Informateur Hans Wiegel legt functie neer

13-06-2019 Nieuws Kor Kegel

Hans Wiegel stopt als reactie op het afhaken van het CDA

DEN HAAG – “Het ga u allen goed”, schreef Hans Wiegel gisteren in zijn vakantiewoning in Oudega, gemeente Súdwest-Fryslân. Vandaag kwam zijn brief binnen bij de provincie Zuid-Holland. Hij laat weten zijn functie neer te leggen als informateur van een nieuw college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Directe aanleiding is dat het CDA gisteren kenbaar maakte niet meer aan de formatiebesprekingen deel te nemen. 
“Uiteraard maakt dit mijn werk als informateur verder onmogelijk”, schrijft Hans Wiegel. “lk leg per heden mijn functie dus neer. Het spijt mij, maar een ander besluit is zinloos.”

Op verzoek van Forum voor Democratie startte VVD’er Hans Wiegel op 1 april zijn informatie. FvD was in één klap de grootste fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland geworden en mocht dus het initiatief nemen. Het verzoek aan Hans Wiegel om de informatie op zich te nemen was een strategische zet. De lijn was dat FvD en de op één na grootste partij VVD elk met twee gedeputeerden in het college van GS zouden plaatsnemen.

Hans Wiegel schrijft: “Mijn eerste verkenningen leidden ertoe dat een aantal fracties als Groenlinks, D66 en de PvdA om uiteenlopende redenen liet weten niet tot het college te zullen toetreden. Het CDA was daartoe wel bereid, de ChristenUnie/SGP sprak zich niet concreet uit. Kort daarna besloten FvD, VVD en CDA zich te zetten aan het schrijven van een inhoudelijk ontwerpprogram op hoofdlijnen, erop gericht met andere partijen besprekingen te voeren over hoe de provincie de komende jaren te besturen.”

Dat ontwerpprogram werd aan de fracties gezonden met de uitnodiging tot gedachtevorming te komen. Wiegel: “Enkele fracties toonden zich daartoe bereid. Andere, die eerder hadden laten weten niet tot het college toe te willen treden, bleven bij hun conclusie. Daarop ontstonden contacten met de ChristenUnie/SGP. Die leverden wisselende situaties op. Nu eens het gevoel: we komen tot overeenstemming, dan weer twijfel. Totdat de ChristenUnie per brief liet weten de besprekingen met FvD, VVD en CDA te beëindigen.”  

ln de media verschenen daarna berichten dat een coalitie waaraan FvD deel zou nemen, mislukt was. Wiegel: “Daarop besloot ik kenbaar te maken dat de besprekingen werden voortgezet, allereerst met een poging enkele van de kleine fracties in de besprekingen over een nieuw college te betrekken. Dat is gebeurd. 
Voordat het echter tot een bespreking is gekomen, liet de fractie van het CDA gistermiddag weten zich terug te trekken uit de besprekingen. Het CDA zal uiteraard zelf aangeven waarom.” Maar Hans Wiegel zag met dat verminderde draagvlak geen heil om nog verder te onderhandelen.

“Dank voor alle gesprekken die ik mocht voeren”, schrijft hij. “Ook als we het niet met elkaar eens waren, waren de gesprekken open en met onderling respect. Tenslotte dank aan de ambtelijke medewerkers die mij hebben gesteund.” 
Boven zijn brief staat het Friese woord ‘bjusterbaarlik’. Het betekent: bijzonder.