Dalkorting in OV zou prima zijn, maar spitstarief mag niet hoger

27-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Reizen in de daluren zou goedkoper moeten zijn. Dan ontstaat meer spreiding in het reizigersaanbod

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn positief dat de invoering van een dalkorting in het regionale openbaar vervoer serieus in discussie komt, zoals Schiedam ook wenste. Maar het college van B & W is negatief over een eventuele combinatie met een hoger tarief in de spitsuren. 
De spitsreizigers worden dan dubbel gestraft, is de achterliggende gedachte. Heel veel drukte, minder zitruimte, en dan ook nog meer betalen…  

Met die afwijzing van een hoger spitstarief reageert het college op eerste voorstellen van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De MRDH verrichtte op verzoek van een aantal gemeenten waaronder Schiedam onderzoek of bijstelling van OV-tarieven een bijdrage kan leveren aan kwalitatief goed en toegankelijk openbaar vervoer in dit deel van Zuid-Holland. De MRDH is de vervoersautoriteit voor 23 gemeenten in de Haagse en Rotterdamse regio’s.  

B & W van Schiedam zijn het niet eens met de MRDH dat korting in de daluren in combinatie met een hoger tarief in de spits per saldo tot lagere OV-opbrengsten leidt. Die daling zou het gevolg zijn van dat meer reizigers van het OV de overvolle spits mijden en in de rustiger uren gaan reizen. 
Maar het Schiedamse gemeentebestuur verwacht door een dalkorting van misschien wel veertig procent van het tarief een reizigersgroei. Die groei wordt geraamd op zes procent van het huidige aantal reizigers en dus een zelfde percentage hogere opbrengsten, neerkomend op achttien miljoen euro per jaar. Dat zal de mindere opbrengst van de dalkorting ruimschoots compenseren.  

Schiedam adviseert de MRDH om met onderwijsinstellingen afspraken te maken over andere reistijden dan in de spits. Ook dat zal soelaas bieden.  

Korting in de daluren leidt niet alleen tot spreiding van het reizigersaanbod, maar volgens Schiedam ook tot een aantrekkelijker reizigersproduct met toenemende reizigersaantallen en -opbrengsten. Een lager daltarief, zeker gecombineerd met een niet te duur abonnement, kan voor veel reizigers aantrekkelijk zijn.  

De MRDH heeft de 23 gemeenten gevraagd om uiterlijk op dinsdag 31 maart met nadere aanbevelingen te komen, maar die tijd is te kort, zegt het Schiedamse college. De agenda voor de eerstvolgende raadscommissie op dinsdag 3 en woensdag 4 maart staat al vast en de volgende vergadering vindt pas in april plaats. Niettemin probeert het college op de wens van de MRDH in te spelen door de gemeenteraadsleden schriftelijk te consulteren.  

De MRDH heeft ook onderzocht of het duurdere OV-tarief in Haaglanden op het niveau van Rotterdam-Rijnmond kan worden gebracht – een uitzondering zijn de kinderkaartjes die in de Rotterdamse regio veel meer kosten dan in de Haagse regio. Tevens is onderzocht of voor hoogwaardig OV (zoals hogesnelheidsbussen) een plustarief kan worden ingevoerd. En of er regiobreed arrangementen kunnen komen voor lagere inkomens en/of ouderen en voor gezinnen. B & W van Schiedam: “Wij zijn verheugd dat ons pleidooi om de MRDH-brede arrangementen voor lagere inkomens en/of ouderen te betrekken bij de discussie over de tarieven is gehonoreerd en dat deze mogelijkheid is onderzocht.”

Dat sluit aan op een uitspraak van de Schiedamse gemeenteraad in september 2018 dat OV-arrangementen voor minima onderdeel zouden moeten zijn van de afspraken met de verschillende concessiehouders van het OV in dit deel van Zuid-Holland.  

Het college vindt een plustarief voor hoogwaardig OV (snelbussen) “een vreemd voorstel”. Doordat dit vervoer sneller en meer reizigers vervoert, liggen de exploitatiekosten per gereisde kilometer juist lager. Er is al sprake van een hoge kostendekkingsgraad. Het is dan vreemd om het tarief voor de reiziger te verhogen. Dit type vervoer biedt ook een reëel alternatief voor autogebruik en is van grote betekenis voor bereikbaarheid en CO2-reductie. Tariefsverhoging werkt daarbij dan averechts, zegt het college.  

Schiedam is het eens met de MRDH dat het verhogen van de tarieven voor de nachtmetro niet voor de hand ligt.