Hoogwaardig OV is 'n stap naar transitie 's-Graveland

10-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Met de snelle bus ben je straks in een tel van Schiedam in Zoetermeer

SCHIEDAM – Niet alleen een station Kethel komt eindelijk in zicht, maar het openbaar vervoer krijgt in en rond bedrijventerrein ’s-Graveland ook andere impulsen. Doortrekking van de tram tussen Schiedam-Noord en Schiedam-Centrum via de ’s-Gravelandseweg is geen nieuw idee maar lijkt haalbaar te worden, evenals een hogesnelheidsbus tussen Schiedam-Centrum en Zoetermeer via Rotterdam-Noordwest en Rotterdam The Hague Airport.  

Bovendien ligt een vernieuwing van station Schiedam-Centrum in het verschiet, zodat het station een betere OV-poort naar ’s-Graveland en de Spaanse Polder kan zijn. Dit alles komt naar voren in het ontwikkelperspectief ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder, geschreven door het Haagse adviesbureau Buck Consultants International. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben het ontwikkelperspectief vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Buck Consultants stelt wel nadrukkelijk: “Al deze trajecten vragen een (voortgezette) intensieve ambtelijke en bestuurlijke lobby.” 
Uit een eerder onderzoek immers, van Pallasadvies in Dordrecht in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de gemeente Zoetermeer, kwam twee jaar geleden hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Zoetermeer en Rotterdam-Centraal via het vliegveld uit de bus als kansrijker dan HOV tussen Zoetermeer en Schiedam via het vliegveld. Maar voor Schiedam pleit dat station Schiedam-Centrum voor zeer veel reizigers een belangrijk overstapstation is tussen Amsterdam en Dordrecht.  

Buck Consultants heeft een brede verkenning uitgevoerd naar ’s-Graveland en de Spaanse Polder als hét bedrijventerrein van de toekomst. De opsomming van OV-mogelijkheden is in dat onderzoek slechts een detail, maar wel opvallend.  

Het college van B & W merkt op dat het ontwikkelperspectief de ambities met ’s-Graveland en de Spaanse Polder beschrijft: “In 2035 is dit een veilig, toekomst- en klimaatbestendig en perfect bereikbaar bedrijvengebied, waar mensen graag werken in één van de vele duurzame, innovatieve bedrijven en waar mensen graag verblijven vanwege de inrichting van het gebied en de aanwezige voorzieningen. Het gebied is een robuuste motor voor de arbeidsmarkt van Schiedam en de regio, en een plaats waar bedrijfsleven en onderwijs samenkomen. Kortom, een bedrijventerrein als onderdeel van de gemengde A20-zone waar werken, wonen op Schieveste en een goed functionerend OV-knooppunt op duurzame wijze zijn gerealiseerd.”

Waar gesproken wordt over de Spaanse Polder gaat het uiteraard om het Schiedamse gedeelte hiervan, tussen de Schiedamse Schie en de Strickledeweg.  

Een van de belangrijkste instrumenten om ’s-Graveland en de Spaanse Polder de beoogde kwaliteit te geven is een nieuw bestemmingsplan. Een voorontwerp is ter inzage gelegd en in het eerste kwartaal van 2020 verwacht het college het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Een bijzondere omstandigheid is dat alle erfpachtcontracten binnen nu en vier jaar eindigen. Dat biedt de gemeente als grondeigenaar gelegenheid om in de gesprekken over de heruitgifte van grond aan ondernemers duidelijkheid te geven over de toekomstige duurzame ontwikkeling van hun gebouw en hun kavel.”  

De zone langs de A20 vormt in 2035 de ‘etalage’ van het gebied met overwegend gebouwen van minimaal vier lagen en een hoogwaardige uitstraling, gericht op het zichtbaar maken van de identiteit en kwaliteiten van het achterliggende bedrijventerrein. In deze etalagezone gaat het om representatief gehuisveste en arbeidsintensieve bedrijven, bedrijfsgebonden kantoren en bedrijven met showrooms. 

In 2035 komen we in het gebied nog veel dezelfde typen bedrijvigheid tegen, zij het in een duurzame en innovatieve vorm. In de Spaanse Polder zijn dat vooral dienstverlenende bedrijven als installatiebedrijven en aannemers. In ’s-Graveland-Zuid ligt het accent op hoogwaardige, innovatieve maakindustrie zoals fijnmechanica en high-tech-systemen en materialen (htsm). ’s-Graveland-Noord en -Midden bieden, naast maakindustrie, ook ruimte aan groothandelsbedrijven. 

De uitstraling van de openbare ruimte is, net als die van het vastgoed, in 2035 flink verbeterd. De Schie-oevers zijn heringericht en vormen een stevige ruggengraat van groen en water in het gebied. Op diverse plaatsen is dat gecombineerd met nieuwe loop- en fietsroutes. Bedrijven langs de Schie hebben zowel aan de straatzijde als aan de waterzijde een representatieve ingang, net als de voorgevels van bedrijven langs de hoofdroutes in het gebied. Om een betere (veiliger) verbinding met de rest van de stad te krijgen, zijn de onderdoorgangen van A20 en spoor aangepakt qua beeldkwaliteit en programmering. 
Let wel, het zijn de ambities van het gemeentebestuur.  

De Spaanse Polder en ‘s-Graveland vormen een belangrijk werkgebied in Schiedam en een cruciale bouwsteen van de lokale en regionale economie. Het is met het naastgelegen Rotterdamse werkgebied een van de grootste bedrijventerreinen van West-Europa. De ligging is uitstekend, zegt het college: naast de snelweg A20, aan een Intercity-station en direct op de kennisas Leiden-TU-Delft-Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo speelt het gebied op verschillende schaalniveaus een belangrijke rol, niet alleen als poort naar de stad (Schiedam en Rotterdam), maar ook als schakel binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het internationale haven-industrieel complex. 

Het ruimtelijk-economische onderzoek is in gezamenlijke opdracht van Schiedam en Rotterdam uitgevoerd door Buck Consultants en gefaciliteerd door Perron 14, gespecialiseerd in participatie en co-creatie. Aan deze analyse hebben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het gebied hun bijdrage geleverd. Zo is een breed gedragen beeld ontstaan van de mogelijkheden voor dit gebied, een economische motor waar nu al 25.000 mensen uit Schiedam en de regio werkzaam zijn.