Geen zonnepanelen op Stadsarmenschool

19-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Broersveld 142-144 hoort bij het lokaal aan de Kloosterplaats (Gat van Bolmers)

SCHIEDAM – Stichting de Groot Fonds krijgt geen toestemming om op de voormalige Stadsarmenschool aan de Kloosterplaats dakpannen met zonnecellen te leggen. Ook zonnepanelen worden door het gemeentebestuur niet toegestaan.  

Namens het De Groot Fonds had directeur Luuk Ruys de mogelijkheid neergelegd om bij de restauratie van de Stadsarmenschool in te spelen op energieopwekking. Maar het college van burgemeester en wethouders kan dat verzoek niet inwilligen. Het gaat om een achttiende-eeuws gebouw, dat onderdeel is van een groter complex, Broersveld 142-144). De commissie Welstand & Monumenten had eerder overwogen dat het nooddak moet worden vervangen door dakpannen die bij het gemeentelijke monument horen, zodat de eenheid van het totale complex weer ‘afleesbaar’ wordt. Zo stond het ook in het restauratieplan dat onderdeel was van de verkoopprocedure. Toen Stichting de Groot Fonds het pand kocht, kon ze dus op de hoogte zijn van de gemeentelijke ambitie om het dak in zijn oorspronkelijke situatie terug te brengen. Voor de restauratie kreeg het fonds subsidie.  

Het college schrijft: “In ons welstandsbeleid ligt vast dat in het beschermd stadsgezicht de toepassing van dakpannen met zonnecellen niet wenselijk is hij historische bebouwing en dus ook niet bij beschermde monumenten. Dit heeft te maken met de grote afwijking in het aanzien van de beschikbare pan in vorm, materiaal, formaat en uitstraling.”

Luuk Ruys wees erop dat afwijkende pannen elders wel worden toegepast in historische situaties en bij monumenten. Het college stelt echter dat het hier gaat om panden die ofwel historiserende nieuwbouw betreffen, ofwel complexmatig gebouwde objecten zijn buiten de context van een beschermde historische binnenstad. Niet dus een voorbeeld van wat er bij de Stadsarmenschool mogelijk is.  

En dan volgt een enigszins lastige passage: “De toepassing van dakpannen met zonnecellen is naar zijn aard ook niet reversibel, wat voor monumentenzorg een algemeen uitgangspunt is bij moderne toevoegingen. De ingreep kan immers alleen ongedaan worden gemaakt door het geheel opnieuw vervangen van alle pannen. Dat is niet wenselijk en ook niet duurzaam. Om die reden worden maatregelen voor energieopwekking bij monumenten, indien toelaatbaar, altijd uitgevoerd in de toepassing van zonnepanelen. Wij hebben navraag gedaan bij onze commissie of toepassing van zonnepanelen mogelijk zou zijn. Vanwege de zichtbaarheid en de betekenis van het dakvlak (vanzelfsprekend na toepassing van de juiste historische pan) voor de beleving van het monument, is dit niet mogelijk.”  

Energieopwekking zal dus niet mogelijk zijn, maar het college van B & W stelt het op prijs dat in de plannen van het fonds wel uitgegaan wordt van energiebesparing. Zo past de restauratie van de Stadsarmenschool beslist binnen de gemeentelijke ambities om verduurzaming van monumenten te faciliteren, zegt het college. En als eindschrift aan Luuk Ruys: “Wij zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze binnenstad en bij onze monumenten. Wij wensen u veel succes toe met de restauratie van het monument en de verduurzaming daarvan, in lijn met de daartoe afgegeven vergunningen.”