Gemeente vindt overleg met lokale vakbonden niet meer van deze tijd

24-01-2019 Nieuws Kor Kegel

De cao heeft geen lokale invullingen nodig, vindt het college

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam vinden het niet meer van deze tijd dat er over de cao van ambtenaren nog steeds overleg nodig is met de lokale vakbonden.  

“Het had de voorkeur gehad om met de vakbonden alleen op landelijk niveau te overleggen en voor lokale afspraken instemming te vragen aan de ondernemingsraad”, zo is de kritische kanttekening die het college van B & W heeft gemaakt richting de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Het college redeneert dat als er op landelijk niveau een akkoord is tussen de gemeenten en de vakbonden, het niet zo zou moeten zijn dat de lokale afdelingen van die vakbonden nog met aanvullende eisen komen naar de gemeente waarin zij actief zijn. 
In de ondernemingsraad van de gemeente zijn de vakbonden immers ook weer vertegenwoordigd. Dat zou moeten volstaan, zo valt op te maken uit een gisteren aan de gemeenteraad geschreven brief van het Schiedamse college.  

Het is overigens een terzijde in de brief. Essentieel is dat het college kenbaar maakt in te stemmen met de nieuwe cao gemeenten per 1 januari 2020. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) schrijft voor dat hier jaarlijks afspraken over worden gemaakt. De VNG onderhandelt, maar de achterban moet wel instemmen. De achterban van de VNG bestaat uit de 355 gemeenten in Nederland. 
De inwerkingtreding van de Wnra betekent dat veel afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector opnieuw moeten worden vastgelegd, waaronder de sectorale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO). De afspraak is dat deze komt te vervallen ten behoeve van een nieuwe cao gemeenten, wel aangepast aan het vanaf 1 januari 2020 geldende recht (Burgerlijk Wetboek en Wet cao) en gemoderniseerd qua indeling en taal.

Op 1 januari 2020 vervalt de verplichting voor een gemeente om een commissie voor georganiseerd overleg in te stellen. De cao gemeenten stelt in plaats daarvan de verplichting om overleg te voeren met de lokale vakbonden over een aantal onderwerpen. Dit geldt voor de vaststelling van een sociaal statuut en sociaal plan. Maar ook voor bijvoorbeeld een eventuele reiskostenvergoeding woon/werk-verkeer en bovenwettelijk vakantieverlof. En dat zijn dus de punten, waarvan het college van B & W van Schiedam vindt dat het beter allemaal landelijk afgesproken had kunnen worden.  

Verder vervalt op 1 januari 2020 de mogelijkheid voor ambtenaren om bezwaar in te dienen tegen rechtspositionele besluiten. De VNG en de vakbonden gaan bevorderen dat werkgevers en werknemers geschillen zo veel mogelijk in de prejudiciële fase oplossen, dat wil zeggen met een goed gesprek, mediation en bemiddeling.