GGD is nu ook partner van Klimaatkrachtig Delfland

21-04-2020 Nieuws Kor Kegel

Door de verstedelijking en dus verstening verdwijnt het water niet meer in de bodem, maar wordt het afgevoerd - wat de riolen niet altijd aan kunnen. Klimaatadaptatie houdt onder meer i het zoeken naar manieren om het water in de stad vast te houden, zonder dat het overlast oplevert

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam behoort nog niet tot het netwerk van Klimaatkrachtig Delfland. Alle omliggende gemeenten hebben zich wel aangesloten bij deze beweging die kennis en ideeën over klimaatadaptatie bijeenbrengt en tot uitvoering brengt.

Maar Schiedam is wel indirect vertegenwoordigd via de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD verricht gezondheidstaken voor alle Rijnmondgemeenten en Goeree-Overflakkee. Onlangs meldde de GGD zich als partner van Klimaatkrachtig Delfland, want klimaatverandering heeft een grote impact op de gezondheid van de inwoners. Maatregelen kunnen de gezondheid verbeteren, maar ook een risico vormen. Daarom zijn met name het team milieu & gezondheid en de infectieziektenbestrijding van de GGD betrokken bij de maatschappelijke beweging die Klimaatkrachtig Delfland is.  

De beweging is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap werkt hierin actief samen met adviesbureaus, hoveniers, tuincentra, natuurverenigingen, woningcorporaties, een aantal gemeenten en de provincie Zuid-Holland om de klimaatverandering tijdig het hoofd te bieden. Delfland is daarmee het eerste waterschap dat op zo’n grootschalige wijze met het thema klimaatadaptatie aan de slag is.

Dat de GGD enige tijd geleden is toegetreden, blijkt uit zijn jaarverslag dat aan alle betrokken gemeenten is toegestuurd. In de partnerverklaring staat: “We verkennen de mogelijkheid tot verdere samenwerking en voeren tenminste één – zo mogelijk gezamenlijk – project of activiteit uit, die bijdraagt aan het klimaatbestendiger maken van de regio Rotterdam-Rijnmond.” 
“We pakken een actieve rol in de beweging Klimaatkrachtig Delfland door het uitdragen van het belang van klimaatadaptief handelen naar zo veel mogelijk bedrijven, instanties en inwoners binnen Delfland.”  

Klimaatkrachtig Delfland groeit nog steeds. Toen de GGD zich aansloot, waren er zestig partners. Inmiddels zijn het er al 99 en Schiedam zou de honderdste kunnen zijn. Evides en Dunea horen erbij en ook sloten ingenieursbureaus en onderwijsinstellingen zich aan, waaronder de TU Delft. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg, Het Scheur, de Nieuwe Maas, de Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Doenkade, de gemeente Zoetermeer, Leidschendam en het natuurgebied Meijendel (dat er dus buiten valt). 
Daarmee omvat Delfland een flink deel van de Haagse en Rotterdamse regio’s.