemeenteraad om een locatie te vinden waar geen geluidsscherm nodig is. “In een op 25 november gehouden gesprek heeft wethouder Houtkamp aangegeven dat hem na juridisch onderzoek is gebleken dat het college, door de op 16 oktober 2013 gesloten anterieure overeenkomst, gebonden is aan de locatie van het landhuis aan de Kerkweg (het voorliggende plan). Daardoor is naar onze overtuiging de hele inspraakprocedure feitelijk een wassen neus gebleken te zijn. Immers, niet alleen de omwonenden/belanghebbenden worden in feite buiten spel gezet, maar ook de raad.”

Van belang is daarbij volgens Poot dat de zogenaamde anterieure overeenkomst is gesloten nog voor de uiterste indieningsdatum van de zienswijzen door belanghebbenden op het voor-ontwerp bestemmingsplan. “Een vanuit inspraak zeer discutabele wijze van handelen zoals nu blijkt.” Het vaststellen van een bestemmingsplan is volgens hem voorbehouden aan de raad. “Dat het college hierin het voortouw neemt is conform de procedure, maar dat zij tijdens deze procedure feitelijk besluiten neemt die het handelen van de raad in zeer belangrijke mate beperkt (het landgoed en landhuis is dé reden voor het nieuwe bestemmingsplan) raakt naar mijn mening aan de controlerende taak en bevoegdheid van de raad.”

Poot constateert dat nu handelen nodig is, omdat het in feite alleen nog de raad is die paal en perk kan stellen. “Het college is met handen en voeten gebonden aan de uitvoering van de anterieure overeenkomst. In de volgende fase van de omgevingsvergunning zal het bouwplan van de initiatiefnemer vrijwel zeker ongewijzigd doorgang vinden. Wij vragen u om de voorgenomen locatie uit te sluiten. (..). Of de initiatiefnemer dan nog wil verder gaan om het plan voor een landgoed met landhuis op een andere locatie (bijvoorbeeld aan de Joppelaan) door te zetten is dan – in eerste instantie - aan hem.¨
Gerelateerd