Ervaren exploitant gezocht voor zes binnensportaccommodaties

11-09-2020 Nieuws Kor Kegel

Een feestweek in zwembad Zuid - maar hoe is de toekomst?

SCHIEDAM – Met een Europese aanbestedingsprocedure wil de gemeente Schiedam een nieuwe exploitant vinden voor zes binnensportaccommodaties, te weten sporthallen Margriet en Groenoord, zwembaden Zuid en Groenoord en de sportzalen Zuid en Oost. 
Voor de Europese aanbesteding (een niet openbare procedure) is gekozen omdat de omvangrijke opdracht als de exploitatie van de zes accommodaties vraagt om een ervaren exploitant. 

Burgemeester en wethouders van Schiedam noemen de uitkomst onzeker. De gemeente heeft inschrijvers uitgenodigd voor een consultatieronde om hun visie te geven op het effect dat de Corona-uitbraak heeft op de activiteiten en wat dat volgens hen betekent voor de concessie. Een eerste selectie is inmiddels succesvol afgerond. De inschrijvers moesten ook suggesties doen hoe ongewenste effecten op de concessie ondervangen kunnen worden.  

Het college van burgemeester en wethouders hanteert als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving, maar tegen de achtergrond van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarom kijkt het college ook naar kwalitatieve beoordelingscriteria. De inschrijvers moeten in een ondernemingsplan aangeven op welke wijze ze de maatschappelijke waarde van de accommodaties willen verbeteren en hoe ze daarbij aansluiten op het gemeentelijk beweeg- en sportbeleid. Bij het vraaggericht beweeg- en sportaanbod gaat speciale aandacht uit naar mensen met een beperking en senioren, het binnen de wijk bewegen en sporten voor iedereen en het stimuleren daarvan in wijk en buurt.  

De zes gemeentelijke binnensportaccommodaties worden gezamenlijk aanbesteed voor een termijn van drie jaar. Het betreft een tijdelijke voortzetting van de huidige wijze van exploiteren en beheer van de accommodaties. Sinds 2014 worden ze geëxploiteerd door Optisport Schiedam. Het contract gold tot de voorbije jaarwisseling, maar een jaar geleden besloot het college het contract met één jaar te verlengen. Op donderdag 31 december 2020 eindigt de concessie definitief.  

Het was de bedoeling om in juni van dit jaar een besluit te nemen over nieuwe kaders voor de accommodaties, maar vanwege de maatregelen tot beperking van de verspreiding van het Coronavirus is die termijn niet gehaald. Besluitvorming zal nu pas in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden. Het college ontwikkelt momenteel samen met belanghebbenden de te vernieuwen (beleids)kaders. Het college heeft hierbij het inzicht verkregen dat, indien gekozen wordt voor een andere wijze van beheer en exploitatie, dat na de besluitvorming nog minimaal anderhalf tot twee jaar vergt voor nadere uitwerking en inrichting. Om de exploitant voldoende tijd te bieden om de opstartkosten terug te verdienen is ongeveer drie jaar nodig. 

Omstandigheden rond een aantal accommodaties vragen om binnen afzienbare tijd besluiten voor de lange termijn te nemen. De af te sluiten overeenkomst met de exploitant biedt de mogelijkheid om gedurende de looptijd om relevante redenen de verhuur van een accommodatie voortijdig te beëindigen.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date