Gemeentebestuur wil meer invloed op jongerenwerkers

01-07-2021 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Patricia van Aaken wil meer kunnen bepalen waar en op welke tijden jongerenwerkers actief moeten zijn. Foto: Jan van der Ploeg

SCHIEDAM – Beter laat dan nooit. Het gemeentebestuur is tot het inzicht gekomen dat het jongerenwerk in Schiedam beneden de maat is. Er zijn verschillende organisaties met jongerenwerk bezig, maar door verschil in visie en aanpak komt het nauwelijks tot samenwerking. Bovendien is het in de ene wijk anders geregeld dan in de andere wijk met onvoldoende resultaat.  

Dat moet anders, vindt het college van burgemeester en wethouders. Het college wil af van de subsidiëring van de organisaties die met jongerenwerk bezig zijn. Met subsidiëring kan de gemeente niet voldoende resultaat afdwingen. Het college wil daarom overschakelen op het inkopen van jongerenwerk. Als je koopt, kun je veel beter voorwaarden stellen. Het is de bedoeling dat er één organisatie wordt aangewezen waarvan de gemeente al het jongerenwerk in Schiedam inkoopt. Daarvoor komt er een openbare aanbesteding. De nu actieve organisaties mogen daar wel op inschrijven. 

Die organisaties zijn het erover eens dat herstructurering van het jongerenwerk in één keer haar beslag moet krijgen. De huidige constructie is niet efficiënt voor de organisaties en de gemeente en is vooral voor de jongeren onwenselijk. Elke organisatie rekent overheadkosten door in de subsidieaanvragen en daar schieten de jongeren helemaal niets mee op. Met één integrale opdracht is er minder tijd nodig voor overhead. Hoe minder bureaucratie, hoe meer geld beschikbaar komt voor de uitvoering van het jongerenwerk en dus voor de jongeren.  

Het college legt de gemeenteraad uit waarom de overschakeling van subsidiëring naar inkoop beter is. De huidige versnippering leidt tot onvoldoende ondersteuning en begeleiding van de Schiedamse jongeren. Binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Schiedam zien de teams Jeugd en Onderwijs, Veiligheid en Wijkontwikkeling betere opties voor het behalen van gewenste resultaten en het college van B & W onderschrijft dat. 

Met een koopovereenkomst kunnen duidelijke tegenprestaties worden vastgelegd, onder meer wat betreft de werktijden van jongerenwerkers, werkwijze en personeelsinzet. 

Eerstverantwoordelijk wethouder voor de verbeteringen binnen het jongerenwerk is Patricia van Aaken, die daarmee opnieuw het mes zet in bureaucratie en macht van instellingen. Eerder deed ze dat door aan te sturen op een heel andere vormgeving van de jeugdhulpverlening.